fbpx

Vojna na Ukrajine vytvorila humanitárnu núdzovú situáciu a ešte viac prehĺbila energetickú krízu, ktorá najviac postihne ľudí ohrozených chudobou. V tomto kritickom bode našej histórie je najvyšší čas čo najrýchlejšie prejsť na obnoviteľnú energiu, chrániť našu energetickú bezpečnosť a nepoľaviť ani v snahe odvrátiť klimatickú katastrofu. Tento prechod však musí byť spravodlivý, inkluzívny a dostupný najmä najzraniteľnejším domácnostiam, aby sa tejto energetickej transformácie mohol zúčastniť naozaj každý.

Spotrebiteľské organizácie z ôsmich krajín EÚ, ktoré spoločne realizujú projekt STEP: Riešenia energetickej chudoby predstavili tri kľúčové požiadavky, ktoré by mali národné vlády implementovať, aby ochránili ľudí ohrozených energetickou chudobou a zároveň zabezpečili našu energetickú nezávislosť.

Okamžitá pomoc pre energeticky chudobných

Európska komisia vydala prvý súbor nástrojov riešení energetickej krízy už na jeseň 2021. Odvtedy členské štáty zaviedli rôzne politiky na zmiernenie jej dopadov na spotrebiteľov. Podľa prognóz IFP je možné očakávať nárast ceny plynu v SR na budúci rok o 60 % a ceny tepla o 40 %. Národné vlády majú preto zvážiť zníženie DPH na ceny energií, aj okamžitú úľavu vo forme priamych úhrad domácnostiam.
Je veľmi dôležité, aby sociálna podpora štátu plne reflektovala životné podmienky ľudí s nízkymi príjmami, ktorí podstatnú časť z nich musia vyčleniť práve na energie. Primeraná systematická sociálna podpora energetických požiadaviek domácností je nevyhnutná aj pre ich ochranu zdravia, podporu sociálneho začlenenia a zabezpečenie dobrej kvality života.

Podľa štatistík Eurostatu zasiahne Slovensko rast cien energií a plynu, s ktorým sa počíta hlavne od roku 2023, v porovnaní s ostatnými krajinami, citlivejšie. Práve na Slovensku je podiel výdavkov na energie v pomere k našim príjmom najvyšší v celej EÚ. Presahuje deväť percent všetkých výdavkov na spotrebu, európsky priemer je pritom len vyše štyri percentá. Na energie dávame v prepočte 878 eur na osobu ročne, pre porovnanie, priemer dvadsiatich siedmich krajín EÚ bol v roku 2021 cca 651 eur.

Sociálna pomoc nízkopríjmovým domácnostiam, ktoré čelia zvýšeným cenám energií, by im priamo mala pomôcť pri platení účtov za energie. Takáto podpora by mala zabezpečiť, aby domácnosti s nízkym príjmom dokázali pokryť svoje nevyhnutné energetické potreby v kritickom období resp. aj bezprostredne po ňom – napríklad v situáciách ako pandémia, rast cien energií či vojna.

Je potrebné tiež urgentne zaviesť absolútny zákaz odpojenia domácností od zdrojov elektriny a plynu aj v prípadoch, keď sa dostanú do omeškania s platením faktúr či inak porušia zmluvu. Sankcie za znovu pripojenie sú pre zraniteľné domácnosti často neprekonateľnou prekážkou a ešte viac prehlbujú ich existujúce zdravotné problémy či prístup k vzdelaniu.

Znížiť dopyt po ruskom plyne zvyšovaním energetickej účinnosti

Spotrebiteľské organizácie opakovane vyzývajú národné vlády, aby výrazne rozšírili svoje podporné programy na zníženie spotreby energie domácností napr. prostredníctvom zateplenia či modernizácie vykurovacieho systému.

Najlacnejšia energia je energia, ktorú nevyrobíme a energetická efektívnosť slovenských domácností je kľúčovým riešením, ako znížiť potrebu ruských fosílnych palív. Nízkopríjmové domácnosti si nedokážu financovať renováciu obydlia sami, preto štátne podporné programy ako Obnov dom a Zelená domácnostiam musia pokryť náklady energetickej renovácie budov s najhoršou kvalitou. Veľmi preto vítame rozšírenie programu Obnov dom o nízkopríjmové skupiny rodín s viacerými deťmi, samoživiteľov a domácnosti s ťažko zdravotne postihnutou osobou, ktorým by štátna podpora mala pokryť 95% nákladov spojených s renováciou a modernizáciou kúrenia.

Urýchliť prechod na obnoviteľné zdroje

Prechod na obnoviteľné zdroje sa stáva otázkou energetickej bezpečnosti a je najlepším spôsobom, ako odvrátiť klimatickú katastrofu. Ukázalo sa, že plyn ako prechodné palivo nie je pre spotrebiteľov ekonomickým riešením. Obnoviteľné zdroje implementované spolu s opatreniami energetickej účinnosti sú pre spotrebiteľov najlepšou voľbou.

Kľúčovou úlohou Vlády SR spolu s ostatnými národnými vládami je preto uľahčiť spotrebiteľom prístup k technológiám obnoviteľných zdrojov. To zahŕňa pokrytie počiatočných nákladov pre domácnosti, ktoré si tieto technológie sami nemôžu dovoliť, skrátenie registračných procesov, zjednodušenie administratívy i napríklad zabezpečenie dostatočného počtu inštalatérov, technológií a produktov aj na Slovensku.

Prečítajte si aj ďalšie naše odporúčania: STEP_odporucania rieseni problemov energetickej chudoby_pandemia a energeticka kriza

Spotrebiteľský newsfilter

Spotrebiteľský newsfilter

Vážení čitatelia tohto oznamu,

prednedávnom sme pre Vás začali vydávať online Spotrebiteľský
mewsfilter, kde nájdete všetko
dôležité, čo by ste ako moderní
spotrebitelia mali vedieť, aby ste nesadli na lep
podvodníkom a
šetrili svoje peňaženky vďaka výhodným a ekologickým nákupom.


Ak Vás táto prolematika zaujíma, prihláste na na odber nášho mesačného newsfiltra.

Vopred ďakujeme.

Úspešne ste sa prihlásili na odber noviniek S.O.S. Poprad