fbpx

V rámci projektu Zelená Slnečnica (september 2022-marec 2023) Spoločnosť ochrany spotrebiteľov vypracuje Štúdiu realizovateľnosti, ktorou na reálnom príklade bytového domu Slnečnica v Poprade preskúma a zmapuje bariéry a odporučí riešenia pre bytové domy, ako sa zapojiť do energetickej transformácie a začať aktívne využívať obnoviteľné zdroje energie.

„Táto Štúdia uskutočniteľnosti ako využívať obnoviteľné zdroje energie v bytových domoch bude obsahovať aj usmernenia ako myslieť „out-of-the-box“. Rozanalyzujeme administratívne, technické a finančné bariéry, ktorým bytové domy na Slovensku čelia na svojej ceste k obnoviteľným zdrojom energie, s odporúčaniami ako sa im vyhnúť alebo ich prekonať. V samostatnej správe zhodnotíme súčasný administratívny, legislatívny a technický status bytových domov a ich možnosti na vytváranie energetických komunít. Identifikujeme aj hlavných aktérov a možné priaznivé konštelácie pre ďalšie podobné občianske energetické projekty. Správa o projekte so zhrnutím a hlavnými výsledkami projektu bude na záver pripravená v slovenskom a anglickom jazyku,“ uviedla projektová koordinátorka Petra Čakovská.

Súčasná situácia na Slovensku
Na Slovensku bolo v roku 2021 oficiálne spočítaných celkovo viac ako 1 200 000 budov. Rodinné domy z toho tvoria 49,2% a v 45,9% ide o bytové domy. Podľa informácií Štátneho fondu rozvoja bývania bolo za posledných 25 rokov na Slovensku obnovených 70% bytových domov (zateplenie, výmena okien, strechy, elektro rozvodov, plynovodov alebo vodovodov, výťahov a rekonštrukcia spoločných priestorov), čo svedčí o pozitívnom prístupe domácností v bytových domoch k renováciám. No hoci sa toto číslo môže zdať vysoké, tieto renovácie boli vykonané ešte bez zohľadnenia súčasných cieľov na zníženie spotreby energie, množstva škodlivých emisií a/alebo výhod, ktoré prinášajú obnoviteľné zdroje energie.

Podľa štatistík Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry vlastníci a správcovia 16 100 bytových domov s viac ako 1,8 mil. obyvateľov sú rozhodujúcimi odberateľmi tepla a teplej vody vo všeobecnosti. Slovensko má jeden z najrozvinutejších systémov centrálneho vykurovania, ktorý nám závidia aj mnohé mestské aglomerácie v zahraničí. Jeho nevýhodou však je, že väčšina vonkajších systémov rozvodov tepla a kotlov s výkonom nad 10 MW má viac ako 20 rokov, čoho dôsledkom je ich nie veľmi dobrý technický stav.

Centrálne vykurovacie systémy boli celé desaťročia považované za jediné a najlepšie riešenie vykurovania bytových domov a sídlisk na Slovensku. No s príchodom energetickej krízy, vojny na Ukrajine a turbulenciami na trhu s plynom, v kombinácii so zastaranou infraštruktúrou, sú bytové domy čoraz častejšie ochotné zmeniť tento prístup a hľadajú možnosti ako ušetriť energiu a peniaze zvýšením svojej energetickej účinnosti a skvalitnením systémov vykurovania s nízkym využitím fosílnych palív.

Na Slovensku sme zaznamenali prvú vlnu odpájania bytových domov od centrálnych systémov vykurovania v posledných troch rokoch, pretože ceny plynu pre menších odberateľov boli nižšie. Po liberalizácii trhu sa však od januára 2022 ceny plynu pre bytové domy s vlastnými kotolňami zvýšili o 40%, čo spôsobilo, že vykurovanie vlastnými kotolňami bolo drahšie ako centrálne vykurovanie.

Po ďalšej zmene legislatívy v apríli 2022 slovenská vláda začala regulovať aj ceny plynu pre bytové domy s vlastnými kotolňami, takže dnes majú rovnaké ceny ako domácnosti. Čo opäť znamená, že bytové domy s vlastnými kotolňami môžu nakupovať plyn lacnejšie ako centrálni dodávatelia tepla.

Tento vývoj v praxi ilustruje, aké závislé a zraniteľné od politických rozhodnutí sú bytové domy na Slovensku. V jednej chvíli majú právne postavenie domácností, o pár mesiacov neskôr sú považované za podnikateľov s oveľa vyššími trhovými cenami. S energiou, ktorú by si dokázali vyrobiť sami prostredníctvom tepelných čerpadiel a fotovoltiky, by mohlo byť ich postavenie na energetickom trhu oveľa stabilnejšie, predvídateľnejšie a udržateľnejšie.

V rámci tohto projektu chce Spoločnosť ochrany spotrebiteľov v Štúdii uskutočniteľnosti zistiť a porovnať, či a za akých podmienok môže byť najlepším riešením tejto právnej neistoty, v kombinácii s nepredvídateľnými cenami plynu, práve využívanie obnoviteľných zdrojov energie v bytových domoch. Či s pomocou správne nastavených systémov financovania môže byť udržateľnou alternatívou aj pre domácnosti v bytových domoch, ktoré sa chcú zbaviť závislosti od ruského plynu alebo majú záujem vykurovať svoje domy nízko emisným spôsobom.

V súčasnosti môžu bytové domy zo Štátneho fondu rozvoja bývania čerpať úver s 0-2% úrokom len pri splnení niekoľkých zložitých podmienok a len na nákup a inštaláciu solárnych kolektorov alebo kotlov na biomasu.

Hlavným cieľom tejto štúdie je preto preveriť možnosti bytového domu Slnečnica v Poprade či a ako vybudovať vlastnú kotolňu s tepelnými čerpadlami na výrobu tepla pre 100 bytov v tomto dome. Elektrickú energiu na pohon tepelných čerpadiel by mohli vyrábať fotovoltické panely umiestnené na streche bytového domu. Tieto usmernenia majú tiež slúžiť ako manuál a zdroj informácií pre ďalšie bytové domy, ktoré uvažujú o takejto obnove. Jedným z výstupov projektu budú aj odporúčania pre slovenský Štátny fond rozvoja bývania a iné štátne podporné programy ako nastaviť kritériá a sprístupniť obnoviteľné zdroje energie aj bytovým domom a ich obyvateľom.

Štúdiu je realizovaná z finančnej podpory

Spotrebiteľský newsfilter

Spotrebiteľský newsfilter

Vážení čitatelia tohto oznamu,

prednedávnom sme pre Vás začali vydávať online Spotrebiteľský
mewsfilter, kde nájdete všetko
dôležité, čo by ste ako moderní
spotrebitelia mali vedieť, aby ste nesadli na lep
podvodníkom a
šetrili svoje peňaženky vďaka výhodným a ekologickým nákupom.


Ak Vás táto prolematika zaujíma, prihláste na na odber nášho mesačného newsfiltra.

Vopred ďakujeme.

Úspešne ste sa prihlásili na odber noviniek S.O.S. Poprad