fbpx

Podľa výsledkov desiatej hodnotiacej tabuľky spotrebiteľských trhov, ktorá bola uverejnená dnes, nastalo na všetkých spotrebiteľských trhoch zlepšenie výkonnosti. Toto zlepšenie sa prejavuje najmä na trhoch so spotrebným tovarom, zatiaľ čo oblasť služieb naďalej ostáva hlavným zdrojom nespokojnosti.

„Spotrebitelia by mali byť pánmi trhu, a nie jeho sluhami,“ uviedol komisár pre spotrebiteľskú politiku Neven Mimica. „Z hodnotiacej tabuľky spotrebiteľských trhov, ktorú dnes uverejňujeme, vyplýva, že celkové podmienky na trhu sú pre spotrebiteľov čoraz lepšie. Je však potrebné urobiť oveľa viac, najmä v oblasti služieb a energetiky. Spolu s kolegami v Komisii usilovne pracujeme na riešení týchto problémov, či už prostredníctvom smernice o platobných službách na vnútornom trhu, balíka „Prepojeného kontinentu“ alebo zjednodušenia prechodu k inému dodávateľovi.“

Hodnotiaca tabuľka spotrebiteľských trhov pre rok 2014:

Hodnotiaca tabuľka spotrebiteľských trhov zachytáva výkonnosť 52 spotrebiteľských trhov, od jazdených vozidiel až po ubytovanie na dovolenke. V rámci celoeurópskeho prieskumu1 spotrebitelia hodnotili trhy podľa štyroch kritérií, ktorými boli porovnateľnosť ponúk, dôvera v podniky, problémy a sťažnosti a napokon spokojnosť s podnikmi. Tu sú hlavné zistenia:

  • Výkonnosť trhu sa zlepšuje: Celkové hodnotenie výkonnosti trhu2, ktoré zahŕňa všetky trhy a všetky krajiny, sa v roku 2013 v porovnaní s rokom 2012 mierne zlepšilo. Tento vývoj predstavuje pokračovanie trendu, ktorý možno pozorovať od roku 2010 aj napriek tomu, že existujú rozdiely medzi trhmi a medzi krajinami.
  • Trhy so spotrebným tovarom fungujú oveľa lepšie ako trhy služieb, aj keď rozdiel medzi nimi sa pomaly zmenšuje. V porovnaní s rokom 2012 zaznamenali najvýraznejšie zlepšenie niektoré z najhoršie fungujúcich trhov, ako napríklad trh s pohonnými hmotami alebo trh so službami železničnej dopravy.
  • Najproblematickejším sektorom zostávajú bankové služby, pričom trhy s investičnými produktmi a hypotékami sa nachádzajú na konci hodnotenia a hlboko pod priemerom sektora služieb. Dôležitou zložkou spotrebiteľskej politiky EÚ je zabezpečiť, aby finančné služby v súčasnej hospodárskej situácii fungovali v prospech spotrebiteľov.
  • Telekomunikačné trhy dosiahli podpriemerné výsledky, obzvlášť v otázkach dôvery, výberu poskytovateľa a celkovej spokojnosti spotrebiteľov, kde bolo ich hodnotenie hlboko pod priemerom. Okrem toho majú najvyšší výskyt problémov a sťažností spomedzi všetkých trhových odvetví. Na druhej strane však získali nadpriemerné bodové hodnotenie za porovnateľnosť a jednoduchý prechod k inému poskytovateľovi, pričom dosiahli najvyššiu mieru prechodu k inému poskytovateľovi spomedzi všetkých trhových odvetví. V septembri 2013 Komisia prijala balík „Prepojený kontinent“ zameraný na odstránenie poplatkov za roaming do roku 2016 a zlepšenie možnosti výberu poskytovateľov telekomunikačných služieb.
  • Verejné služby, najmä dodávky elektrickej energie a plynu, sa v hodnotení spotrebiteľov takisto umiestnili pod priemerom. Napriek nedávnym zlepšeniam dosahujú trhy verejných služieb naďalej slabé výsledky v porovnateľnosti ponúk, vo výbere poskytovateľa, v možnosti prechodu k inému poskytovateľovi a v skutočnom prechode k inému poskytovateľovi. Komisia spolupracuje s hlavnými zainteresovanými stranami na tom, aby sa zvýšila transparentnosť ponuky energií a účtov za energie, zabezpečil sa prístup zákazníkov k údajom o ich spotrebe a uľahčil sa prechod k inému poskytovateľovi.
  • Slabé výsledky dosiahli aj trhy s jazdenými autami a pohonnými hmotami, ktoré sa umiestnili hlboko pod priemerom. Nedávno sa dokončila hĺbková štúdia EÚ zameraná na trh s pohonnými hmotami.

Hlavné zistenia štúdie týkajúcej sa pohonných hmôt:

Štúdia potvrdzuje, že ceny pohonných hmôt často kolíšu a v niektorých krajinách sa menia dokonca viackrát za deň. Pre trh, na ktorom rozhodnutia spotrebiteľov závisia najmä od ceny, to má veľký význam. V niektorých členských štátoch preto začali regulačné orgány ako nástroj na zvýšenie transparentnosti cien používať webové stránky, na ktorých sa porovnávajú ceny. Štúdia vyzdvihuje najmä Rakúsko, kde majú všetci obchodníci s pohonnými hmotami povinnosť oznámiť zmeny svojich cien, pričom príslušné právne predpisy umožňujú len jedno zvýšenie ceny za deň. Týmto spôsobom sa zabezpečila lepšia cenová transparentnosť pre spotrebiteľov a od zavedenia cenovej regulácie došlo k zníženiu cien až o 2,5 % v prípade nafty a 3,6 % v prípade benzínu.

Ďalšie kroky

  • Na základe zistení hodnotiacej tabuľky vykonajú útvary Komisie dve hĺbkové štúdie trhu: štúdiu zameranú na maloobchodný trh s elektrickou energiou a behaviorálnu štúdiu, ktorá má podporiť čítanie a pochopenie obchodných podmienok zo strany spotrebiteľov. V rámci štúdie zameranej na maloobchodný trh s elektrickou energiou sa výsledky porovnajú so zisteniami predchádzajúcej štúdie(2010) o tomto trhu a preskúma sa vplyv vykonávania právnych predpisov tretieho energetického balíka. Druhá štúdia preskúma (prostredníctvom behaviorálneho testovania) rôzne podmienky, ktoré by mohli zvýšiť ochotu spotrebiteľov čítať zmluvné podmienky a posilniť ich schopnosť porozumieť im.
  • Viac na http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-756_sk.htm.
Spotrebiteľský newsfilter

Spotrebiteľský newsfilter

Vážení čitatelia tohto oznamu,

prednedávnom sme pre Vás začali vydávať online Spotrebiteľský
mewsfilter, kde nájdete všetko
dôležité, čo by ste ako moderní
spotrebitelia mali vedieť, aby ste nesadli na lep
podvodníkom a
šetrili svoje peňaženky vďaka výhodným a ekologickým nákupom.


Ak Vás táto prolematika zaujíma, prihláste na na odber nášho mesačného newsfiltra.

Vopred ďakujeme.

Úspešne ste sa prihlásili na odber noviniek S.O.S. Poprad