fbpx
Domov 9 Kolektívne akcie 9 Za férový predaj diaľničných známok

#BRÁŇME SA SPOLOČNE

ZA FÉROVÝ PREDAJ DIAĽNIČNÝCH ZNÁMOK

#BráňmeSaSpoločne

Dostali ste pokutu za jazdu po diaľnici, napriek tomu, že známku ste mali kúpenú?

Povedzte nám o tom. 

VEREJNÁ VÝZVA SPOTREBITEĽOM,

POKUTOVANÝM ZA JAZDU PO DIAĽNICI NAPRIEK TOMU, ŽE DIAĽNIČNÚ ZNÁMKU MALI ZAKÚPENÚ

Spoločnosť ochrany spotrebiteľov (S.O.S) Poprad, ktorá poskytuje bezplatné spotrebiteľské poradenstvo v štyroch kontaktných miestach (Poprad, Košice, Trnava, Bratislava) zaznamenala viacero sťažností spotrebiteľov na to, že im orgán verejnej správy (miestne príslušný Okresný úrad, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií) uložil pokutu za užívanie vymedzených úsekov ciest bez úhrady diaľničnej známky, napriek tomu, že preukázateľne mali v rozhodnom čase diaľničnú známku kúpenú a zaplatenú.

Ak sa cítite byť v danej záležitosti dotknutí/poškodení, v lehote najneskôr do 31. novembra 2020 vyplňte náš vstupný formulár. Ďakujeme.

Skutkové okolnosti prípadov, ktoré spotrebitelia v rámci svojich sťažností uvádzali, sú rôzne. Spoločnosť ochrany spotrebiteľov (S.O.S.) Poprad doteraz zaznamenala nasledovné prípady sporného pokutovania spotrebiteľov:

  • Portál elektronického systému výberu a evidencie úhrady diaľničných známok SR vygeneroval spotrebiteľovi pri kúpe a zaplatení ročnej diaľničnej známky jej platnosť až na 6. deň od jej zaplatenia. Za užívanie vymedzených úsekov ciest, v období od zakúpenia a zaplatenia diaľničnej známky do dňa platnosti známky vygenerovaného elektronickým systémom, bola spotrebiteľovi uložená pokuta. Zákon pritom uvádza, že užívanie vymedzených úsekov ciest je možné od úhrady diaľničnej známky.
  • U viacerých spotrebiteľov urobila obsluha predajného miesta (napr. na benzínovej pumpe) chybu pri zadávaní údajov do systému výberu a evidencie úhrady diaľničných známok, spravidla sa jednalo o chybu v písaní (preklep) pri zadávaní údajov ich odpisom z technického preukazu. O tejto chybe sa však spotrebitelia dozvedeli až pri doručení rozkazu na zaplatenie pokuty. Podľa Všeobecných obchodných podmienok Správcu výberu úhrady diaľničnej známky však za správnosť údajov je zodpovedný výlučne Zákazník, ktorý v prípade, ak je tento údaj chybný a/alebo neúplný, je povinný Poskytovateľovi služby oznámiť opravu, doplnenie a/alebo zmenu takého údaja, a to bezodkladne po zistení tejto skutočnosti, najneskôr však do 15 minút od poskytnutia týchto údajov Poskytovateľovi služby. V zmysle zákona sa však nemá trestať chyba pri zadávaní údajov do systému, ale nezaplatenie úhrady. Navyše, chybu v zachytených prípadoch neurobil spotrebiteľ, ale osoby konajúce v mene a na účet Správcu výberu úhrady diaľničných známok. V daných súvislostiach sme ďalej zaznamenali aj rozdielne postupy Okresných úradov, odborov cestnej dopravy a pozemných komunikácií pri rozhodovaní o odpore proti rozkazu o uložení pokuty, odôvodnenom práve chybou pri zadávaní údajov spôsobených pracovníkmi predajného miesta, keď niektoré Okresné úrady tento dôvod uznali ako opodstatnený a rozhodli o zastavení konania o správnom delikte prevádzkovateľa vozidla, a iné ten istý dôvod neuznali a rozhodli o uložení pokuty. 

 

Ak sa cítite byť v danej záležitosti dotknutí/poškodení, v lehote najneskôr do 31. novembra 2020 vyplňte náš vstupný formulár. Ďakujeme.

Nakoľko sa danej problematike intenzívne venujeme, zaznamenali sme, že dňa 25.03.2020 vydal Najvyšší súd Slovenskej republiky Rozsudok, sp. zn. 3Asan/34/2019, ktorý ustálil, že „…pri vyvodzovaní deliktuálnej zodpovednosti podľa § 10a ods. 1 zákona č. 488/2013 Z.z. je potrebné zvážiť všetky skutkové okolnosti, a to spravidla aj tie, ktoré sa týkajú poskytnutého EČV, avšak pri ich posudzovaní treba zvoliť materiálny prístup. Zrejmá nesprávnosť, ako napr. drobný preklep pri zadaní EČV (v nepatrnej časti, akou je napr. jedna číslica alebo písmeno), ktorá však z faktického hľadiska nemá za následok vznik škody v podobe neobdržania úhrady za vozidlo, ktoré reálne využíva diaľnicu, nemôže byť sama o sebe predpokladom pre naplnenie skutkovej podstaty správneho deliktu podľa § 10a ods. 1 zákona č. 488/2013 Z.z.“

Keďže predpokladáme, že spotrebiteľov, ktorým bola uložená pokuta aj napriek tomu, že mali zakúpenú a zaplatenú diaľničnú známku, je mnoho, a že v jednotlivých prípadoch sa líšia aj skutkové okolnosti týkajúce sa spôsobu zadávania údajov do systému evidencie diaľničných známok a  ich spracovávania, týmto sa obraciame na spotrebiteľov, ktorí sa cítia byť v danej veci dotknutými, aby nás kontaktovali za účelom zaradenia ich prípadu  do riešenia danej záležitosti.

Naším cieľom je kolektívna ochrana práv spotrebiteľov, ktorá zabezpečí nastavenie systému výberu a evidencie úhrady diaľničných známok tak, aby nepoškodzoval spotrebiteľa a netrestal ho napriek tomu, že si povinnosť úhrady diaľničnej známky splnil. Zároveň by sme chceli dosiahnuť aj individuálne odškodnenie spotrebiteľov, u ktorých bude preukázané, že boli nezákonne pokutovaní.

Ak sa cítite byť v danej záležitosti dotknutí/poškodení, v lehote najneskôr do 31. novembra 2020 vyplňte náš vstupný formulár. Ďakujeme.

Spotrebiteľský newsfilter

Spotrebiteľský newsfilter

Vážení čitatelia tohto oznamu,

už onedlho pre Vás začneme vydávať online Spotrebiteľský newsfilter, kde nájdete všetko dôležité, čo by ste ako moderní spotrebitelia mali vedieť, aby ste nesadli na lep podvodníkom a šetrili svoje peňaženky vďaka výhodným a ekologickým nákupom.

Ak Vás táto prolematika zaujíma, prihláste na na odber nášho mesačného newsfiltra. Vopred ďakujeme.

Úspešne ste sa prihlásili na odber noviniek S.O.S. Poprad

Share This