fbpx

Od tisícov spotrebiteľov sa vymáhajú pohľadávky vzniknuté z internetovej stránky www.basne-portal.sk (tzv. 60 eurové faktúry). Prevádzkovateľovi spotrebitelia vytýkajú klamlivé nekalé obchodné praktiky – najmä neinformovanie o cene služby. Ak sa vezme do úvahy vysoký záujem Európskej únie na ochrane spotrebiteľov vyjadrený v Zmluve o fungovaní Európskej únie (čl. 169) pretavený aj do Charty základných práv Európskej únie (čl. 38), nemali by byť pochybnosti o potrebe dočasnej ochrany, ak je indikované použitie nekalých obchodných praktík a neprijateľných zmluvných podmienok. V takom prípade je treba v zásade predbežné opatrenie nariadiť. Na účely dosiahnutia cieľa v smernici 2009/22 o súdnych príkazoch treba predbežné opatrenie považovať za poskytnutie ochrany v skrátenom konaní. Už len samotná skutočnosť, že v krátkom čase sa niekoľko tisíc spotrebiteľov dostalo do krízového a neželateľného vzťahu s odporcom dostatočne osvedčuje, že priebeh kontraktácie mohol obsahovať nekalé obchodné praktiky. Krajský súd považuje spôsob komunikácie (opakované zasielanie upomienok a predžalobných výziev spotrebiteľom) za dostatočné osvedčenie používania nekalých obchodných praktík, voči ktorým je treba spotrebiteľom akútne poskytnúť ochranu. Súd nie je viazaný formuláciou návrhu na začatie konania, ale má vychádzať z obsahu podania (uznesenie Najvyššieho súdu SR 3 Cdo 219/2007). Postúpenie pohľadávok do cudziny, ktoré môže spotrebiteľom sťažiť výkon ich práv, je dôvod na dočasný zákaz nakladania s pohľadávkami vzniknutými z internetovej stránky www.basne-portal.sk. Krajský súd zmenil pomerne formalistické uznesenie okresného súdu a nariadil predbežné opatrenie, ktorým dodávateľovi uložil zdržať sa akýchkoľvek postupov pri mimosúdnom vymáhaní pohľadávok a zdržať sa postúpení pohľadávok zo zmlúv uzavretých so spotrebiteľmi na diaľku prostredníctvom internetovej stránky www.basne-portal.sk.

V prílohe nájdete prelomové predbežné opatrenie, ktorým súd v prípade básničkového portálu uložil dodávateľovi zákaz vymáhať pohľadávky a nakladať s pohľadávkami vzniknutými z internetovej stránky www.basne-portal.sk.

uznesenie – predbežné opatrenie

 

 

 

Spotrebiteľský newsfilter

Spotrebiteľský newsfilter

Vážení čitatelia tohto oznamu,

prednedávnom sme pre Vás začali vydávať online Spotrebiteľský
mewsfilter, kde nájdete všetko
dôležité, čo by ste ako moderní
spotrebitelia mali vedieť, aby ste nesadli na lep
podvodníkom a
šetrili svoje peňaženky vďaka výhodným a ekologickým nákupom.


Ak Vás táto prolematika zaujíma, prihláste na na odber nášho mesačného newsfiltra.

Vopred ďakujeme.

Úspešne ste sa prihlásili na odber noviniek S.O.S. Poprad