Novoprijaté pravidlá umožňujú konečne aj spotrebiteľom v EÚ brániť svoje práva kolektívne

Novoprijaté pravidlá umožňujú konečne aj spotrebiteľom v EÚ brániť svoje práva kolektívne

Vyjednávači Európskeho parlamentu a Rady ministrov EÚ dospeli k historickej dohode, ktorá  občanom všetkých krajín EÚ umožní obrátiť sa na súd ako skupina, ak utrpeli rovnakú škodu[1]. Spotrebiteľské združenia za prijatie tejto legislatívy v EÚ bojujú už viac ako 30 rokov.

Vďaka dohode inštitúcií EÚ sa prístup spotrebiteľov k spravodlivosti vo väčšine členských štátov výrazne zlepší. Súdne konanie, ako spôsob ako sa dovolať svojich práv, bolo pritom pre veľké množstvo individuálnych spotrebiteľov, najmä ak mali čeliť nadnárodným spoločnostiam, neprekonateľnou prekážkou.

Ďalšou veľmi dobrou správou je, že novoprijatá legislatíva umožňuje spotrebiteľom kolektívne hájiť svoje práva v mnohých oblastiach. Súdne žaloby v mene poškodených skupín spotrebiteľov je možné podávať v prípade porušenia práv cestujúcich, voči poskytovateľom zdravotnej  starostlivosti, finančných služieb, no aj v prípade porušenia legislatívy na ochranu osobných údajov a zodpovednosti za kvalitu výrobkov.

Monique Goyens, generálna riaditeľka Európskej spotrebiteľskej organizácie BEUC: „Táto dohoda je historickým medzníkom v sprístupnení spravodlivosti všetkým spotrebiteľom v EÚ. Konečne sa na súd môžu obrátiť ako skupina poškodená tým istým predajcom či poskytovateľom služieb. No je to dobrá správa aj pre obchodníkov, ktorí pravidlá rešpektujú, pretože tí nečestní konečne budú čeliť následkom.“

„Je dôležité, aby národné vlády pri implementácii tejto smernice do národného právneho rámca spotrebiteľom zbytočne nekomplikovali možnosť združovať sa a hájiť svoje práva na súde ako skupina. A mali by umožniť spotrebiteľským organizáciám zastupovať spotrebiteľov priamo na súde. Skutočnosť, že spoločnosti ako Volkswagen môžu ignorovať škodu spôsobenú 8 miliónom ľudí len preto, že súdny proces je pre väčšinu z nich z rôznych dôvodov komplikovaný, jasne dokazuje ako urgentne sme zákon o kolektívnom odškodňovaní spotrebiteľov už všetci potrebovali.“

Členské štáty by pri implementácii tejto smernice mali dodržať najmä  nasledujúcu  špecifikáciu:

  • Subjektami, ktoré budú oprávnené podávať kolektívne žaloby v mene poškodených spotrebiteľov, by mali byť predovšetkým spotrebiteľské organizácie, pretože práve oni majú najlepšie postavenie na zastupovanie záujmov spotrebiteľov.
  • Členské štáty by mali zaviesť tzv. opt-out spôsob zastupovania (trvalá výnimka z práva EÚ), v rámci ktorého je do procesu automaticky zahrnutý každý spotrebiteľ, ktorý utrpel škodu, a vylúčení zo zastupovania budú len tí spotrebitelia, ktorí o to sami požiadajú.

ZELENÁ: Iba hŕstka krajín EÚ má funkčný a relatívne ľahko použiteľný systém kolektívneho uplatňovania práv, ktorý môžu spotrebitelia použiť.

ORANŽOVÁ: Tieto krajiny majú zavedený systém, ale postupy sa nevyužívajú, pretože sú príliš zdĺhavé alebo nákladné.

SIVÁ: Tieto krajiny nedávno zaviedli systém, ktorý umožňuje kolektívne uplatňovanie práv, ale je príliš skoro na posúdenie, či systém funguje dobre v prospech spotrebiteľov.

ČERVENÁ: V EÚ stále existujú krajiny, v ktorých neexistuje spôsob, ako by spotrebitelia mohli spoločne požadovať náhradu škody na súde.

 

[1]                    Uzatvorená politická dohoda musí byť ešte formálne schválená Európskym parlamentom a Radou ministrov EÚ. Smernica začne platiť 20 dní po jej zverejnení v Úradnom vestníku EU. Členské štáty potom budú mať 24 mesiacov na transpozíciu smernice do ich národnej legislatívy a ďalších šesť mesiacov na jej prijatie.

 

 

Zdieľaj tento článok