fbpx

Dňa 26. septembra 2013 vydal Všeobecný súd Európskej únie rozsudok, v ktorom sa uvádza, že Komisia nereagovala na žiadosť týkajúcu sa pestovania GMO predloženú pred dvanástimi rokmi, t. j. v roku 2001.

V súlade s týmto rozsudkom dnes Komisia postúpila uvedenú žiadosť týkajúcu sa pestovania Rade ministrov. Teraz je na ministroch, aby k tejto žiadosti zaujali stanovisko kvalifikovanou väčšinou. Európsky úrad pre bezpečnosť potravín k tejto žiadosti predložil už šesť pozitívnych stanovísk, a to v rokoch 2005, 2006, 2008, 2011 a 2012.

Žiadosť z roku 2001 podlieha „starému“ komitologickému postupu z obdobia pred Lisabonskou zmluvou, čo znamená, že ak Rada nerozhodne kvalifikovanou väčšinou, či už v prospech uvedeného schválenia alebo proti nemu, potom je Komisia podľa zákona povinná povolenie udeliť.

Komisia zároveň požiadala o novú diskusiu v Rade ministrov v súvislosti s tzv. „návrhom týkajúcim sa pestovania GMO“, ku ktorému Európsky parlament už prijal stanovisko. Na základe tohto stanoviska by sa členským štátom malo povoliť, aby pestovanie GMO na svojom území obmedzili alebo zakázali z iných dôvodov, ako sú tie, ktoré súvisia s rizikom pre zdravie a životné prostredie.

Komisár zodpovedný za zdravie Tonio Borg v tejto súvislosti uviedol: „Komisia, ktorá je povinná konať v súlade s rozsudkom Súdu, sa dnes rozhodla zaslať návrh rozhodnutia o povolení kukurice 1507 Rade: v nasledujúcich mesiacoch budú ministri vyzvaní, aby zaujali stanovisko k tejto žiadosti o povolenie“.

Komisár Borg pokračoval: „Rozhodnutie Súdu týkajúce sa kukurice 1507 potvrdzuje naliehavosť zosúladenia prísnych a predvídateľných európskych pravidiel týkajúcich sa povoľovania pestovania GMO, pričom je potrebné náležite zohľadniť situáciu v každom členskom štáte. Pred troma rokmi predložila Komisia návrh na riešenie súčasnej bezvýchodiskovej situácie, pokiaľ ide o postup povoľovania. Uvedený návrh získal širokú podporu Parlamentu aj Rady. Preto apelujem na členské štáty, aby sa zapojili a podporili návrh Komisie. Tak bude môcť predsedníctvo a Rada dosiahnuť kompromis, ktorý umožní, aby sa návrh týkajúci sa pestovania posunul ďalej.“

Ďalšie kroky

Komisia požiadala o diskusiu s členskými štátmi na zasadnutí Rady pre životné prostredie, ktoré sa bude konať 13. decembra 2013.

Súvislosti

Geneticky modifikovaná kukurica 1507 (kukurica Bt) bola vyvinutá preto, aby dodala odolnosť proti špecifickým larvám hmyzu škodlivým pre kukuricu, ako je európska forma vijačky kukuričnej. V súčasnosti je v EÚ povolená na používanie v potravinách a krmivách, no nie na pestovanie. V roku 2001 predložila spoločnosť Pioneer žiadosť to povolenie kukurice 1507 na pestovanie v zmysle smernice (2001/18/ES) o zámernom uvoľnení geneticky modifikovaných organizmov do životného prostredia.

V roku 2007 podala spoločnosť Pioneer na Všeobecnom súde Európskej únie prvú žalobu proti Komisii za nekonanie, konkrétne za nepredloženie rozhodnutia o povolení uvedenej kukurice regulačnému výboru na hlasovanie. V reakcii na návrh Komisie týkajúci sa rozhodnutia o povolení, ktorý bol vo februári 2009 predložený regulačnému výboru, Súdny dvor túto žalobu uzavrel. Výbor však nevydal stanovisko. V roku 2010 spoločnosť Pioneer podala druhú žalobu za nekonanie (vec T-164/10) proti Komisii preto, že pri absencii stanoviska regulačného výboru nepostúpila návrh rozhodnutia o povolení Rade v súlade s komitologickým postupom uplatniteľným v tom čase1.

Dňa 26. septembra 2013 vydal Všeobecný súd rozsudok vo veci T-164/10, podľa ktorého Komisia nekonala v zmysle smernice 2001/18/ES, keďže nepredložila Rade návrh v zmysle článku 5 ods. 4 rozhodnutia o komitológii 1999/468/ES.

Preto v súlade s článkom 266 ZFEÚ a v zmysle rozsudku Súdu Komisia dnes predkladá Rade návrh rozhodnutia o povolení kukurice 1507. V záujme zabezpečenia vysokej úrovne ochrany zdravia a životného prostredia bolo rozhodnutie o povolení mierne zmenené tak, aby zahŕňalo odporúčania Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA) z roku 2011 a 2012, pokiaľ ide o podmienky povoľovania a environmentálneho monitorovania kukurice 1507.

Návrh týkajúci sa pestovania

V reakcii na dlhodobú žiadosť zo strany viacerých členských štátov Komisia uverejnila v júli 2010 návrh nariadenia, ktorým sa reviduje smernica 2001/18/ES, s cieľom poskytnúť členským štátom právny základ, aby mohli rozhodovať o pestovaní GMO z iných dôvodov, ako sú dôvody založené na vedeckom hodnotení rizika pre zdravie a životné prostredie, ktoré sa vykonalo na európskej úrovni. Vďaka tejto zmene budú môcť členské štáty obmedziť alebo zakázať pestovanie GMO na svojom území alebo jeho časti bez použitia ochranných doložiek, ktoré doteraz nemajú podporu EFSA.

Európsky parlament prijal v júli 2011 stanovisko k návrhu v prvom čítaní. Napriek snahám niekoľkých po sebe nasledujúcich predsedníctiev, a najmä dánskeho predsedníctva v roku 2012, nebolo možné v Rade dosiahnuť dohodu v dôsledku blokovania zo strany menšinovej časti členských štátov. Komisia zotrváva v úsilí zameranom na riešenie obáv týchto blokujúcich členských štátov a zároveň získava podporu prevažnej väčšiny členských štátov v prospech návrhu.

Zdroj: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1038_sk.htm

Spotrebiteľský newsfilter

Spotrebiteľský newsfilter

Vážení čitatelia tohto oznamu,

prednedávnom sme pre Vás začali vydávať online Spotrebiteľský
mewsfilter, kde nájdete všetko
dôležité, čo by ste ako moderní
spotrebitelia mali vedieť, aby ste nesadli na lep
podvodníkom a
šetrili svoje peňaženky vďaka výhodným a ekologickým nákupom.


Ak Vás táto prolematika zaujíma, prihláste na na odber nášho mesačného newsfiltra.

Vopred ďakujeme.

Úspešne ste sa prihlásili na odber noviniek S.O.S. Poprad