fbpx
Domov ZVEDAVÉ NOSY

ZVEDAVÉ NOSY

Na základe pozitívnej skúsenosti z Belgicka (CurieuzeNeuzen Vlaanderen) sa aj spotrebiteľské organizácie strednej a východnej Európy rozhodli vytvoriť nezávislú sieť, odmerať kvalitu ovzdušia a získať objektívne a vedecky overené informácie o kvalite vzduchu vo svojich krajinách. Získané dáta budú následne informačným základom verejnej kampane, ktorej cieľom je mobilizovať legislatívcov a ostatné zodpovedné inštitúcie, aby sa začali problémom znečisťovania ovzdušia vážne zaoberať naprieč všetkými sektormi politiky i hospodárstva, so zameraním najmä na „špinavú“ dopravu.

V rámci projektu Zvedavé nosy plánujeme zmapovať výskyt NO2 na vybraných 200 miestach na Slovensku, a svoje zistenia zverejníme spolu s legislatívnymi odporúčaniami na riešenie tohto problému. Projekt paralelne  prebieha aj v Poľsku (60 meracích staníc vo Varšave) a Litve (200 meracích staníc vo Vilniuse a Kaunase), čo vytvára možnosti lobovať aj na európskej úrovni. Národné vlády a mestá na základe výsledkov našich meraní môžu zaviesť prísnejšie kontroly naftových automobilov, zvýšiť dane súvisiace so znečistením ovzdušia či zaviesť tzv. nízko emisné zóny. Pri príprave a realizácii projektu vychádzame aj z odborných znalostí a skúseností mimovládnych organizácií, ktoré podobné projekty už koordinovali, ako je napríklad Deutsche Umwelthilfe alebo NABU (Naturschutzbund Deutschland).

V súčasnosti finišujeme s prípravou mapy na umiestnenie 200 meracích sond po Slovensku. Plánujeme pokryť Bratislavu, sedem ostatných krajských miest a ďalšie vybrané lokality.

Ciele projektu:

1. Informovať verejnosť o stupni znečistenia ovzdušia v ich bezprostrednom okolí.

2. Zasadiť sa o prijatie legislatívnych opatrení na riešenie problému znečisteného ovzdušia na Slovensku, Litve a v Poľsku.

V krajinách strednej a východnej Európy sa problém znečisteného ovzdušia stále často prehliada. Vládami kontrolované dáta nie sú verejne prístupné alebo sú príliš komplikované na to, aby ich rôzne občianske iniciatívy a neziskové organizácie mohli ďalej používať pri presadzovaní pravidiel na zlepšenie kvality ovzdušia a životného prostredia. Stáva sa, že regionálni či lokálni politici mieru znečistenia vzduchu zámerne zľahčujú, aby neodstrašili veľké podniky alebo aby nemuseli prijať často finančne nákladné opatrenia na ochranu svojich komunít pred nepriaznivým vplyvom priemyslu či rušných dopravných koridorov.

Znečisteniu ovzdušia sa zaoberá aj Európska enviromentálna agentúra (EEA), ktorá každodenne monitoruje kvalitu ovzdušia v Európe tzv. indexom kvality ovzdušia, a zároveň každoročne vydáva správu o kvalite ovzdušia v Európe.

V krajinách strednej a východnej Európy sa očakáva negatívny efekt tzv. „prelievania“. Po tom, čo sa prípad „Dieselgate“ dostal na súdy v Nemecku, Belgicku, Španielsku a mnohých ďalších západoeurópskych krajinách, mnoho majiteľov dieselových automobilov z týchto štátov sa už rozhodlo, alebo v krátkej budúcnosti rozhodne, zbaviť svojho auta predajom na východ. Keďže „ojazdené lacné dízle z Nemecka“ sú aj na Slovensku veľmi obľúbené, môžeme s istotou očakávať, že väčšina znečisťujúcich dieselových vozidiel s manipulovaným softvérom na meranie emisií skončí práve tu. Problém znečistenia ovzdušia emisiami oxidov dusíka tzv. NOX, ktoré produkuje najmä doprava, je teda v Západnej Európe zdanlivo menej naliehavý, no východné členské štáty sa s týmto druhom emisií znečisťujúcich ovzdušie, ktoré produkujú práve dieselové motory, budú musieť popasovať.

Podrobnosť výsledkov medzi jednotlivými ulicami a susedskými oblasťami, kde merače plánujeme rozmiestniť,  má pre občanov obrovský význam. Na základe získaných informácií môžu sami podnikať ďalšie kroky. Osobitný dôraz budeme klásť na miesta, kde veľká hustota dopravných tokov produkuje viac znečistenia a priamo vplýva na  veľký počet zraniteľných ľudí. Preto plánujeme merať v blízkosti verejných subjektov s vysokým počtom každodenných návštevníkov ako sú školy, nemocnice či nákupné centrá.

Zameranie na NO2 nie je možno zrejmou voľbou, pretože vo väčšine východoeurópskych miest sú najväčším problémom jemné častice PM. Ich meranie je však pre organizácie ako je tá naša príliš nákladné. Naopak, NO2 môže slúžiť ako dobrý indikátor znečistenia spôsobeného dopravou, najmä z motorovej nafty.

 Plánované aktivity:

  1. zorganizovať miestne projektové konzorciá v každej zúčastnenej krajine, ktoré sa skladajú z najmenej jednej výskumnej organizácie (schopnej zosúladiť zozbierané údaje s dostupnými oficiálnymi meraniami kvality ovzdušia, zostavením a interpretáciou máp) a ďalšími relevantnými miestnymi aktérmi (environmentálne mimovládne organizácie, mládežnícki aktivisti, odborníci v oblasti verejného zdravia, školy, rodičovské skupiny, médiá…)
  2. vybudovať sieť meracích miest – na Slovensku nainštalujeme 200 meracích staničiek v Bratislave a ostatných siedmich krajských mestách, plus v ďalších vybraných lokalitách strategického významu
  3. odovzdať meracie sondy špecializovanému laboratóriu na analýzu, zber údajov a vizuálnu prezentáciu údajov vo forme mapy
  4. integrovať výsledky z doterajších podobných meraní environmentálnych a mimovládnych organizácií či štátnych a kontrolných orgánov strednej a východnej Európy
  5. sprístupniť výsledky širokej laickej i odbornej verejnosti.
  6. zamerať sa na príslušných tvorcov relevantných politík a presadzovať politické opatrenia na boj proti znečisťovaniu ovzdušia

Očakávané výsledky:

  •  výrazne zvýšená informovanosť verejnosti o znečistení ovzdušia v najbližších štvrtiach a na najnavštevovanejších a najzraniteľnejších miestach (v blízkosti škôl, nemocníc, stredísk dennej starostlivosti)
  • vytvorenie a preukázanie prepojenia zvýšeného výskytu NO2 so „špinavými“ dopravnými zdrojmi.
  • rozvíjať a úspešne implementovať kampane zamerané na presadzovanie kolektívnych práv spotrebiteľov na zdravé životné prostredie
  • podporiť zavádzanie opatrení na základe súvisiacej advokačnej činnosti

Poslednú správu o znečistení a kvalite ovzdušia na Slovensku naposledy vydalo Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky so spoluprácou s SHMÚ (Slovenský Hydrometeorologický Ústav). Posledná aktualizácia z dátumu 8.11.2019.

Správa o znečistení ovzdušia plynom NO2 v EÚ z roku 2019 – ENGLISH
Tri výzvy životného prostredia z roku 2017 – SLOVAK
Vplyv opatrení súvisiacich s COVID-19 na kvalitu ovzdušia v SR – prvý mesiac

Projekt Zvedavé nosy je realizovaný s finančnou podporou European Climate Foundation. Hlavným koordinátorom je BEUC – Európska spotrebiteľská organizácia a realizujú ho tri spotrebiteľské organizácie Federacja Konsumentów (Poľsko), ALCO (Litva) a Spoločnosť ochrany spotrebiteľov (Slovensko).

Výsledky z projektu nájdete v článkoch nižšie. 

Osem spotrebiteľských organizácií, ktoré sú členmi Európskej spotrebiteľskej organizácie BEUC, dnes podáva sťažnosti svojim národným orgánom na ochranu osobných údajov
Spotrebitelia na teba spoliehajú, Európa... Spotrebitelia sa obávajú, že škodlivým chemickým látkam budú vystavení nielen oni, ale aj ich deti.
Spotrebitelia na teba spoliehajú, Európa... Potravinový systém je nefunkčný a miera obezity v Európe vysoká. V krátkom čase je potrebné

1.6.2020
https://www.svet-komunikacie.sk/2020/06/sr-aky-vzduch-dychame.html
31.5.2020
https://www.ta3.com/clanok/1184528/vacsina-krajskych-miest-prekrocila-limit-skodlivin-vo-vzduchu.html
https://www.ta3.com/clanok/1184553/hlavne-spravy-z-31-maja.html od 22:00
30.5.2020
https://videoarchiv.markiza.sk/video/televizne-noviny/epizoda/29080-televizne-noviny/22-zamorene-mesta
29.5.2020
https://nitraden.sk/nitra-spolu-s-dalsimi-mestami-prekrocila-limit-maximalnej-koncentracie-oxidu-dusiciteho/

https://somzdediny.hlavnydennik.sk/merania-ukazali-nepriaznive-vysledky-oxid-dusicity-nad-limitom-nemalo-iba-jedno-krajske-mesto/
28.5.2020
https://dennikslovensko.sk/43465/vsetky-krajske-mesta-okrem-trnavy-prekracili-limit-maximalnej-koncentracie-oxidu-dusiciteho/

http://www.tvpoprad.sk/vysledky-projektu-zvedave-nosy/
https://www.youtube.com/watch?v=APDjz5IFvj4
27.5.2020
https://www.kosiceonline.sk/ovzdusie-v-krajskych-mestach-je-prilis-znecistene
26.5.2020
https://www.rtvs.sk/radio/archiv/1115/1343835  od 5:13
24.5.2020
https://www.facebook.com/criticalmassnitra/posts/3183014755088729
21.4.2020
https://www.rtvs.sk/radio/archiv/1541/1319157
5.3.2020
https://lekom.sk/stranka/06032020-informacie-v-mediach#Meraj%C3%BA%20kvalitu%20ovzdu%C5%A1ia
26.2.2020
https://www.dobrenoviny.sk/c/179855/v-uliciach-slovenska-sa-objavili-zahadne-skumavky-na-stlpoch-co-je-ich-ulohou-
25.2.2020
https://www.svet-komunikacie.sk/2020/02/sr-aky-vzduch-dychame.html
20.2.2020
https://www.ta3.com/clanok/1176678/hlavne-spravy-z-20-februara.html
19.2.2020
https://domov.sme.sk/c/22329242/mnozstvo-oxidu-dusiciteho-zmeraju-sondy-v-200-lokalitach.html
https://nitra.dnes24.sk/v-uliciach-pribudli-specialne-trubice-aktivisti-meraju-znecistenie-ovzdusia-354124
https://ekonomika.pravda.sk/ekologia/clanok/542944-vyskyt-oxidu-dusiciteho-na-slovensku-zmeraju-sondy-v-200-lokalitach/
18.2.2020
https://mynitra.sme.sk/c/22328903/aktivisti-nainstalovali-v-meste-trubice-na-meranie-znecistenia-ovzdusia.html
https://www.tasr.sk/tasr-clanok/TASR:20200218TBB00308
17.2.2020
https://www.youtube.com/watch?v=3g-2h600KmM&feature=share
15.2.2020
https://www.facebook.com/criticalmassnitra/posts/2954992431224297
14.2.2020
https://www.noviny.sk/510476-na-slovensku-zomiera-v-dosledku-znecisteneho-ovzdusia-pattisic-ludi-rocne
https://domov.sme.sk/c/22326084/znecistene-ovzdusie-sa-rocne-podpise-pod-smrt-pattisic-ludi.html
https://banky.sk/na-slovensku-zomiera-v-dosledku-znecisteneho-ovzdusia-pattisic-ludi-rocne/

Súvisiace články

30.4.2020
http://www.shmu.sk/sk/?page=2049&id=1054
29.4.2020
https://www.weforum.org/agenda/2020/04/link-between-air-pollution-covid-19-deaths-coronavirus-pandemic/
20.4.2020
https://www.theguardian.com/environment/2020/apr/20/air-pollution-may-be-key-contributor-to-covid-19-deaths-study
7.4.2020
https://www.theguardian.com/environment/2020/apr/07/air-pollution-linked-to-far-higher-covid-19-death-rates-study-finds
4.4.2020
https://www.theguardian.com/environment/2017/apr/04/thousands-of-british-children-exposed-to-illegal-levels-of-air-pollution
12.3.2020
https://atmosphere.copernicus.eu/european-air-quality-information-support-covid-19-crisis

EUROPEAN CLIMATE FOUNDATION

THE EUROPEAN CONSUMER ORGANISATION

THE ALLIANCE OF LITHUANIAN CONSUMER ORGANISATIONS

FEDERACJA KONSUMENTOW

BYSTRO O.Z.
MICHAL GORDIAK

Novozámocký CykloParťák – Érsekújvári BringaTárs
ERIKA CSEREPES

EDU NATURE O.Z. – ANDREJ FELIX

CRITICAL MASS NITRA – ANDREJ FELIX

CYKLOKOALÍCIA

MGR. HANA PETERSKI – Mgr. v oblasti životného prostredia, ktorá sa zaoberá kvalitou ovzdušia a klimatickou zmenou. Členka iniciatívy Za čisté ovzdušie v Bratislave. Dlhodobo pôsobí v Cyklokoalicii, najmä na projektoch týkajúcich sa zlepšenia kvality ovzdušia v Bratislave a vytvárania podmienok pre ekologické spôsoby dopravy.
PETER SABO- dlhoročný slovenský ekologický aktivista
Spotrebiteľský newsfilter

Spotrebiteľský newsfilter

Vážení čitatelia tohto oznamu,

prednedávnom sme pre Vás začali vydávať online Spotrebiteľský
mewsfilter, kde nájdete všetko
dôležité, čo by ste ako moderní
spotrebitelia mali vedieť, aby ste nesadli na lep
podvodníkom a
šetrili svoje peňaženky vďaka výhodným a ekologickým nákupom.


Ak Vás táto prolematika zaujíma, prihláste na na odber nášho mesačného newsfiltra.

Vopred ďakujeme.

Úspešne ste sa prihlásili na odber noviniek S.O.S. Poprad

Share This