fbpx

V rámci najradikálnejšej úpravy politiky EÚ v oblasti infraštruktúry od jej zavedenia v osemdesiatych rokoch minulého storočia dnes Komisia uverejnila nové mapy zobrazujúce deväť hlavných koridorov, ktoré poslúžia ako oporné osi dopravy na európskom jednotnom trhu a zrevolucionizujú prepojenie Východ-Západ. Tento ambiciózny cieľ si vyžiada trojnásobné zvýšenie finančných prostriedkov EÚ na rozvoj dopravnej infraštruktúry v období rokov 2014 až 2020 na 26 miliárd EUR.

Ako celok nová politika infraštruktúry v EÚ transformuje existujúcu mozaiku ciest, železníc, letísk a prieplavov na jednotnú transeurópsku dopravnú sieť (TEN-T).

Podpredseda Európskej komisie Siim Kallas zodpovedný za dopravu uviedol: „Doprava je životne dôležitá pre európske hospodárstvo. Bez dobrých spojení Európa nebude rásť ani prosperovať. Na základe tejto novej politiky EÚ v oblasti infraštruktúry vznikne výkonná európska dopravná sieť, ktorá bude spájať všetkých 28 členských štátov a podporovať rast a konkurencieschopnosť. Prepojí Východ so Západom a nahradí dnešnú dopravnú mozaiku sieťou, ktorá je skutočne európska.“

Nová politika EÚ v oblasti infraštruktúry

V rámci novej politiky sa prvý raz vytvorí základná dopravná sieť založená na deviatich hlavnýchkoridoroch: dva koridory Sever – Juh, tri koridory Východ – Západ a štyri diagonálne koridory. Základná sieť pretransformuje prepojenia Východ – Západ, odstráni úzke miesta, modernizuje infraštruktúru a zjednoduší cezhraničnú dopravu pre cestujúcich a firmy z celej EÚ. Zlepší prepojenie medzi rôznymi druhmi dopravy a prispeje k dosahovaniu cieľov EÚ súvisiacich so zmenou klímy. Základná sieť má byť dokončená do roku 2030. Dostupnosť finančných prostriedkov bude závisieť od úspešného uzatvorenia rokovaní o celkovom viacročnom finančnom rámci na roky 2014 až 2020.

Financovanie dopravnej infraštruktúry sa v období rokov 2014 až 2020 strojnásobí na 26 miliárd EUR. Finančné zdroje sa sústredia na základnú dopravnú sieť, pri ktorej sa dá dosiahnuť najvyššia pridaná hodnota pre EÚ. Aby sa spojenia Východ – Západ stali prioritou, takmer polovica z celkového financovania dopravnej infraštruktúry (11,3 miliardy EUR z „Nástroja na prepojenie Európy“ alebo CEF) bude rezervovaná pre krajiny podporované z Kohézneho fondu.

Novú základnú dopravnú sieť podporí komplexná sieť trás napojená na hlavnú sieť na regionálnej a vnútroštátnej úrovni. Táto komplexná sieť zabezpečí plné pokrytie územia EÚ a dostupnosť všetkých regiónov. Cieľom je postupne do roku 2050 zabezpečiť, aby veľkú väčšinu občanov a podnikov Európy nedelilo od dosiahnutia tejto komplexnej siete viac ako 30 minút cestovného času.

Celkove táto nová dopravná sieť umožní:

  1. bezpečnejšie cestovanie a menší počet dopravných zápch
  2. hladšie a rýchlejšie presuny.

Suma 26 miliárd EUR (súčasné ceny) vyčlenená na dopravu v rámci Nástroja na prepojenie Európy (CEF), ktorý je súčasťou VFR (viacročného finančného rámca) má slúžiť ako „zárodkový kapitál“ stimulujúci ďalšie investície členských štátov na dokončenie problémových cezhraničných spojení, ktoré by sa inak nemuseli vybudovať. Odhaduje sa, že náklady na realizáciu prvej fázy financovania základnej siete na roky 2014 – 2020 (pozri pripojený zoznam projektov) dosiahnu 250 miliárd EUR. Základá sieť sa má vybudovať do roku 2030.

Nová základná sieť v číslach

Základná sieť prepojí:

  1. 94 hlavných európskych prístavov so železničnými a cestnými komunikáciami
  2. 38 kľúčových letísk železnicou s veľkými mestami
  3. 15 000 kilometrov železničných tratí modernizovaných na vysokorýchlostné
  4. 35 cezhraničných projektov na odstránenie úzkych miest

Bude pomyselným krvným obehom jednotného trhu, ktorý umožní naozaj voľný pohyb tovaru a ľudí po EÚ.

Mapa pripojená nižšie obsahuje základnú sieť TEN-T (transeurópsku dopravnú sieť) a deväť hlavných koridorov. Ďalšie informácie sa nachádzajú v MEMO/13/897 alebo na adresehttp://ec.europa.eu/transport/index_en.htm

Zdroj: Európska komisia na Slovensku, http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-948_sk.htm

Spotrebiteľský newsfilter

Spotrebiteľský newsfilter

Vážení čitatelia tohto oznamu,

prednedávnom sme pre Vás začali vydávať online Spotrebiteľský
mewsfilter, kde nájdete všetko
dôležité, čo by ste ako moderní
spotrebitelia mali vedieť, aby ste nesadli na lep
podvodníkom a
šetrili svoje peňaženky vďaka výhodným a ekologickým nákupom.


Ak Vás táto prolematika zaujíma, prihláste na na odber nášho mesačného newsfiltra.

Vopred ďakujeme.

Úspešne ste sa prihlásili na odber noviniek S.O.S. Poprad