fbpx

S účinnosťou od 20. júla 2011 sa vo všetkých členských štátoch EÚ začnú uplatňovať ustanovenia smernice EP a Rady č. 2009/48/ES o bezpečnosti hračiek. V SR bola táto smernica čiastočne transponovaná do Nariadenia vlády SR č. 63/2011 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a postupoch posudzovania zhody na hračky. Uvedené legislatívne predpisy stanovujú najmä:

  • Definíciu hračky – rozsah pôsobnosti smernice
  • Povinnosti hospodárskych subjektov – výrobcov, splnomocnených zástupcov, dovozcov a distribútorov
  • Bezpečnostné požiadavky, ktoré musia hračky spĺňať
  • Požiadavky na posúdenie zhody, vydanie ES vyhlásenia o zhode, označenie CE, obsah technickej dokumentácie
  • Požiadavky na označenie hračky, upozornenia a návody na používanie
  • Postup zaobchádzania s hračkami, ktoré predstavujú riziko – výkon trhového dohľadu.

Povinnosti podľa novej smernice sa vzťahujú na hračky uvedené na trh po 20. júli 2011. Hračky spĺňajúce ustanovenia starej smernice č. 88/378/EHS (NV SR č. 302/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov) môžu zostať na trhu a môžu sa dodávať v ktorejkoľvek fáze dodávateľského reťazca, ak boli uvedené na trh pred 20. júlom 2011.

Brožúrku Bezpečnosť hračiek si môžete stiahnuť na http://www.soi.sk/files/documents/rady-podnikatelom/bro%C5%BE%C3%BAra%20ek%20-%20bezpe%C4%8Dnos%C5%A5%20hra%C4%8Diek.pdf

Spotrebiteľský newsfilter

Spotrebiteľský newsfilter

Vážení čitatelia tohto oznamu,

prednedávnom sme pre Vás začali vydávať online Spotrebiteľský
mewsfilter, kde nájdete všetko
dôležité, čo by ste ako moderní
spotrebitelia mali vedieť, aby ste nesadli na lep
podvodníkom a
šetrili svoje peňaženky vďaka výhodným a ekologickým nákupom.


Ak Vás táto prolematika zaujíma, prihláste na na odber nášho mesačného newsfiltra.

Vopred ďakujeme.

Úspešne ste sa prihlásili na odber noviniek S.O.S. Poprad