fbpx

Trojročná snaha nášho združenia priniesla ovocie. Od 11.9.2023 podľa čl. IV ods. 4 majú spotrebitelia možnosť opraviť chybný alebo neúplný údaj zadaný do elektronického systému pri úhrade diaľničnej známky do konca kalendárneho dňa, v rámci ktorého bol takýto údaj poskytnutý. Tento krok je v súlade s rozsudkom Krajského súdu v Bratislave, ktorý prelomovo potvrdil, že aj v tomto prípade ide o spotrebiteľský vzťah, ktorý spadá pod spotrebiteľsko-právnu ochranu.

Viac ako trojročné úsilie Spoločnosti ochrany spotrebiteľov (S.O.S) zamerané na zmenu  Všeobecných podmienok úhrady diaľničnej známky (VOP) správcu výberu a evidencie úhrady diaľničnej známky, ktorým sa predĺži lehota na opravu chyby pri úhrade diaľničnej známky, teda prinieslo skutočnú zmenu VOP, a lehota 15 min sa zmenila na lehotu do konca daného kalendárneho dňa. Je však zároveň potrebné uviesť, že s touto úpravou nie sme celkom spokojní, pretože ak si kúpite známku o 23:55, na opravu vám ostáva len 5 min, teda dokonca ešte menej času, ako pred zmenou VOP. Optimálnou úpravou v kontexte pro-spotrebiteľského prístupu správcu výberu mohlo byť napr. ustanovenie, že chybný alebo neúplný údaj možno opraviť do konca daného kalendárneho dňa, minimálne však do 15 min.

V skupine sú spotrebitelia silnejší
Spoločnosť ochrany spotrebiteľov, ktorá na Slovensku poskytuje poradenstvo spotrebiteľom už 14 rokov, zaznamenala v rokoch 2018- 2020 viacero sťažností spotrebiteľov na uloženie pokuty za užívanie diaľnic napriek tomu, že diaľničnú známku zaplatili. Väčšinou išlo o chybu obsluhy predajného miesta pri zadávaní údajov o vozidle pri úhrade známky do elektronického systému výberu a evidencie úhrady diaľničných známok. V dôsledku takejto chyby systém vyhodnotil stav ako užívanie diaľnice bez zaplatenia známky, a spotrebitelia dostali pokutu. Ďalším problémom bolo ukladanie pokút aj s niekoľkoročným časovým posunom od vyhotovenia fotosnímky, čo spotrebiteľom sťažovalo možnosť účinne sa proti pokute brániť.

Po analýze VOP správcu výberu úhrady diaľničnej známky sme zistili, že zodpovednosť za správnosť údajov poskytnutých do elektronického systému predajca prenáša vo všetkých prípadoch na zákazníka, a prípadnú opravu, zmenu alebo doplnenie nesprávneho alebo neúplného údaja bolo možné vykonať iba v lehote do 15 minút od poskytnutia týchto údajov. Dané ustanovenia sme z pohľadu spotrebiteľa vyhodnotili ako neprijateľné zmluvné podmienky, ktoré spôsobovali značnú nerovnováhu v právach a povinnostiach zmluvných strán v neprospech spotrebiteľa. V záujme kolektívnej ochrany práv spotrebiteľov sme v rokoch 2020-2021 viedli mimosúdne rokovania so zástupcami správcu výberu a evidencie úhrady diaľničnej známky. Žiadali sme najmä prehodnotenie systému výberu úhrady diaľničných známok a sporných ustanovení ich Všeobecno obchodných podmienok.

Výsledky rokovaní viedli postupne k transparentnejšiemu informovaniu spotrebiteľov zo strany správcu o možnostiach opravy a zmeny údajov vedených v systéme výberu a úhrady diaľničných známok na webovej stránke správcu a na ich predajných miestach. Správca zaviedol notifikáciu o duplicitnej platbe pred kúpením duplicitnej diaľničnej známky a ďalšie opatrenia na zlepšenie funkčnosti elektronického systému. Došlo tiež k zmene zákona, ktorá zrušila väzbu evidenčného čísla vozidla na okres, a teda pri zmene bydliska spotrebiteľa zostáva zachované predošlé evidenčné číslo, bez dopadov na kúpenú diaľničnú známku a úpravu lehôt na ukladanie pokút.

Správca operatívne pristúpil aj k technickej úprave elektronického systému predĺžením 15-minútového intervalu na opravu údajov v systéme elektronickej diaľničnej známky na interval „do konca kalendárneho dňa“. Týmto technickým opatrením spotrebiteľom de facto umožnila vykonať zmenu/opravu údajov o EČV do konca daného kalendárneho dňa. Keďže však zo strany správcu nedošlo súčasne aj k zmene VOP, dňa 25.08.2021 Spoločnosť ochrany spotrebiteľov (S.O.S) Poprad podala žalobu na abstraktnú kontrolu sporného ustanovenia VOP, ktoré upravovalo iba 15 minútovú lehotu na opravu chyby v systéme evidencie a úhrady diaľničných známok.

Dňa 29.09.2022 Krajský súd v Bratislave vydal rozsudok, ktorým žalobu o abstraktnej kontrole v spotrebiteľských veciach zamietol s odôvodnením, že 15 minútová lehota na odstránenie chyby nepredstavuje hrubý nepomer v právach a povinnostiach v neprospech spotrebiteľa. Súd však zároveň vyriekol dôležitý právny záver o charaktere vzťahu medzi správcom, ako poskytovateľom služby výberu a evidencie úhrady diaľničnej známky, a spotrebiteľov, ktorý bol do toho času sporný. Súd potvrdil, že v danom prípade ide o spotrebiteľský vzťah, ktorý spadá pod spotrebiteľsko–právnu ochranu. Proti výroku o zamietnutí žaloby podala Spoločnosť ochrany spotrebiteľ (S.O.S) Poprad odvolanie na Najvyšší súd SR. O odvolaní dosiaľ nebolo rozhodnuté.

Súbežne s prebiehajúcim súdnym konaním však správca pristúpil k zmene VOP, ktoré s účinnosťou od 11.09.2023 v čl. IV ods. 4 upravujú možnosť opravy chybného alebo neúplného údaja zadaného do elektronického systému pri úhrade diaľničnej známky do konca kalendárneho dňa, v rámci ktorého bol takýto údaj poskytnutý. Po uplynutí tejto lehoty je oprava možná len so súhlasom správcu v prípade, že sa preukáže, že EČV, ktoré bolo nesprávne poskytnuté v čase úhrady, neexistuje.

Spotrebiteľský newsfilter

Spotrebiteľský newsfilter

Vážení čitatelia tohto oznamu,

prednedávnom sme pre Vás začali vydávať online Spotrebiteľský
mewsfilter, kde nájdete všetko
dôležité, čo by ste ako moderní
spotrebitelia mali vedieť, aby ste nesadli na lep
podvodníkom a
šetrili svoje peňaženky vďaka výhodným a ekologickým nákupom.


Ak Vás táto prolematika zaujíma, prihláste na na odber nášho mesačného newsfiltra.

Vopred ďakujeme.

Úspešne ste sa prihlásili na odber noviniek S.O.S. Poprad