#KORONAVÍRUS | Ako na „koronakrízu“ zareagovali slovenské banky?

#KORONAVÍRUS | Ako na „koronakrízu“ zareagovali slovenské banky?

Banky už proaktívne začali v online priestore komunikovať so svojimi klientmi, aby vzájomne predišli negatívnemu dopadu. Napr. SLSP na svojej stránke klientom, ktorí potrebujú upraviť splátku úveru, ponúka pomoc formou vyplnenia jednoduchého dotazníka. Banka následne klienta kontaktuje. Niektoré banky v reakcii na koronavírus ponúkajú svojim klientom možnosť bezplatného odkladu splátok na niekoľko mesiacov.

VÚB banka a.s.. svojim klientom, ktorí kvôli koronavírusu nie sú schopní v stanovenom termíne a potrebnej výške splácať spotrebný úver, umožňuje požiadať o úplný odklad splátok spotrebného úveru na 1 až 6 mesiacov.

Zároveň však svojim klientom odporúča, aby si akúkoľvek zmenu v splátkach dôkladne zvážili, pretože úver sa bude aj naďalej úročiť. Po ukončení doby odkladu sa budú splácať najskôr naakumulované úroky, ktoré sú výrazne vyššie, keďže zostatok istiny minimálne počas doby odkladu neklesá. Žiadosť o odklad splátok spotrebného úveru pritom môže spotrebiteľ podať len vtedy, ak nemešká s viac ako jednou splátkou predmetného úveru a pri ostatných produktoch vo VÚB nie je v omeškaní s platbami viac ako 60 dní.

Obdobne o odklad splátok môžu klienti VÚB banky a.s. požiadať aj v prípade, ak sa z dôvodov straty či zníženia príjmu v súvislosti koronavírusom dostanú do problémom so splácaním hypotekárneho úveru. O úplný odklad splátok hypotekárneho úveru je v takomto prípade možné požiadať na obdobie 2 až 6 mesiacov. Odklad splátky tu predstavuje úplný odklad mesačnej anuitnej splátky, zahŕňajúcej istinu aj úroky. Splátky poistného, ktoré boli dohodnuté pri zmluvnom poistení nehnuteľnosti, domácnosti a úveru, v rámci úverovej zmluvy, však je potrebné platiť aj počas doby odkladu platenia splátok.

O odklad splátok v rámci hypotekárneho úveru môže klient VÚB banky a.s. požiadať pri všetkých typoch hypoték, no len ak sa nedostal do omeškania so splácaním hypoúveru.  V prípade, ak na strane klienta už vzniklo omeškanie so splatením mesačnej splátky, banka vyžaduje, aby ešte pred podaním žiadosti tento nedoplatok vyrovnal.

Aj v prípade hypotekárneho úveru banka odporúča klientom, aby si dôkladne zvážili akúkoľvek zmenu v splátkach, nakoľko v prípade odkladu celej splátky hypotekárneho úveru, sa bude úver aj naďalej úročiť a nezaplatené úroky za obdobie odkladu sa zahrnú do splátok, ktoré sa budú splácať po uplynutí odkladu.

Vo vzťahu k záznamu v úverovom registri banka uvádza, že rieši možnosť špeciálneho príznaku, ktorý by v budúcnosti nemal klientom robiť ťažkosti pri čerpaní iného úveru.

Ďalšie riešenie, ktoré v súčasnosti VÚB banka a.s. ponúka je povolené prečerpanie. Ide o produkt na krátkodobé preklenutie nedostatku financií na strane klienta, ktorý môže využívať podľa potreby, a pri ktorom sa úrok platí len z vyčerpanej čiastky. Tento produkt nie je určený pre klientov, ktorí nepoberajú žiadny príjem, poskytnutie povoleného prečerpania podlieha schváleniu zo strany banky, ktorá najprv posúdi platobnú schopnosť klienta.

Obdobne aj Tatrabanka, a.s. v súvislosti s aktuálnou situáciou pristúpila k úplnému alebo polovičnému odkladu splátok úroku a istiny pri spotrebných úveroch a hypotékach na obdobie 3 až 6 mesiacov. Každú žiadosť banka posudzuje individuálne, na základe preukázania zníženia príjmov domácnosti resp. ich úplného výpadku. Za povolenie odkladu splátok sa poplatok neplatí.

Ďalšie banky poukazujú na možnosť odkladu splátok, o ktorý bolo možné, v prípade krátkodobých finančných problémov klienta, požiadať aj doposiaľ s tým, že takýto odklad splátok banky spravidla ponúkajú bezplatne.

S ohľadom na súčasnú rýchlo sa meniacu situáciu nám zostáva veriť, že nastupujúca vláda okrem iných opatrení na zmiernenie negatívnych hospodárskych dôsledkov šírenia nákazy COVID – 19  prijme na Slovensku aj opatrenia smerujúce k zjednoteniu pravidiel odkladu splátok úverov bez povinnosti platenia dodatočných platieb a negatívneho záznamu pre spotrebiteľa v úverovom registri.

Tieto informácie priebežne aktualizujeme.

Zdieľaj tento článok