Spotrebitelia

“Definícia spotrebiteľa zahŕňa každého z nás. Spotrebitelia sú najväčšou ekonomickou skupinou, ovplyvňujúcou a ovplyvnenou takmer každým verejným i súkromným ekonomickým rozhodnutím. Napriek tomu sú jedinou dôležitou skupinou, ktorej názory často ostávajú nevypočuté.“ J.F. Kennedy

Problémy ochrany spotrebiteľa

 • nízke právne vedomie spotrebiteľov – v porovnaní s ostatnými členskými krajinami EÚ sú na tom slovenskí spotrebitelia naozaj o poznanie horšie, absentujú vzdelávacie a osvetové aktivity Ministerstva hospodárstva SR i ostatných orgánov štátnej správy, nemáme fungujúci systém vzdelávania v tejto oblasti, spotrebiteľské združenia sú podvyživené, problematika ochrany spotrebiteľa populisticky bagatelizovaná
 • nedisciplinovanosť skupiny predajcov a poskytovateľov služieb – prevláda snaha o rýchly zisk nad budovaním dlhodobého vzťahu so spotrebiteľom, nečestné obchodné a marketingové praktiky sú orientované na najzraniteľnejšie skupiny spotrebiteľov
 • obmedzené kompetencie kontrolných orgánov – vďaka nastaveným podmienkam je tu široká možnosť mariť výkon kontroly, zneužíva sa inštitút bankového, obchodného tajomstva, a pod., zlé nastavenie pokút, nevypočítateľnosť a zdĺhavosť rozhodovania súdov v správnom súdnictve
 • veľmi obmedzené prostriedky rozpočtu – nedostatok prostriedkov na osvetu a informovanie, nedostatok prostriedkov na posilnenie kontrolnej činnosti dozorných orgánov, nedostatok prostriedkov pre spotrebiteľské združenia
 • zdĺhavý a komplikovaný legislatívny proces, právne úpravy nekorešpondujúce s potrebami praxe – trvanie – cca rok, neschopnosť držať krok s potrebami trhu, obmedzená schopnosť predkladateľa návrhu zákona chrániť jeho nemennosť počas neskorej fázy
 • veľmi nepriaznivý vývin v oblasti legislatívy týkajúcej sa finančných služieb, nedostatočná ochrana spotrebiteľa v oblasti telekomunikačných služieb, energetických služieb či služieb bývania
 • nedostatočná vymožiteľnosť práva spotrebiteľa – zdĺhavé súdnictvo, praktická absencia mimosúdneho riešenia sporov, mylné vnímanie funkcie orgánov trhového dozoru
 • trieštenie kompetencií v oblasti ochrany spotrebiteľa – pri tvorbe politík jednotlivých rezortov je ochrana spotrebiteľa väčšinou druhoradá otázka
 1. Ministerstvo hospodárstva SR – ochrana spotrebiteľa všeobecne
 2. Ministerstvo financií SR – finančné služby, bývanie
 3. Ministerstvo spravodlivosti SR – súdnictvo
 4. Ministerstvo životného prostredia a regionálneho rozvoja – potraviny
 5. Ministerstvo zdravotníctva SR – ochrana nefajčiarov, kozmetika
 6. Ministerstvo dopravy pôšt a telekomunikácií SR – telekomunikácie

Stratégia spotrebiteľskej politiky na roky 2007-2013

 • základný programový dokument v oblasti ochrany spotrebiteľa
 • vychádza z EÚ stratégie spotrebiteľskej politiky 2007-2013
 • hodnotí minulý a súčasný stav a stanovuje priority rozpracované do cieľov

Jej priority

 • lepšie monitorovanie trhu
 • vzdelávanie a informovanie
 • lepšia právna úprava
 • posilnenie spotrebiteľa pri vymáhaní svojich práv a pri vymáhaní odškodňovania
 • dať spotrebiteľa do centra politík
 • zvýšenie ochrany spotrebiteľa v oblasti bezpečnosti výrobkov
 • podpora spotrebiteľských združení

Budúce smerovanie politiky ochrany spotrebiteľa na úrovni Európskej únie

 • smerovanie k „hlúpejšiemu spotrebiteľovi“
 • snahy o zjednocovanie právnych úprav v členských štátoch
 • snahy o posilnenie postavenia spotrebiteľa vo vymáhaní svojich práv – súdnou cestou, mimosúdnou cestou i administratívne
 • čoraz väčší dôraz sa kladie na sektor služieb v otázkach:
 1. slobody voľby spotrebiteľa
 2. kvality služieb
 3. primeranosti ceny
 4. bezpečnosti služieb
 5. osobitnej oblasti – finančné služby
 6. posilňovania trhového dozoru
 7. lepšej informovanosti spotrebiteľa

Smernica o právach spotrebiteľa

Jej cieľom je najmä zblížiť právo ochrany spotrebiteľa v jednotlivých členských krajinách EÚ, rozšíriť informačné povinností podnikateľov a možnosti odstúpenia od zmluvy a vytvoriť unifikovaný zoznam nekalých podmienok v spotrebiteľských zmluvách.

Ďalšie smernice EÚ týkajúce sa ochrany spotrebiteľa

Zdieľaj tento článok