fbpx

Akt o digitálnych službách sa vzťahuje na všetky digitálne služby, ktoré spájajú spotrebiteľov s tovarom, službami alebo obsahom. Vytvára nové komplexné povinnosti pre online platformy, ktorých účelom je znižovať rozsah škôd a bojovať proti rizikám v online prostredí, zavádza silnú ochranu práv používateľov v online prostredí a pre digitálne platformy buduje jedinečný nový rámec transparentnosti a zodpovednosti. Tieto pravidlá, ktoré boli navrhnuté ako ucelený a jednotný súbor pravidiel pre EÚ, poskytnú používateľom novú ochranu a podnikom právnu istotu na celom jednotnom trhu.

Európska komisia podľa aktu o digitálnych službách určila 17 veľmi veľkých online platforiem a 2 veľmi veľké online vyhľadávače, ktoré majú dosah aspoň 45 miliónov aktívnych používateľov mesačne. Ide o veľmi veľké online platformy:

• Alibaba AliExpress
• Amazon Store
• Apple AppStore
• Booking.com
• Facebook
• Google Play
• Google Maps
• Google Shopping
• Instagram
• LinkedIn
• Pinterest
• Snapchat
• TikTok
• Twitter
• Wikipedia
• YouTube
• Zalando

a veľmi veľké online vyhľadávače:

• Bing
• Google Search

Spoločnosti budú musieť do štyroch mesiacov splniť celý súbor nových povinností podľa aktu o digitálnych službách. Cieľom tohto opatrenia je posilniť v online prostredí postavenie používateľov vrátane maloletých a chrániť ich tým, že sa od určených služieb bude vyžadovať, aby posúdili a zmiernili svoje systémové riziká a poskytli spoľahlivé nástroje na moderovanie obsahu. Zahrnuté sú tieto povinnosti:

Posilnenie postavenia používateľov:
– používatelia dostanú jasné informácie, prečo im odporúčajú určité informácie, a budú mať právo nevyužiť odporúčacie systémy založené na profilovaní,
– používatelia budú môcť ľahko nahlasovať nezákonný obsah a platformy budú musieť takéto hlásenia starostlivo spracúvať,
– reklamy sa nemôžu zobrazovať na základe citlivých údajov používateľa (napr. etnického pôvodu, politických názorov alebo sexuálnej orientácie),
– platformy musia označovať všetky reklamy a informovať používateľov o tom, kto ich propaguje,
– platformy musia poskytovať ľahko zrozumiteľné a jednoducho sformulované zhrnutie podmienok v jazykoch členských štátov, v ktorých pôsobia.

Silná ochrana maloletých:
– platformy budú musieť prepracovať svoje systémy tak, aby zabezpečili vysokú úroveň súkromia, bezpečnosti a ochrany maloletých,
– cielená reklama založená na profilovaní detí už nie je povolená,
– osobitné posúdenia rizík vrátane negatívnych účinkov na duševné zdravie budú musieť poskytnúť Komisii 4 mesiace po určení a zverejniť najneskôr o rok,
– s cieľom zmierniť tieto riziká budú musieť platformy prepracovať svoje služby vrátane rozhraní, odporúčacích systémov a podmienok.

Starostlivejšie moderovanie obsahu, menej dezinformácií:
– platformy a vyhľadávače musia prijať opatrenia na šírenie nezákonného obsahu online s negatívnymi účinkami na slobodu prejavu a právo na informácie,
– platformy musia mať jasné podmienky a musia ich dôsledne a nesvojvoľne presadzovať,
– platformy musia mať mechanizmus, ktorý používateľom umožní bezodkladne nahlasovať nezákonný obsah a konať na základe oznámení,
– platformy musia analyzovať konkrétne riziká a zaviesť zmierňujúce opatrenia napríklad na šírenie dezinformácií a neautentického používania služby.

Väčšia transparentnosť a zodpovednosť:
– platformy musia zabezpečiť externý, nezávislý audit na posúdenie rizík a dodržiavanie všetkých povinností vyplývajúcich z aktu o digitálnych službách
– výskumným pracovníkom budú musieť sprístupniť verejne dostupné údaje, neskôr bude zriadený mechanizmus pre preverených pracovníkov,
– budú musieť uverejniť archívy všetkých reklám poskytnutých na ich rozhraní,
– platformy musia uverejňovať správy o transparentnosti týkajúce sa rozhodnutí o moderovaní obsahu a riadenia rizík.

Posúdenie rizika
Online platformy budú musieť identifikovať, analyzovať a zmierňovať širokú škálu systémových rizík počnúc tým, ako môžu ich služby rozširovať nezákonný obsah a dezinformácie, a končiac vplyvom na slobodu prejavu a slobodu médií. Rovnako musia posudzovať a zmierňovať konkrétne riziká spojené s rodovo motivovaným násilím, ako aj s ochranou maloletých a ich duševného zdravia online. Plány určených platforiem a vyhľadávačov na zmierňovanie rizika budú predmetom nezávislého auditu a dohľadu, ktorý bude vykonávať Komisia.

Nová štruktúra dohľadu
Akt o digitálnych službách sa bude presadzovať prostredníctvom celoeurópskej štruktúry dohľadu. Hoci je Komisia príslušným orgánom pre dohľad nad určenými platformami a vyhľadávačmi, bude úzko spolupracovať s koordinátormi digitálnych služieb v rámci dohľadu zriadeného aktom o digitálnych službách. Tieto vnútroštátne orgány, ktoré sú zodpovedné aj za dohľad nad menšími platformami a vyhľadávačmi, musia členské štáty EÚ zriadiť do 17. februára 2024. Rovnaký dátum je aj lehotou, do ktorej musia všetky ostatné platformy splniť svoje povinnosti vyplývajúce z aktu o digitálnych službách a poskytnúť svojim používateľom ochranu a záruky stanovené v akte o digitálnych službách.

Na presadzovanie aktu o digitálnych službách Komisia takisto posilňuje svoje odborné znalosti internými a externými multidisciplinárnymi znalosťami a nedávno zriadila Európske centrum pre transparentnosť algoritmov (European Centre for Algorithmic Transparency – ECAT). Toto centrum poskytne podporu pri posudzovaní toho, či je fungovanie algoritmických systémov v súlade s povinnosťami v oblasti riadenia rizík. Komisia takisto vytvára ekosystém presadzovania práva v digitálnej oblasti, ktorý spája odborné znalosti zo všetkých príslušných odvetví.

Súvislosti
Komisia 15. decembra 2020 predložila návrh aktu o digitálnych službách spolu s návrhom aktu o digitálnych trhoch ako komplexný rámec na zaistenie bezpečnejšieho a spravodlivejšieho digitálneho priestoru pre všetkých. Po politickej dohode zákonodarcov EÚ spred roka (v apríli 2022) akt o digitálnych službách nadobudol účinnosť 16. novembra 2022.

Akt o digitálnych službách je celosvetovo prvým regulačným súborom nástrojov svojho druhu a poslúži aj ako medzinárodné referenčné kritérium pre regulačný prístup k online sprostredkovateľom.

 

Spotrebiteľský newsfilter

Spotrebiteľský newsfilter

Vážení čitatelia tohto oznamu,

prednedávnom sme pre Vás začali vydávať online Spotrebiteľský
mewsfilter, kde nájdete všetko
dôležité, čo by ste ako moderní
spotrebitelia mali vedieť, aby ste nesadli na lep
podvodníkom a
šetrili svoje peňaženky vďaka výhodným a ekologickým nákupom.


Ak Vás táto prolematika zaujíma, prihláste na na odber nášho mesačného newsfiltra.

Vopred ďakujeme.

Úspešne ste sa prihlásili na odber noviniek S.O.S. Poprad