fbpx

Krajinský súd Landshut – rozsudok z 16.08.2011 (54 O 1465/11)

Spoločnosť Paid Content poskytuje na internete služby centrály pre spolucestovanie autom (Mitfahrgelegenheiten, carpooling) bez toho, aby jasne uvádzala  cenu svojej služby. Takéto služby sú na internete spravidla poskytované zadarmo. Kto sa oproti tomu prihlási na stránke , uzavrie tým súčasne dvojročnú zmluvu za cenu 96 Euro ročne. Na úvodnej stránke nebolo žiadne upozornenie, že sprostredkovanie služby niečo stojí. Na prihlasovacej stránke bola informácia o cene umiestnená nenápadne v dlhšom súvislom texte.

Sudcovia posúdili vystupovanie spoločnosti na internete ako zavádzajúce a v rozpore s predpismi o vyznačovaní cien. Väčšina spotrebiteľov nepočítala s povinnosťou platiť za ponuku služieb. Títo nemajú v zásade žiaden dôvod snažiť sa o úplné a dôkladné študovanie všetkých na monitore rozpoznateľných informácii. Preto je potrebné jasné vyjadrenie informácie o požadovanej cene za poskytnutú službu. Informácia o cene bola naproti tomu podľa názoru súdu skrytá tak, že si ju veľa používateľov nevšimlo.

Súd okrem toho určil dve klauzuly vo všeobecných obchodných podmienkach spoločnosti mitfahrzentrale-24.de za neprijateľné. Prevádzkovatelia nesmú ďalej používať klauzulu, ktorá spotrebiteľom ukladá povinnosť platiť cenu služby za rok dopredu. Neprijateľná je aj zmluvná klauzula, na základe ktorej sa zmluva po uplynutí doby, na ktorú bola uzavretá predlžuje o ďalšie dva roky.

Spoločnosť OPM prevádzkuje internetové stránky www.live2gether.de a www.drive2U.de, na ktorých sú prezentované ponuky pre potenciálnych spolucestujúcich a spolubývajúcich. Spotrebitelia, ktorí sa prihlásili na stránkach zažili nepríjemné prekvapenie – podľa prevádzkovateľa mali uzavrieť zmluvu, ktorej predmetom je ročné používanie databázy za cenu 96 euro. Upozornenie na cenu bolo síce uvedené na prihlasovacej stránke (vedľa prihlasovacieho formulára), avšak bolo ukryté v dlhšom súvislom texte, ktorý začínal upozornením na ochranu osobných údajov.
Súd konanie prevádzkovateľa stránky vyhodnotil ako porušenie predpisov o označovaní produktov cenami a súčasne ako klamanie spotrebiteľa. Na internete je veľa rovnocenných ponúk služieb, ktoré však nie sú spoplatnené. Priemerne informovaný spotrebiteľ, ktorý je oboznámený s takouto situáciou na internete, oprávnene očakáva, že ho používanie portálov, aké prevádzkuje spoločnosť OPM Media GmbH. nebude nič stáť. Súd osobitne zvýrazňuje, že skutočnosť, či sú ponúkané stránky pre potreby spotrebiteľa vôbec použiteľné, môže používateľ overiť, až po prihlásení sa na stránke.  Práve preto je pre spotrebiteľa obzvlášť prekvapivé, že už len samotné prihlásenie na stránke vyvolá jeho povinnosť platiť za službu, a to dokonca cenu za ročné používanie stránky.

Podľa názoru súdu musí ponuka služieb na úvodnej a prihlasovacej internetovej stránke obsahovať zreteľné upozornenie, že ide o spoplatnené služby. Takéto upozornenie na stránkach chýbalo. Z okolností prejednávanej veci súd dovodil, že sa prevádzkovateľ internetovej stránky snaží informáciu o spoplatnení služieb skryť úmyselne.

Súd vyhlásil za neprijateľnú zmluvnú klauzulu, podľa ktorej by mal spotrebiteľ cenu za ročné poskytovanie služby platiť vopred.

Z rozsudku:

K cene)

Spoločnosť OPM Media GmbH. je povinná sa pod hrozbou poriadkovej pokuty do výšky 250.000 eur, alternatívne poriadkovej väzby konateľa spoločnosti v trvaní až 6 mesiacov zdržať

–         odplatného poskytovania databázy bez toho, aby pri objednávke zreteľne       rozpoznateľne uvádzala cenu;

–         zmluvnej klauzuly, podľa ktorej má spotrebiteľ cenu za ročné poskytovanie služby platiť vopred alebo klauzuly s rovnakým významom.

K nekalej praktike klamania spotrebiteľa v otázke ceny služieb

„Odkaz na Všeobecné obchodné podmienky je irelevantný, keďže nemožno počítať s tým, že spotrebiteľ v týchto bude hľadať povinnosť platiť za poskytovanú službu. Môže upozornenie na cenu – ako pri cenových informáciách bežne – očakávať mimo Všeobecných obchodných podmienok.

Nad položkou „Jetzt anmelden/ Prihlásiť sa (teraz)“ sa iba v sivom poli nachádza upozornenie, že využitie ponuky niečo stojí a spotrebiteľ uzatvára jednoročnú zmluvu. Toto upozornenie je skryté, pretože je včlenené do dlhšieho nenápadne zostaveného súvislého textu, ktorý začína upozorneniami na ochranu údajov a z tohto dôvodu vzbudzuje dojem, že sa jedná iba o obyčajné štandardne predformulované upozornenia … Sivé pozadie čierneho textu nenapomáha jeho čitateľnosti. K tomu pristupuje aj skutočnosť, že zo súvislého textu nie je rozpoznateľná nijaká číslica, keďže mesačná cena je vypísaná slovom „osem“ (eur), a preto pri súvislom texte rýchlo unikne pozornosti. Spotrebiteľ je zvyknutý na to, že ceny sú vypísané číslicami, a teda že údaj ako „8,00 €“ (alebo správne: „96,00 €“)  si všimne podstatne skôr, ako v situácii, keď pri „prebehnutí“ textu nenájde žiaden číslicou vypísaný údaj, kedy nepočíta s údajom o cene. Či by postačovalo na tomto mieste uviesť cenu číslicou, nie je na mieste rozhodovať, pretože nie je úlohou súdu radiť žalovanej spôsoby ako predísť zakázanému konaniu.

To, že sa za slovom „DPH“ v súvislom texte nachádzajú dve hviezdičky a tieto na konci stránky prostredníctvom menšieho písma odkazujú na upozornenie o cene 96,00 €, tiež nepostačuje. Informácia o cene nie je dobre a bez ďalšieho rozpoznateľná, keď je uvedená až pod položkou (tlačidlom), ktorá má na prihlasovacej stránke jednoznačne ukončiť proces prihlasovania, v odkaze s hviezdičkou a k tomu ešte menším písmom. Za účelom sledovania hviezdičky by spotrebiteľ musel najprv presne preštudovať sivý súvislý text, hoci tam pri „prebehnutí“ (očami) nenájde nijakú číslicu ako údaj o cene. Nemusí počítať s tým, že pre neho taký podstatný údaj … nájde priestorovo a opticky mimo vlastného prihlasovacieho „procesu“, ak stránku prejde za pomoci myši do konca. Aj keby toto urobil, pôsobí údaj o cene na prvý pohľad ako malá poznámka pod čiarou…

Skladba prihlasovacej stránky neumožňuje z týchto dôvodov povinnosť platiť za službu okamžite a bez ďalšieho študovania (pátrania) rozpoznať, ako je to nevyhnutné požadovať.

Okolnosť, že zmluva po právnej stránke vznikne až na základe potvrdenia prihlásenia nasledujúcim verifikačným mailom spotrebiteľa, nevedie k žiadnemu inému právnemu posúdeniu súdom.

Žalovaná nemôže spotrebiteľa odkázať na jeho právo na odstúpenie od zmluvy. Toto právo neslúži na to, aby nahrádzalo požiadavky na uvádzanie jasných a pre spotrebiteľa nezavádzajúcich informácii o povinnosti platiť za službu a o výške platieb.“

K nekalej zmluvnej klauzule

Je neprijateľné požadovať od spotrebiteľa platby za celé obdobie trvania zmluvy vopred. Spotrebiteľovi sa tým odníma účinné právo na reklamáciu poskytovanej služby spojené s tlakom spočívajúcim v pozastavení platieb a naopak na spotrebiteľa sa prenáša riziko úpadku dodávateľa a ďalších nákladov spojených s prípadným vymáhaním už zaplatenej ceny služieb.

Takúto zmluvnú podmienku nemôže dodávateľ obhájiť ani s poukazom na podnikateľské riziko, keďže podnikateľ v ekonomickom živote do ceny spravidla zarátava určitú predpokladanú kvótu výpadku príjmov od používateľov služby.

 

 

 

 

 


 

Spotrebiteľský newsfilter

Spotrebiteľský newsfilter

Vážení čitatelia tohto oznamu,

prednedávnom sme pre Vás začali vydávať online Spotrebiteľský
mewsfilter, kde nájdete všetko
dôležité, čo by ste ako moderní
spotrebitelia mali vedieť, aby ste nesadli na lep
podvodníkom a
šetrili svoje peňaženky vďaka výhodným a ekologickým nákupom.


Ak Vás táto prolematika zaujíma, prihláste na na odber nášho mesačného newsfiltra.

Vopred ďakujeme.

Úspešne ste sa prihlásili na odber noviniek S.O.S. Poprad