fbpx

Vďaka spoločnej akcii členských štátov EÚ a Európskej komisie
bolo 116 internetových stránok predávajúcich hry, knihy, videá a hudbu zosúladených s právnymi predpismi EÚ v oblasti ochrany spotrebiteľa.

Európsky komisár pre spotrebiteľskú politiku Neven Mimica uviedol: „Presadzovanie práv spotrebiteľov je mojou prioritou aj v rýchlo sa meniacom digitálnom prostredí. Som rád, že táto kontrolná akcia sa zaoberala niektorými z najdôležitejších otázok, ktoré sa týkajú sťahovania digitálneho obsahu. Pred rokom viac ako 50 % internetových stránok nebolo v súlade s predpismi, čo je neprijateľné. Tento počet teraz klesol až na 20 % a ďalšie výsledky sa očakávajú. Je to veľký pokrok, ale budem naďalej bojovať za zlepšenia.“  

Táto zlepšená ochrana je výsledkom kontrolnej akcie nazvanej „sweep“ –  rozsiahleho preverovania internetových stránok v celej EÚ s cieľom odhaliť porušovanie spotrebiteľského práva a následne zaistiť dodržiavanie príslušných právnych predpisov. Preverovanie internetových stránok, ktoré predávajú digitálny obsah, sa konalo v lete 2012. Vnútroštátne orgány skontrolovali spolu 330 internetových stránok, čím pokryli veľkú časť trhu. Podrobným vyšetrovaním zistili, že celkovo 172 internetových stránok nebolo v súlade so spotrebiteľským právom EÚ. Kontaktovali príslušné spoločnosti, aby tieto internetové stránky zosúladili s právnymi predpismi. Doteraz bolo opravených 116 internetových stránok, 49 internetových stránok je predmetom ďalšieho konania, v piatich prípadoch boli porušenia menšie, a preto ich členské štáty tresne nestíhali, zatiaľ čo 2 internetové stránky už neexistujú. V dôsledku tohto zásahu orgánov presadzovania práva v členských štátoch EÚ, 80 % z 330 internetových stránok je teraz v súlade s právnymi predpismi EÚ o ochrane spotrebiteľa.

Čo sa presne kontrolovalo?

Internetové stránky boli kontrolované, aby sa zistilo, či informácie o kľúčových charakteristikách výrobkov sú ľahko dostupné a nie sú uvedené „malým písmom“, či internetové stránky poskytujú e-mailové adresy, na ktoré možno podávať otázky a sťažnosti, a či obsahujú spravodlivé podmienky. Boli zistené tieto hlavné problémy:

  • nespravodlivé zmluvné podmienky, ktoré vylučujú právo spotrebiteľa podniknúť právne kroky alebo odopierajú spotrebiteľovi právo na náhradu škody, keď výrobok nefunguje,
  • nejasné informácie, pokiaľ ide o právo na odstúpenie od zmluvy: vzhľadom na povahu digitálneho sťahovania je obchodník povinný informovať spotrebiteľa pred nákupom, že nebude môcť zrušiť sťahovanie, keď ho už začal – čo však nebol prípad 42 % kontrolovaných internetových stránok,
  • nedostatok záväzných informácií o obchodníkovej totožnosti, najmä jeho chýbajúca e-mailová adresa, čím spotrebiteľ stráca účinný kontaktný prostriedok.

Okrem kontrolnej akcie Európska komisia zadala vypracovanie doplnkovej štúdie, na základe ktorej sa zistilo, že informácie o prípadných geografických obmedzeniach, neboli uvedené vôbec, alebo boli spomenuté len veľmi okrajovo. Takéto informácie sú dôležité pri cestovaní do iných krajín EÚ pre spotrebiteľov, ktorí bežne očakávajú, že budú mať prístup k digitálnemu obsahu a budú ho môcť používať bez prekážok na jednotnom trhu.

Táto štúdia takisto ukázala, že  hry, ktoré sa propagujú ako „bezplatné“, často zahŕňajú nejaký poplatok v neskoršej fáze nákupu bez toho, aby to bolo vopred jasne vysvetlené. Takéto praktiky sa často zameriavajú priamo na deti – najviac zraniteľnú skupinu spotrebiteľov – a viedli k situáciám, v ktorých rodičia museli platiť vysoké účty, pretože dovolili svojim deťom hrať sa na ich mobilných zariadeniach.

Čo nasleduje ďalej?

Vnútroštátne administratívne alebo právne konania pokračujú proti 49 internetovým stránkam, ktoré ešte stále nespĺňajú príslušné požiadavky. Špecifická problematika nákupu počas hry sa takisto skúma s cieľom zabezpečiť lepšiu informovanosť spotrebiteľov a predchádzať neúmerným a neočakávaným nákladom v dôsledku toho, že deti nakupovali počas hry.

Súvislosti

Kontrolná akcia známa ako „sweep“ znamená rozsiahle preverovanie internetových stránok EÚ s cieľom odhaliť porušovanie spotrebiteľského práva a následne zaistiť dodržiavanie príslušných právnych predpisov. Kontrolnú akciu koordinuje Komisia a súčasne ju vykonávajú vnútroštátne orgány presadzovania práva. Kontrolná akcia digitálneho obsahu sa uskutočnila v 26 členských štátoch EÚ, Nórsku a na Islande v júni 2012. Išlo o šiestu kontrolnú akciu od roku 2007.

Rastúce percento európskych občanov nakupuje digitálny obsah. V priemere 79 % európskych spotrebiteľov už používalo online hudobné služby a 60 % hralo online hry za posledných 12 mesiacov. Podľa odvetvových zdrojov objem obchodu sťahovania hudby v EÚ predstavoval 677 miliónov EUR v 2010. Odhaduje sa, že v roku 2011 spotrebitelia v Spojenom kráľovstve, Nemecku, vo Francúzsku, v Taliansku, Španielsku, Holandsku a Belgicku minuli na online hry až 16,5 miliardy EUR. Hry, ktoré sa zameriavajú na deti a ktoré sa propagujú ako „bezplatné“, tvoria rastúci podiel trhu s hrami v EÚ (50 % zo všetkých hier za posledných 12 mesiacov).

Ďalšie informácie:

MEMO/13/877

Príloha – Počet internetových stránok, ktoré boli skontrolované a sú zosúladené k 9. októbru 2013:

Krajina

Skontrolované internetové stránky

Prvá fáza previerky (2012)

 

Druhá fáza presadzovania

(výsledky od októbra 2013)

Zosúladené internetové stránky k 9. októbru 2013 vyjadrené ako percentuálny podiel skontrolovaných internetových stránok v roku 2012

Už zosúladené internetové stránky

 

Internetové stránky so zistenými nezrovnalosťami

Zosúladené internetové stránky k 9. októbru 2013

Internetové stránky, ktoré sú predmetom ďalšieho konania s menej dôležitými nezrovnalosťami alebo už vyradené z prevádzky

Rakúsko

10

2

8

6

4

60 %

Belgicko

11

7

4

7

4

64 %

Bulharsko

10

10

0

10

0

100 %

Cyprus

3

0

3

3

0

100 %

Česká republika

11

9

2

11

0

100 %

Dánsko

10

4

6

9

1

90 %

Estónsko

10

7

3

10

0

100 %

Fínsko

10

2

8

9

1

90 %

Francúzsko

27

16

11

23

4

85 %

Nemecko

26

14

12

23

3

89 %

Grécko

10

2

8

8

2

80 %

Maďarsko

6

1

5

6

0

100 %

Island

10

1

9

10

0

100 %

Taliansko

10

4

6

7

3

70 %

Lotyšsko

10

0

10

8

2

80 %

Litva

10

10

0

10

0

100 %

Luxembursko

8

7

1

7

1

88 %

Malta

10

2

8

6

4

60 %

Holandsko

11

8

3

10

1

91 %

Nórsko

9

6

3

6

3

67 %

Poľsko

10

8

2

8

2

80 %

Portugalsko

20

11

9

11

9

55 %

Rumunsko

10

5

5

9

1

90 %

Slovensko

10

3

7

8

2

80 %

Slovinsko

4

1

3

4

0

100 %

Španielsko

26

5

21

19

7

68 %

Švédsko

17

2

15

15

2

89 %

Spojené kráľovstvo

11

11

0

11

0

100 %

Spolu

330

158

172

274

56

83 %

Zdroj: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-937_sk.htm

 

Spotrebiteľský newsfilter

Spotrebiteľský newsfilter

Vážení čitatelia tohto oznamu,

prednedávnom sme pre Vás začali vydávať online Spotrebiteľský
mewsfilter, kde nájdete všetko
dôležité, čo by ste ako moderní
spotrebitelia mali vedieť, aby ste nesadli na lep
podvodníkom a
šetrili svoje peňaženky vďaka výhodným a ekologickým nákupom.


Ak Vás táto prolematika zaujíma, prihláste na na odber nášho mesačného newsfiltra.

Vopred ďakujeme.

Úspešne ste sa prihlásili na odber noviniek S.O.S. Poprad