fbpx

1. júla nadobudne účinnosť nový zákon č. 161/2011 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri poskytovaní niektorých služieb cestovného ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý sa transponuje tzv. smernica o timesharingu.

Nový zákon so sebou prináša aj s pohľadu spotrebiteľa mimoriadne významnú a užitočnú novelu Občianskeho zákonníka (čl. II.), v rámci ktorej sa v § 53 vkladá nový odsek 8 s nasledovným znením:

„Ak poskytne dodávateľ spotrebiteľovi plnenie a spotrebiteľ si ho neobjednal, nie je  spotrebiteľ povinný plnenie vrátiť ani ho uschovať; vylúčené sú aj ďalšie nároky dodávateľa voči spotrebiteľovi. Nevyžiadaným plnením je aj ďalšie opakujúce sa plnenie poskytnuté spotrebiteľovi na základe zmluvy uzavretej prostriedkami diaľkovej komunikácie, ak spotrebiteľ výslovne o takéto plnenie nepožiadal. Ak dodávateľ nepreukáže opak, považuje sa opakujúce sa plnenie vždy za nevyžiadané.“.

Uvedeným ustanovením sa explicitne zavádza právna ochrana spotrebiteľa pred tzv. nevyžiadanými zásielkami, resp. ešte širšie nevyžiadaným plnením (poskytnutím tovaru alebo služby), ktoré spotrebiteľa neprimerane obťažovalo.

Zákonodarca reaguje na prípady, kedy boli spotrebiteľom priamo do ich poštových schránok bez akéhokoľvek objednania (právneho úkonu) zasielané rôzne vitamíny, holiace strojčeky a pod. od rôznych slovenských či zahraničných firiem. Spotrebiteľ si po novom bude môcť neobjednané plnenie ponechať, spotrebovať, dokonca aj zničiť a nebude sa musieť obávať, že budú voči nemu uplatňované rôzne fiktívne majetkové, prípadne reštitučné nároky – keďže vylúčené budú akékoľvek právne nároky dodávateľa.

Novela reaguje aj na tzv. opakujúce sa plnenia. Mnohé spoločnosti telefonátom dosiahli, že spotrebiteľ súhlasil so zaslaním napr. jednej dávky vitamínov (spolu s určitým darčekom) za cenu poštovného, pričom však spoločnosť sa ďalej tvárila, že si spotrebiteľ vyžiadal aj nasledujúce opakujúce sa plnenia. Odteraz bude nevyhnutný výslovný súhlas spotrebiteľa, inak aj opakujúce sa plnenie bude oddelené od „prvého“ plnenia a bude sa považovať za nevyžiadané.

A to najdôležitejšie na záver – „Ak dodávateľ nepreukáže opak, považuje sa opakujúce sa plnenie vždy za nevyžiadané.“ k tomu netreba väčší komentár.

Táto novela bude zároveň aplikovateľná aj pre stále pribúdajúce registrácie na stránkach spoločnosti OIG.

Spotrebiteľský newsfilter

Spotrebiteľský newsfilter

Vážení čitatelia tohto oznamu,

prednedávnom sme pre Vás začali vydávať online Spotrebiteľský
mewsfilter, kde nájdete všetko
dôležité, čo by ste ako moderní
spotrebitelia mali vedieť, aby ste nesadli na lep
podvodníkom a
šetrili svoje peňaženky vďaka výhodným a ekologickým nákupom.


Ak Vás táto prolematika zaujíma, prihláste na na odber nášho mesačného newsfiltra.

Vopred ďakujeme.

Úspešne ste sa prihlásili na odber noviniek S.O.S. Poprad