#KORONAVÍRUS | Odloženie splátok hypoték a spotrebných úverov

#KORONAVÍRUS | Odloženie splátok hypoték a spotrebných úverov

Vzhľadom na aktuálnu situáciu súvisiacu so šírením nákazy COVID -19 sa u mnohých spotrebiteľov objavujú oprávnené obavy z poklesu či zastavenia príjmov a  následnou (ne)schopnosťou splácať hypotéku či spotrebný úver. Vláda SR prisľúbila opatrenia, aby odklad splátok z dôvodu koronavírusovej pandémie nemal na spotrebiteľa negatívny dopad. Kým bude k dispozícii oficiálne znenie opatrenia zo strany vlády či parlamentu alebo usmernenie NBS ako postupovať v prípadoch, keď sa klient z dôvodu koronavírusu dostane do zlej finančnej situácie, pripravili sme pre vás stručný prehľad ako postupovať ak si splátky nemôžete dovoliť. Zároveň však odporúčame spotrebiteľom počkať na usmernenia NBS a o odklad splátok požiadať až po ich oficiálnom zverejnení, aby dokázali benefitovať aj z prípadných nových podmienok a postupov. V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať telefonicky (0944 533 011) alebo emailom  na info@sospotrebitelov.sk.


Čo si treba zvážiť, kým o odklad splátok svoju banku požiadate??

Hoci si za povolenie odkladu splátok z dôvodu pandémie koronavírusu banky nebudú od spotrebiteľa účtovať poplatok, považujeme za potrebné spotrebiteľa upozorniť, že „bezplatne“ v tomto prípade neznamená „zadarmo“.  Každý odklad splátok má totiž dopad na konkrétny predmetný vzťah. Kým z dôvodu pandémie nedôjde k prijatiu celoplošného opatrenia záväzného pre všetky banky, možno predpokladať, že tak ako doposiaľ pri odkade splátok akéhokoľvek bankového produktu, spotrebiteľ v konečnom dôsledku zaplatí viac ako pôvodne plánoval.

O odklad splátok bolo možné banku žiadať aj pred pandémiou, pričom v prípade straty zamestnania a narodenia dieťaťa mal spotrebiteľ na odklad splátok aj zákonný nárok. V ostatných prípadoch, ak mal spotrebiteľ záujem o odklad splátok, musel banku presvedčiť, že jeho problémy majú len dočasný charakter. V prípade akceptácie žiadosti o odklad splátok, v kontexte doterajšej praxe, banka poskytla klientovi buď možnosť odkladu splátky istiny alebo odklad celej splátky úveru. Ani jedna z týchto možností však neznamená odpustenie splátok, teda všetky odložené alebo znížené splátky je nutné po uplynutí času odkladu banke uhradiť. Zároveň je potrebné rátať s tým, že počas odkladu splátok úveru sa úver ďalej úročí, pričom nezaplatené úroky za obdobie povoleného odkladu budú zahrnuté do splátok splatných po uplynutí povoleného obdobia odkladu splátok. Celkové náklady spotrebiteľa súvisiace so splatením úveru sa teda v konečnom dôsledku zvyšujú.

Nepríjemným následkom povolenia odkladu splátok úveru pre spotrebiteľa je negatívny zápis v úverovom registri,  kde sa vykoná záznam „Reštrukturalizovaný úver“, pri ktorom zvyčajne v prípade odkladu splátok býva uvedený typ záznamu „Problémy riešené interne bankou“. Týmto zápisom spotrebiteľ získava status dlžníka, aj keď sa reálne nemusel dostať do omeškania so zaplatením akejkoľvek splátky. Záznam „Reštrukturalizovaný úver“ zostáva v úverovom registri ešte 5 rokov po zaplatení poslednej splátky tohto úveru, čo môže spotrebiteľovi spôsobiť problémy pri získavaní ďalších úverov. Viaceré banky takémuto klientovi roky nebudú vedieť poskytnúť žiadny úver. Iné zase umožňujú klientom po 12-tich mesiacoch riadneho splácania po ukončení prerušenia, požiadať o úver, avšak vždy je to na individuálnom schválení banky.

Ako postupovať, ak v dôsledku koronavírusu zvažujete odklad splátok?

Do prijatia nových opatrení nevzniká z dôvodu koronavírusu na strane spotrebiteľa zákonný nárok na odklad splátok.

Ak mal spotrebiteľ uzatvorené poistenie schopnosti splácať úver, mal by si skontrolovať poistné podmienky a preveriť, či vzniknutú situáciu nie je možné zahrnúť pod niektoré poistné riziko. Poistné podmienky má každý poskytovateľ nastavené individuálne, väčšinou sa vzťahujú napríklad na stratu zamestnania, osobný bankrot, trvalú invaliditu, úraz s následkom pracovnej neschopnosti a pod.

Ak poistenie schopnosti splácať úver spotrebiteľovi vzniknutú situáciu nepokrýva, je na spotrebiteľovi, aby v prípade zhoršenia jeho platobnej schopnosti, začal konať. Banka nepristúpi k odkladu splátok sama od seba, spotrebiteľ o to musí banku požiadať. Nečakajte však, kým sa dostanete do omeškania s platením! Je pravdepodobné, že jednou z podmienok na poskytnutie odkladu splátok bude skutočnosť, že spotrebiteľ nie je v omeškaní, resp. že svoj nedoplatok pred podaním žiadosti uhradil. Preto je potrebné bezodkladne kontaktovať finančnú inštitúciu (banku), v ktorej je úver vedený a informovať sa o možnostiach riešenia vzniknutej situácie.

V komunikácii s bankou je dôležité uviesť konkrétny dôvod, ktorý zapríčinil dočasnú platobnú neschopnosť a tento dôvod aj banke preukázať, napr. potvrdením o znížení príjmu zo mzdového oddelenia, potvrdením o PN, potvrdením o čerpaní OČR alebo čestným vyhlásením. Aké konkrétne doklady spotrebiteľ potrebuje banke predložiť upravujú interné pravidlá banky.

Pretože v súčasnosti nevieme, ako sa bude posudzovať odklad splátok z dôvodu pandémie, odporúčame spotrebiteľom, aby si od banky vyžiadali písomné potvrdenie o vzniknutej situácii (dôvod koronavírus), čím v budúcnosti môžu predísť negatívnemu zápisu v úverovom registri.  Nie je vylúčené, že NBS alebo vláda bude na danú situáciu reagovať usmernením v prospech spotrebiteľov.

Aké ďalšie možnosti má v súčasnosti spotrebiteľ pri problémoch so splácaním úverov ?

Pri rýchlej a správnej komunikácii je možností viacero. Banky spravidla nemajú záujem meniť status spotrebiteľa z klienta na dlžníka. Podľa európskych pravidiel sa totiž úvery s evidovaným omeškaním o viac ako 90 dní považujú za tzv. zlyhané úvery, non – performing loans. Preto možno predpokladať, že aj banka bude mať záujem na vyriešení finančných problémov spotrebiteľa.

Jedným z riešení, ktoré banka môže spotrebiteľovi ponúknuť, je predĺženie splatnosti úveru. V praxi to znamená, že celkové splácanie úveru sa predĺži o také časové obdobie, ktoré je potrebné k tomu, aby sa mesačná splátka znížila na sumu, ktorú je dlžník aktuálne schopný splácať. Pri tomto riešení by si však mal byť spotrebiteľ vedomý, že jeho mesačná splátka sa síce zníži na z jeho pohľadu optimálnu úroveň, no celková suma, ktorú banke zaplatí narastie.

Ďalšou možnosťou je refinancovanie. Toto riešenie je výhodnejšie pre spotrebiteľov, ktorí majú niekoľko úverov a potrebujú ich spojiť do jedného. V minulosti si mohli vziať rôzne, i menej výhodné úvery s rôznou splatnosťou, preto môže byť pre nich užitočné tieto úvery vyplatiť a nahradiť jedným väčším úverom s dlhšou splatnosťou a pravdepodobne aj lepšou úrokovou sadzbou. Znížia si tým nielen splátku, ale zároveň sprehľadnia svoje finančné výdavky.

Krajným riešením pre spotrebiteľa v prípade neúmerného zadĺženia je osobný bankrot.

Keďže možno predpokladať, že negatívne dopady súčasnej situácie zasiahnu široké spektrum spotrebiteľov, očakávame, že Vláda SR i NBS prijmú celoplošné opatrenia, ktoré tieto dopady zmiernia aj vo vzťahu k hypotekárnym a spotrebným úverom, obdobne ako k tomu už pristúpili iné krajiny.

Informácie priebežne aktualizujeme.

Zdieľaj tento článok