fbpx

Za posledných tridsať rokov zaznamenala mobilita v Európe boom. Pre milióny obyvateľov sa cestovanie stalo nielen banner_leftskutočnosťou, ale aj ich právom. Pasažieri potrebujú súbor pravidiel, aby si boli viac vedomí svojich práv v prípade, že niečo v súvislosti s ich cestou nevyjde: a to bez ohľadu na spôsob dopravy, ktorý využívajú, alebo na skutočnosť, či sa počas cesty pohybujú na území jedného členského štátu, cestujú v rámci Spoločenstva alebo za jeho hranice.

V súvislosti s touto problematikou sa EÚ zaviazala sústrediť sa vo svojej dopravnej politike na pasažierov.

Letecká doprava

Postihnutí a ľudia so zníženou pohyblivosťou

Postihnutí alebo ľudia so zníženou pohyblivosťou sú v rámci právnych predpisov EÚ chránení pred diskrimináciou počas rezervácie a nastupovania na palubu lietadla. Majú tiež nárok na získanie pomoci na letiskách (pri odlete, prílete a pri tranzite) a na palube lietadla. Ak chcete využiť možnosť získania pomoci, odporúča sa na túto potrebu vopred upozorniť.

Neumožnenie nastúpenia do lietadla

Keď sa pasažierom neumožní nastúpiť do lietadla, letecké spoločnosti sú povinné nájsť cestujúcich, ktorí sa dobrovoľne vzdajú svojej rezervácie výmenou za určité benefity. Leteckí prepravca tiež týmto cestujúcim umožní vybrať si medzi vrátením ceny letenky v plnej výške a presmerovaním.

V závislosti od dĺžky letu a meškania pred presmerovaním môžete mať nárok na náhradu vo výške od 125 do 600 EUR. Ak si títo cestujúci zvolia presmerovanie, letecká spoločnosť im musí v prípade potreby poskytnúť pomoc, napríklad stravu, prístup k telefónu, ubytovanie v hoteli na jednu alebo prípadne viac nocí a prepravu medzi letiskom a miestom, kde sú pasažieri ubytovaní.

Zrušenie letu

Máte nárok na rovnakú náhradu ako v prípade neumožnenia nastúpenia do lietadla, ak ste o zrušení letu neboli informovaní minimálne 14 dní pred odletom, ak letecká spoločnosť nepresmerovala váš let približne v čase pôvodného odletu alebo ak nemôže letecká spoločnosť dokázať, že dôvodom zrušenia letu boli výnimočné okolnosti.
Okrem toho vám letecká spoločnosť musí umožniť vybrať si z týchto možností:

 • odškodnenie za letenku do siedmich dní;
 • presmerovanie do cieľovej destinácie za podobných podmienok;
 • poskytnutie pomoci v prípade potreby (telefonický hovor, občerstvenie, strava, ubytovanie, preprava na miesto ubytovania).

Dlhé meškanie

Na poskytnutie pomoci (telefonický hovor, občerstvenie, strava, ubytovanie, preprava na miesto ubytovania) zo strany leteckej spoločnosti máte nárok, ak je meškanie:

 • pri letoch do 1 500 km dve hodiny alebo dlhšie;
 • pri letoch v rámci Európskej únie alebo iných letoch od 1 500 do 3 500 km tri hodiny alebo dlhšie;
 • pri letoch mimo Európskej únie nad 3 500 km štyri hodiny alebo dlhšie.

Ak meškanie presiahne päť hodín a rozhodnete sa
nepokračovať v ceste, máte tiež nárok na vrátenie ceny letenky a let do miesta, v ktorom ste začali cestu.

Ak do svojej konečnej destinácie dorazíte s meškaním dlhším ako tri hodiny, ako cestujúci môžete mať nárok na rovnakú náhradu ako v prípade zrušenia letu, pokiaľ cestovná spoločnosť nedokáže, že meškanie letu spôsobili mimoriadne udalosti. Letecké spoločnosti možno navyše brať na zodpovednosť za škody spôsobené meškaním letu.

Batožina

V prípade straty, poškodenia alebo meškania batožiny môžete mať nárok na náhradu maximálne do výšky približne 1 220 EUR.

Letecké spoločnosti však nemožno brať na zodpovednosť vtedy, ak podnikli všetky opatrenia potrebné na to, aby zabránili škodám, ani vtedy, ak nebolo možné takéto opatrenia vykonať.
V prípade poškodenia batožiny musíte leteckej spoločnosti podať sťažnosť do siedmich dní od prijatia batožiny.
V prípade meškania batožiny je táto lehota maximálne 21 dní.

Identita leteckej spoločnosti

Vopred musíte byť informovaní, ktorá letecká spoločnosť zabezpečuje váš let. Činnosť leteckých spoločností, ktoré sa nepreukážu ako bezpečné, sa v Európskej únii zakáže alebo obmedzí. Ich zoznam nájdete na adrese:

http://ec.europa.eu/transport/modes/air/safety/air-ban/index_sk.htm

Dovolenka s kompletne zabezpečenými službami

Organizátori a predajcovia dovoleniek s kompletne zabezpečenými službami sú povinní poskytnúť presné a úplné informácie o rezervácii takýchto dovoleniek. Ich povinnosťou je dodržiavať zmluvné podmienky a chrániť pasažierov v prípade platobnej neschopnosti. Organizátori dovoleniek s kompletne zabezpečenými službami musia poskytovať presné informácie o rezervovanej dovolenke, dodržiavať zmluvné záväzky a chrániť pasažierov v prípade svojej platobnej neschopnosti.

Transparentnosť cien

Podľa právnych predpisov EÚ, keď si zakúpite letenku na let s odletom z letiska v EÚ, zodpovedný pracovník by vám mal objasniť platné podmienky.
Konečná cena, ktorú by ste mali zaplatiť, by mala byť vždy jasne definovaná a mala by zahŕňať príslušné letecké poplatky, ako aj dane a sadzby, doplnkové sadzby a iné poplatky, ktoré sú v čase zverejnenia nevyhnutné a predvídateľné.
Zároveň by ste mali mať v rámci konečnej ceny k dispozícii prehľad jednotlivých leteckých poplatkov, daní, letiskových poplatkov a napokon aj ďalších sadzieb, doplnkových sadzieb a iných poplatkov.
Informácie o voliteľných navýšeniach ceny by vám mali byť poskytnuté jasným, transparentným a jednoznačným spôsobom v úvodnej fáze rezervácie a váš súhlas s nimi by mal vychádzať z princípu dobrovoľnosti.

Železničná doprava

Bezproblémové zakúpenie lístka

Máte na výber, či si zakúpite lístok v priestoroch stanice (pri priehradke alebo v predajných automatoch) alebo – ako je to možné vo väčšine prípadov – prostredníctvom internetu.

V prípadoch, keď nie je k dispozícii ani jeden z týchto spôsobov, by ste však mali mať možnosť
zakúpiť si lístok vo vlaku.

Cestovanie v bezpečí

Železničné spoločnosti, správcovia tratí a prevádzkovatelia staníc sú zo zákona povinní prijať adekvátne opatrenia potrebné na zaistenie vašej osobnej bezpečnosti na staniciach a vo vlakoch.

Právo na prepravu pasažierov so zníženou pohyblivosťou

V prípade postihnutia alebo zníženej pohyblivosti máte rovnaké právo na jednoduchú prepravu ako ostatní občania.

Železničné spoločnosti a prevádzkovatelia staníc musia zabezpečiť nediskriminačný prístup, pričom miestenky ani lístky by nemali byť o nič drahšie.

Informácie o dostupnosti služieb pre pasažierov so zníženou pohyblivosťou

Železničné spoločnosti, predajcovia lístkov a turistickí operátori by vás mali na požiadanie informovať o dostupnosti železničných služieb, podmienkach prístupu do vagónov pre pasažierov a vybavení vo vlaku.

Kompenzácia v prípade zranenia alebo úmrtia a zodpovednosť za batožinu

V prípade, že je železničná spoločnosť zodpovedná
za zranenie alebo úmrtie cestujúceho, vy alebo vaši príbuzní máte právo na kompenzáciu straty alebo poškodenia vyplývajúcich z úmrtia či zranenia.

Železničná spoločnosť je zodpovedná aj v týchto prípadoch:

 • strata alebo poškodenie príručnej batožiny v prípade
  úmrtia či zranenia cestujúceho,
 • strata alebo poškodenie registrovanej batožiny.

Ochrana voči insolventnosti železničných spoločností 

Železničné spoločnosti musia byť riadne poistené, aby boli schopné pokryť všetky záväzky týkajúce sa pasažierov a ich batožiny, ktoré vyplývajú z právnych predpisov EÚ týkajúcich sa práv pasažierov. Ste preto chránení proti nesolventnosti železničných spoločností, ktoré nie sú schopné splniť si svoje záväzky.

Práva cestujúcich vodnou dopravou

Nariadenie o právach cestujúcich v námornej a vnútrozemskej vodnej doprave bolo uverejnené 17. decembra 2010 ako nariadenie č. 1177/2010. Účinnosť nadobudne 18. decembra 2012, dovtedy sa uvedené práva neuplatňujú.

Dané nariadenie sa uplatňuje vo vzťahu k cestujúcim:

 • v osobnej doprave, keď sa prístav nalodenia nachádza na území členského štátu;
 • v osobnej doprave, keď sa prístav nalodenia nachádza mimo územia členského štátu a prístav vylodenia sa nachádza na území členského štátu, ak prepravu prevádzkuje dopravca Únie;
 • na okružnej výletnej plavbe, keď sa prístav nalodenia nachádza na území členského štátu.

Nariadenie sa však neuplatňuje na cestujúcich na lodiach s osvedčením na prepravu najviac 12 cestujúcich, na lodiach, ktorej posádku zabezpečujúcu prevádzku tvoria najviac 3 osoby, alebo tam, kde sa celková služba poskytuje na trase kratšej než 500 m v jednom smere, na výletných a vyhliadkových trasách alebo na propeleroch bez mechanického pohonu.

Medzi nové práva okrem iného patrí:

V prípade zrušenia vyplávania alebo omeškania pri vyplávaní trvajúceho viac než 90 minút:

 • záruka vrátenia cestovného alebo presmerovania;
 • primeraná podpora (napríklad ľahké jedlo, strava, občerstvenie, a prípadne ubytovanie najviac na 3 noci s finančným pokrytím do 80 EUR/noc).

V prípade omeškania pri príchode alebo zrušenia plavby:

 • náhrada vo výške 25 % – 50 % z ceny cestovného lístka.

Ochrana osôb so zdravotným postihnutím alebo zníženou pohyblivosťou

 • nediskriminačné zaobchádzanie a osobitná bezplatná pomoc v prípade osôb so zdravotným postihnutím a osôb so zníženou pohyblivosťou v prístavných termináloch a na palube lodí, ako aj finančná náhrada za stratu alebo poškodenie ich pomôcok uľahčujúcich pohyblivosť.

Právo na informácie:

 • minimálne pravidlá informovania všetkých cestujúcich pred cestou a počas nej a pravidlá poskytovania všeobecných informácií o ich právach na termináloch a palubách lodí.

Vybavovanie sťažností:

 • postup podávania sťažností, ktorý dajú cestujúcim k dispozícii prepravcovia a prevádzkovatelia terminálov;
 • zriadenie nezávislých vnútroštátnych orgánov na presadzovanie nariadenia, v prípade potreby aj uplatnením sankcií.

Práva cestujúcich v autobusovej a autokarovej doprave

Nariadenie č. 181/2011 bolo uverejnené 28. februára 2011 a jeho ustanovenia sa budú uplatňovať od 1. marca 2013.

Nariadenie sa v plnej miere uplatňuje na diaľkové služby (t.j. nad 250 km), pričom len niektoré z jeho ustanovení sa uplatňujú na všetky služby, vrátane trás na kratšiu vzdialenosť.

Nové práva, ktoré platia v prípade služieb diaľkovej dopravy (t. j vzdialenosť nad 250 km), zahŕňajú okrem iného:

 • primeranú podporu (menšie občerstvenie, jedlo, občerstvenie, a prípadne aj ubytovanie v hoteli najviac na 2 noci v celkovej sume 80 EUR/noc, okrem prípadov nepriaznivých meteorologických podmienok a veľkých prírodných katastrof) v prípade zrušenia cesty alebo z dôvodu omeškania dlhšieho ako 90 minút pri trase, ktorá trvá viac ako tri hodiny;
 • záruku vrátenia cestovného alebo presmerovania z dôvodu prekročenia kapacity rezervácií, zrušenia alebo meškania predpokladaného odchodu spoja dlhšieho ako 120 minút,
 • náhradu vo výške 50 % cestovného v prípade meškania predpokladaného odchodu spoja dlhšieho ako 120 minút, zrušenia cesty alebo ak prepravca neposkytne cestujúcemu presmerovanie alebo vrátenie cestovného
 • upovedomenie o zrušení cesty alebo omeškania pri odchode;
 • ochranu cestujúcich v prípade úmrtia, zranenia, straty alebo poškodeniaspôsobených dopravnými nehodami, najmä pokiaľ ide o okamžité praktické potreby v prípade nehody (vrátane zabezpečenia ubytovania v hoteli najviac na dve noci v celkovej sume 80 EUR/noc);
 • osobitnú bezplatnú pomoc v prípade osôb so zdravotným postihnutím a osôb so zníženou pohyblivosťou na termináloch ako aj počas jazdy, a v prípade potreby bezplatnú dopravu pre sprevádzajúcu osobu.

V prípade všetkých služieb (vrátane tých na vzdialenosť menej než 250 km) budú uplatniteľné ešte tieto práva:

 • nediskriminácia cestujúcich v súvislosti s výškou cestovného a zmluvnými podmienkami založená priamo či nepriamo na štátnej príslušnosti;
 • nediskriminačné zaobchádzanie s osobami so zdravotným postihnutím a osobami so zníženou pohyblivosťou, ako aj finančná náhrada za stratu alebo poškodenie ich vybavenia alebo pomôcok uľahčujúcich pohyblivosť v prípade nehody,
 • minimálne pravidlá poskytovania cestovných informácií všetkým cestujúcim pred cestou a počas nej a pravidlá poskytovania všeobecných informácií o ich právach na staniciach a on-line; ak je to možné, uvedené informácie sa na požiadanie poskytnú v prístupnom formáte presne vyhovujúcom osobám so zníženou pohyblivosťou;
 • postup vybavovania sťažností, ktorý musia dopravcovia sprístupniť všetkým cestujúcim;
 • nezávislé vnútroštátne orgány v každom členskom štáte, ktoré budú mať právo presadzovať nariadenie a prípadne ukladať pokuty.

Viac informácií a kompletnú mobilnú aplikáciu na stiahnutie nájdete na http://ec.europa.eu/transport/passenger-rights/sk/index.html.

Prajeme vám šťastnú cestu!

 

Spotrebiteľský newsfilter

Spotrebiteľský newsfilter

Vážení čitatelia tohto oznamu,

prednedávnom sme pre Vás začali vydávať online Spotrebiteľský
mewsfilter, kde nájdete všetko
dôležité, čo by ste ako moderní
spotrebitelia mali vedieť, aby ste nesadli na lep
podvodníkom a
šetrili svoje peňaženky vďaka výhodným a ekologickým nákupom.


Ak Vás táto prolematika zaujíma, prihláste na na odber nášho mesačného newsfiltra.

Vopred ďakujeme.

Úspešne ste sa prihlásili na odber noviniek S.O.S. Poprad