fbpx

Všetky materiály a predmety prichádzajúce do styku s potravinami musia spĺňať hygienické a zdravotné kritériá stanovené legislatívnymi predpismi EÚ a Piatej hlavy Potravinového kódexu SR. Platí to rovnako aj pre plastové materiály používané ako obaly na potraviny alebo nádoby pre kulinárnu úpravu potravín. Všetky plastové materiály a predmety sú pred použitím testované na konkrétne podmienky aplikácie podľa schválených štandardných postupov, a preto je možné garantovať ich zdravotnú bezpečnosť. Výber podmienok testovania je ustanovený v rámci európskej legislatívy tak, aby odzrkadľoval najhoršie predvídateľné podmienky použitia v bežnej praxi. Zohľadňuje sa konkrétne použitie testovaného materiálu a predmetu, či ide o výrobok určený na opakované alebo jednorázové použitie.

Legislatíva EÚ stanovuje aj postupy testovania plastových materiálov a predmetov určených na mikrovlnný ohrev. Jednotlivé plastové materiály a predmety sa musia používať len na účel použitia, na ktorý boli vyrobené a odporučené. Spotrebiteľ musí rešpektovať správne skladovanie potraviny v plastovom obalovom materiáli.
Z uvedeného vyplýva, že napríklad plastové fľaše určené pre konkrétne nápoje nespôsobujú žiadne zdravotné problémy ani v extrémnych prípadoch akými je skladovanie v mrazničke, resp. vo vyhriatom automobile.  Nie je však vylúčená mikrobiálna kontaminácia, ktorá nesúvisí s obalom, ale s podmienkami plnenia fľaše a skladovania.

Odborníci z uvedenej oblasti jednoznačne vylučujú tvorbu toxických a kancerogénnych látok (polychlórovaných dibenzo-p-dioxínov a polychlórovaných dibenzofuránov) pri skladovaní potravín alebo nápojov v plastových obaloch resp. pri procese mikrovlnného ohrevu potravín v plastových nádobách alebo obaloch na to určených. Na potvrdenie tejto skutočnosti renomovaní odborníci uvádzajú, že tieto látky vznikajú len v prípade použitia plastových materiálov vyrobených z východiskových monomérov obsahujúcich chlór. Toto však nie je prípad obalových materiálov alebo nádob schválených pre styk s potravinami alebo pre použitie v mikrovlnných rúrach. Navyše o tom svedčí aj fakt, že tieto látky vznikajú len pri vysokých teplotách, aké je možné dosiahnuť až pri horení plastov. Zároveň pre finálne plastové materiály a predmety nie sú legislatívne stanovené špecifické migračné limity pre tieto skupiny látok, pretože, ako už bolo spomenuté, sa nevyskytujú v plastoch. Na balenie potravín, ako aj na výrobu plastových nádob do mikrovlniek sa používajú materiály (napríklad polyetylén, polypropylén, polykarbonát, polystyrén, polyetyléntereftalát), ktoré neobsahujú chlór. Nepredstavujú preto žiadne zdravotné riziko spôsobené vyššie uvedenými toxickými a kancerogénnymi látkami.

Uvedené fakty potvrdili vo svojich stanoviskách aj Európsky úrad pre bezpečnosť potravín – EFSA alebo americký Úrad pre potraviny a lieky – FDA. Informácia o škodlivosti plastov pri mikrovlnnom ohreve je jednoznačne zavádzajúca. Spotrebitelia sa nemusia obávať použitia plastových nádob alebo obalov určených na skladovanie a prepravu potravín a nápojov alebo na ohrev v mikrovlnkách.

Odporučenie pre spotrebiteľov
Na skladovanie, prepravu potravín a nápojov používajte len plastové obaly, ktoré sú na to určené a len na druhy potravín, pre ktoré sú určené.

Na ohrev v mikrovlnných rúrach používajte len nádoby z plastov alebo len obalové materiály, ktoré sú na to určené.

Nezabúdajte na skutočnosť, že materiál, ktorý nie je označený ako plast vhodný na použitie v mikrovlnnej rúre, môže byť nevhodný z hľadiska tepelnej stálosti a jeho deformácia spôsobená roztopením môže spôsobiť problémy. Ohrievaná potravina sa môže roztiecť po rúre alebo sa obal môže prilepiť na ohrievanú potravinu.

Na záver je nutné upozorniť spotrebiteľov, že každý členský štát má povinnosť vykonávať úradné kontroly plastových materiálov a predmetov určených na styk s potravinami. V prípade výskytu látok, ktoré by mohli nepriaznivo ohroziť zdravie ľudí je povinný oznámiť túto skutočnosť Európskej komisii a Európskemu úradu pre bezpečnosť potravín.

zdroj: http://www.land.gov.sk/sk/index.php?navID=1&id=3967

 

Spotrebiteľský newsfilter

Spotrebiteľský newsfilter

Vážení čitatelia tohto oznamu,

prednedávnom sme pre Vás začali vydávať online Spotrebiteľský
mewsfilter, kde nájdete všetko
dôležité, čo by ste ako moderní
spotrebitelia mali vedieť, aby ste nesadli na lep
podvodníkom a
šetrili svoje peňaženky vďaka výhodným a ekologickým nákupom.


Ak Vás táto prolematika zaujíma, prihláste na na odber nášho mesačného newsfiltra.

Vopred ďakujeme.

Úspešne ste sa prihlásili na odber noviniek S.O.S. Poprad