fbpx

Energetická účinnosť je základom prechodu na obnoviteľné zdroje energie. Vlády v celej Európe si to začínajú uvedomovať a spúšťajú štátne programy obnovy budov, ktoré umožnia ich hĺbkovú energetickú modernizáciu.


Vysoké náklady renovácie domácnosti sú hlavným dôvodom, prečo si milióny Európanov energetickú účinnosť stále nemôžu dovoliť. Partneri projektu STEP významne podporujú štátne programy obnovy budov, no zároveň opakovane vyzývajú národné vlády, aby do nich zahrnuli najmä spotrebiteľov s nízkymi príjmami a energeticky chudobné domácnosti. Aj vďaka aktivitám našej spotrebiteľskej organizácie by sa takýto štátny program pre chudobných mal stať aj na Slovensku čoskoro realitou.

Ministerstvo životného prostredia SR spúšťa program Obnov dom, ktorého cieľom je podporiť obnovu rodinných domov postavených pred rokom 2013, spolufinancovaním až do výšky 60% nákladov na ich obnovu.

Čo je však kľúčové, po prvýkrát na Slovensku má by časť týchto financií vyčlenená aj špeciálne nízkopríjmovým skupinám. Štátny program má pokryť až 95% nákladov na zníženie energetickej potreby a modernizáciu kúrenia pre zraniteľné skupiny ako sú rodiny rodičov samoživiteľov, rodiny s viacerými deťmi a majitelia domov so zdravotným postihnutím. Štátna podpora má byť poskytnutá na zvýšenie energetickej účinnosti minimálne o 30% a/alebo účinnejší systém vykurovania a ohrev teplej vody, v maximálnej výške 19 000 eur bez DPH. Podrobnejšie kritériá výberu by mali byť zverejnené už čoskoro.

„Tento progresívny návrh nášho ministerstvo ukazuje, že energetickú chudobu, klimatickú krízu i závislosť Slovenska od ruského plynu začína brať vážne,“ myslí si Petra Čakovská, energetická expertka Spoločnosti ochrany spotrebiteľov.

„Je to historicky na Slovensku vôbec po prvýkrát, keď v systéme štátnej podpory vidíme aj konkrétne zameranie na nízkopríjmové domácnosti. Potrebujeme však, aby takýchto programov bolo na Slovensku aj v celej Európe viac. Len tak spustíme skutočný prechod na obnoviteľné zdroje energie bez toho, aby spotrebitelia s nízkymi príjmami zostali odkázaní na drahé fosílne palivá.“

Podmienky poskytnutia štátnej dotácie

Štátny príspevok možno žiadať na domy skolaudované pred rokom 2013 a žiadatelia ich musia užívať primárne na bývanie.

Rodiny so štyrmi a viac deťmi, samoživitelia a domácnosti, v ktorých žije zdravotne postihnutá osoba, môžu získať až 95% sumy, najviac vo výške 18-tisíc eur aj s DPH.

Prvých 4-tisíc domov môže získať dotáciu už tento rok (65 miliónov eur), na budúci rok to môže byť dvojnásobne viac. Väčšinu, 50 miliónov eur, rezort vyhradil práve pre sociálne znevýhodnené skupiny.

Náklady na projektanta si možno zahrnúť do oprávnených nákladov (max 1700 eur).

Vyžaduje sa energetické hodnotenie pred a po rekonštrukcii. Hlavným dôvodom EÚ financovať obnovu slovenských rodinných domov je zníženie spotreby energií a menej škodlivého dymu z tuhých palív v ovzduší.

S rekonštrukciou domu teoreticky môžete začať už dnes a neskôr požiadať o jej preplatenie. Výzvu, do ktorej sa treba prihlásiť, však zverejní Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) najskôr v júli 2022.

Technické špecifikácie sa ešte môžu zmeniť, EÚ kvôli vojne na Ukrajine prehodnocuje postoj k zemnému plynu, preto SAŽP odporúča zvážiť radšej inštaláciu solárnych panelov a tepelných čerpadiel.

Technická špecifikácia

Technickú špecifikáciu a formuláre nájdete na stránke obnovdom.sk, v časti „Informácia o plánovanej 1. výzve“ (Obnovdom_podmienky_informacia_1_2022-2).

V prípade otázok je k dispozícii Zelená linka ministerstva životného prostredia – 0800 144 440, aktívna v pracovných dňoch od 8:00 do 18:00.

Na liste vlastníctva musí byť vedený ako rodinný dom a žiadateľ v ňom musí mať trvalé bydlisko.

Kolaudácia musela byť dokončená v roku 2012, cieľom je obnoviť najmä staré nehnuteľnosti, postavené podľa starších noriem.

Na inú funkciu než bývanie môže byť využívaná najviac pätina plochy.

Rekonštrukcia musí byť dokončená do ôsmich alebo dvanástich mesiacov od doručenia oznámenia o schválení dotácie. Závisí to od toho, či sa vyžaduje aj stavebné povolenie.

Aké prílohy treba doložiť k žiadosti

Ak sa rekonštrukcia začne alebo skončí až po podaní žiadosti o dotáciu:

• list vlastníctva
• doklad o trvalom bydlisku na uvedenej adrese (napríklad občiansky preukaz)
• energetický certifikát spracovaný certifikovaným projektantom a zoznam opatrení na dosiahnutie minimálne 30-percentnej úspory energií
• technický list s údajmi o dome – vzor zverejní SAŽP
• ohlásenie drobnej stavby alebo stavebné povolenie
• fotodokumentácia východiskového stavu
• potvrdenie o veku domu (kolaudačné rozhodnutie alebo potvrdenie z obecného/mestského úradu)
• doklad o nakladaní so stavebným odpadom, ktorý vydá stavebná firma (70% vyhovujúceho stavebného a demolačného odpadu sa musí zrecyklovať)

Ak bola obnova rodinného domu ukončená ešte pred podaním žiadosti o dotáciu, okrem vyššie uvedeného treba doložiť:

• kolaudačné rozhodnutie
• fotodokumentáciu po realizácii
• faktúry za zrealizované práce
• energetický certifikát po realizácii

Sociálne znevýhodnené skupiny

Žiadatelia, ktorí ku dňu predloženia žiadosti o dotáciu majú v rodinnom dome trvalý pobyt minimálne jeden rok a súčasne:

• majú v starostlivosti osobu mladšiu ako osemnásť rokov so zdravotným znevýhodnením (ZŤP)
• sú osobou so zdravotným znevýhodnením alebo s takou osobou žijú v spoločnej domácnosti
• sú rodičom samoživiteľom alebo žijú v domácnosti so štyri a viac deťmi

Na čo môžete žiadať dotáciu

O dotáciu môžete požiadať na stavebné práce, ktoré začali od 1. februára 2020, a zariadenia, ktoré boli objednané od tohto dátumu. Z dotácie nie je možné financovať prípravné práce.

Z položiek uvedených nižšie je povinné realizovať niektoré z prvých piatich na zlepšenie tepelno-izolačných vlastností domu, ostatné možno ľubovoľne kombinovať.

Maximálna výška pre každú z nich je v technickej špecifikácii na webe. Najvyššiu sumu, 11 400 eur, je možné dostať na tepelné čerpadlá.
Za oprávnené náklady sa považujú:

• zateplenie obvodového plášťa
• zateplenie strešného plášťa
• výmena otvorových konštrukcií
• zateplenie podlahy nevykurovaného podkrovia (resp. akéhokoľvek nevykurovaného priestoru v dome, pod ktorým je vykurovaný priestor)
• zateplenie stropu nevykurovaného suterénu (resp. akéhokoľvek nevykurovaného priestoru v dome, nad ktorým je vykurovaný priestor)
• zateplenie podlahy na teréne (vykurovanej miestnosti v dome, pod ktorou nie je iná miestnosť)
• tepelné čerpadlá, fotovoltické panely, solárne kolektory
• výmena starého plynového kondenzačného kotla, pretože nie je potrebný rovnako veľký výkon (môže z oprávnených nákladov ešte vypadnúť)
• rekuperácia
• elektrokotol
• zelená strecha
• podzemné a nadzemné nádrže na dažďovú vodu
• tieniace zariadenia (napríklad žalúzie, markízy), ktoré znižujú tepelnú záťaž budovy
• odstránenie azbestu
• a projektová dokumentácia a energetické certifikáty

Výška príspevku pre jednotlivé skupiny

Sociálne alebo zdravotne znevýhodnený žiadateľ:
• maximálne 18-tisíc eur vrátane DPH
• najviac 95% celkových oprávnených nákladov na rekonštrukciu
• požadovaná úspora energií je minimálne 30%

Štandardný žiadateľ:
• maximálne 14-tisíc eur bez DPH pri úspore energií od 30 do 60%
• maximálne 19-tisíc eur bez DPH pri úspore energií nad 60%
• v oboch prípadoch najviac 60% z celkových nákladov

Ak chce majiteľ rodinného domu na rekonštrukciu nemá dosť vlastných zdrojov na spolufinancovanie, môže požiadať o úver v komerčných bankách.
Ministerstvo životného prostredia sa na základe dohody s Európskou bankou pre obnovu a rozvoj za úvery zaručí, a nebude potrebné nehnuteľnosť založiť.

V niektorých prípadoch sa nízky úrok zaplatí z ušetrených nákladov na energie.

Kedy a kde žiadosť podať

Po zverejnení výzvy na internetovej stránke obnovdom.sk alebo môžete osobne navštíviť jedno z desiatich regionálnych centier SAŽP, ktoré by mali fungovať najneskôr v deň zverejnenia výzvy. Regionálne kancelárie budú v Bratislave, Trnave, Nitre, Trenčíne, Žiline, Banskej Bystrici, Lučenci, Liptovskom Mikuláši, Prešove a Košiciach.

Výzvu SAŽP plánuje vyhlásiť najskôr v júli a najneskôr v septembri tohto roka.

Pri štátnych dotáciách sa peniaze vyplácajú spätne, po skončení projektu a kontrole oprávnených nákladov.

V prípade žiadateľov, ktorí nemajú dosť vlastných peňazí, aby sa do rekonštrukcie pustili sami a mohli počkať, kým im štát náklady preplatí, sa počíta s priebežným financovaním cez bankové úvery. Na účet v banke pošle SAŽP požadované finančné prostriedky, viazané na konkrétny stavebný projekt. Vyplatené budú priamo firme, ktorá obnovu domu realizuje, na základe faktúr.

Majte tiež na pamäti

Zverejnené technické špecifikácie aj maximálne sumy na jednotlivé položky sa ešte môžu zmeniť.

Ceny stavebných materiálov a rôznych komodít sa tiež rýchlo menia. SAŽP pri výpočtoch maximálnych oprávnených nákladov vychádzala z cien, ktoré platili ešte pred ruskou inváziou.

Na dotáciu má žiadateľ nárok až po zverejnení výzvy, dodaní všetkých dokumentov a splnení podmienok. Všetko treba stihnúť kým sa peniaze minú. Viac ako polmiliardový balík na obnovu rodinných domov musí Slovensko vyčerpať do roku 2026.

V prípade záujmu o podrobnostiach programu a podmienkach poskytovania dotácie nás neváhajte kontaktovať.

Viac informácií o programe Obnov dom tu.

Spotrebiteľský newsfilter

Spotrebiteľský newsfilter

Vážení čitatelia tohto oznamu,

prednedávnom sme pre Vás začali vydávať online Spotrebiteľský
mewsfilter, kde nájdete všetko
dôležité, čo by ste ako moderní
spotrebitelia mali vedieť, aby ste nesadli na lep
podvodníkom a
šetrili svoje peňaženky vďaka výhodným a ekologickým nákupom.


Ak Vás táto prolematika zaujíma, prihláste na na odber nášho mesačného newsfiltra.

Vopred ďakujeme.

Úspešne ste sa prihlásili na odber noviniek S.O.S. Poprad