fbpx

Zelená Slnečnica (Green Sunflower)

Zelená Slnečnica – príklad energeticky sebestačného bytového domu

Projekt Zelená slnečnica analyzoval potenciál slovenských bytových domov prejsť na obnoviteľné zdroje energie a vytvárať energetické komunity. V záverečnej Štúdii uskutočniteľnosti opisujeme reálnu situáciu, analyzujeme klimatické, technické, právne, technologické a finančné možnosti bytového domu Slnečnica a na ich základe sme pripravili stratégiu a oslovili dodávateľovslnečných kolektorov, fotovoltiky a tepelných čerpadiel, aby nám vypracovali cenové ponuky. Na základe týchto údajov sme vypočítali úspory a návratnosť možných investícií bytového domu a rozanalyzovali právne, technické a administratívne prekážky, s ktorými sa môžu spotrebitelia žijúci v bytových domoch na ceste k odpojeniu sa od centrálnych systémov vykurovania, výrobe vlastnej energie a/alebo vytvoreniu širších energetických spoločenstiev stretnúť. Táto Štúdia uskutočniteľnosti ako využívať obnoviteľné zdroje energie v spoločenstvách bytových budov pozostáva z návodov ako postupovať, ilustrovaných na reálnych príkladoch pre bytové budovy a ako myslieť „out of box“, vychádzajúcich zo situácie v bytového domu Slnečnica. Konkretozovali sme administratívne, technické a finančné prekážky spolu s odporúčaniami pre rôzne zainteresované strany, ako sa im vyhnúť alebo prekonať. V samostatnej správe sme zhodnotili aj súčasné administratívne, legislatívne a spoločenské postavenie bytových domov na Slovensku a ich možnosti vytvoriť energetické spoločenstvo. Identifikovali sme hlavných aktérov a možné priaznivé konštelácie aj pre ďalšie podobné občianske energetické projekty.

HLAVNÉ VÝSLEDKY PROJEKTU

Výsledok 1: Využívanie obnoviteľných zdrojov energie v spoločenstve vo viacbytových budovách (štúdia uskutočniteľnosti)

Výsledok 1.1:  Zelená slnečnica – skutočný príklad pre viacbytové budovy, ako myslieť „out of box“ (usmernenia)

Výsledok 1.2: Administratívne, technické a finančné prekážky, ktorým čelia viacbytové budovy na ceste k obnoviteľným zdrojom energie (analýzy a odporúčania pre zainteresované strany)

Výsledok 1.3: Viacbytové domy ako možné energetické komunity (hodnotenie)

Výsledok 1.4: Identifikácia aktérov a prípadných priaznivých konštelácií pre ďalšie podobné projekty v oblasti energie pre občanov (krátka správa v SK)

Výsledok 1.5: Preskúmať „Steckbrief“ krajiny a v prípade potreby ich doplniť

Výsledok 1.6: Správa o projekte v SK, EN, komunikácia výsledkov s cieľovou skupinou (správa)

ČASOVÝ HARMONOGRAM

  1. Vytvorenie tímu, riadenie projektu a časový harmonogram (10/2022)

Štúdiu uskutočniteľnosti Zelená slnečnica pripravila a realizovala Slovenská spotrebiteľská organizácia – Spoločnosť ochrany spotrebiteľov (S.O.S.), trvala 6 mesiacov, od 1.10.2022.

Na zabezpečenie certifikovaného hydrogeologického prieskumu pre vybranú lokalitu sme si najali iba profesionálneho hydrogeológa. Na základe údajov z jeho vyjadrenia nie je potrebné objednávať experimentálne vrty na overenie zdroja horúcej vody v zemi. Dodávatelia solárnych kolektorov, fotovoltaických zariadení a tepelných čerpadiel poskytli svoje technické odporúčania s cenovými ponukami, takže náš kolega mohol vypočítať a odporučiť najefektívnejšie možnosti.

Spoločnosť S.O.S. dlhodobo spolupracuje so spotrebiteľským hnutím na Slovensku a v EÚ, je členom európskej spotrebiteľskej organizácie BEUC a jej expertnej skupiny pre energetiku.

  1. Obsahová príprava štúdie uskutočniteľnosti (11/2022-01/23)

V prvej fáze sme zmapovali a analyzovali súčasné technické podmienky a zázemie vybraných viacbytových domov a príslušnú európsku a národnú legislatívu a prekážky, ktorým čelia v procese ekologického prechodu na obnoviteľné zdroje energie. Ako výsledok 1.1 tejto aktivity sme na príklade Slnečnice pripravili návod pre ostatné viacbytové budovy, ako myslieť „out of the box“ a využívať obnoviteľné zdroje.

Realizovali sa základné energetické audity a hydrogeologické konzultácie a prieskumy, na základe ktorých sme porovnávali prínosy simulovaných scenárov a náklady centrálneho plynového vykurovania a systému využívajúceho rôzne typy tepelných čerpadiel na výrobu tepla v kombinácii s fotovoltaickými panelmi na výrobu elektriny. Ako výsledok 1.2 tejto aktivity sme pripravili a predstavili administratívne, technické a finančné prekážky, ktorým čelia viacbytové domy, rôznym zainteresovaným stranám. Zhodnotili sme súčasné právne postavenie a možnosti slovenských viacbytových domov ako možných energetických spoločenstiev (výsledok 1.3). Identifikovali sme aj ďalších kľúčových aktérov a priaznivé konštelácie pre ďalšie podobné občianske energetické projekty (výsledok 1.4). Kompletne sme skontrolovali aj aktualizovaný informačný list pre Slovensko (výsledok 1.5).

  1. Distribúcia výsledkov projektu (02/2023-04/2023)

Správa o projekte v SK je zverejnená na webovej stránke S.O.S. (www.sospotrebitelov.sk), jej hlavné výstupy budú prezentované aj na sociálnych

sieťach a v mesačných bulletinoch. Správa o projekte bola preložená do angličtiny a distribuovaná členom expertnej skupiny pre energetiku Európskej spotrebiteľskej organizácie (BEUC) a poradnej skupiny pre ochranu spotrebiteľa Európskej komisie (CPAG) (výsledok 1.6).

Preskúmal sa aj aktualizovaný a doplnený „Steckbrief“ pre jednotlivé krajiny (výsledok 1.5).

Projekt bol realizovaný vďaka finančnej podpore Deutsche Bundesstiftung Umwelt.