fbpx

Čo sa rozumie pod „koncepciou trhu“ s elektrickou energiou?

Koncepcia trhu predstavuje súbor opatrení, ktorými sa riadi spôsob, akým účastníci trhu vyrábajú elektrickú energiu, obchodujú s ňou, dodávajú a spotrebúvajú ju a akým využívajú elektroenergetickú infraštruktúru.

Je dôležité, aby tieto opatrenia – inými slovami koncepcia – umožnili transformáciu energetického systému a poskytli prevádzkovateľom sietí, výrobcom a spotrebiteľom tak v domácnostiach, ako a v priemysle, možnosť plne využívať nové technológie.

Veľkoobchodné a maloobchodné trhy by mali poskytovať základ pre investičné rozhodnutia a podporovať rozvoj nových služieb prostredníctvom inovačných spoločností. V sieťových odvetviach, ako je odvetvie elektrickej energie, si účinná koncepcia trhu vyžaduje účinný regulačný dohľad, a to najmä nad prevádzkovateľmi distribučných a prenosových sústav.

Európska komisia sa prostredníctvom svojej iniciatívy zameranej na novú koncepciu trhu s elektrickou energiou usiluje zlepšiť fungovanie vnútorného trhu s elektrickou energiou s cieľom umožniť voľnejší pohyb elektrickej energie tam, kde je to najviac potrebné, zabezpečiť, aby spoločnosť mala čo najväčší prínos z cezhraničnej hospodárskej súťaže, a poskytnúť správne signály a stimuly na podporu správnych investícií a zároveň zabezpečiť úplnú integráciu rastúceho podielu energie z obnoviteľných zdrojov.

Prečo potrebujeme novú koncepciu trhu?

Elektrizačná sústava Európy prechádza obdobím zásadných zmien. Podiel elektrickej energie vyrobenej z obnoviteľných zdrojov sa zvýši zo súčasných 25 % na 50 % v roku 2030. Ale aj keď slnko práve nesvieti alebo vietor nefúka, musí sa vyrábať dostatočné množstvo elektrickej energie, aby sa zabezpečili dodávky pre spotrebiteľov a stabilita elektrickej siete.Trh s elektrickou energiou sa neustále mení a dnešný trh sa výrazne líši od toho, ako vyzeral pred piatimi rokmi.

Keďže EÚ chce vytvoriť podmienky na spoľahlivé a dostupné dodávky energie pre všetkých občanov a podniky EÚ a dosiahnuť, aby sa Európska únia stala svetovou jednotkou v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov, k týmto zmenám bude dochádzať aj naďalej. Po prvé to znamená, že s elektrickou energiou sa bude musieť čoraz viac obchodovať cezhranične, a to si vyžaduje efektívnu spoluprácu všetkých účastníkov trhu. Vzhľadom na to, že podiel elektrickej energie vyrábanej z obnoviteľných zdrojov bude rásť, siete musia mať kapacitu na cezhraničnú spoluprácu, aby odzrkadľovali takúto rastúcu rôznorodosť výroby.

Nové podporné technológie, ako napríklad inteligentné siete, inteligentné meracie systémy, inteligentné bývanie, vlastná výroba energie a skladovacie zariadenia, posilňujú postavenie občanov, ktorí vďaka nim môžu prevziať zodpovednosť za transformáciu energetického systému, znížiť svoje účty za energiu a aktívne sa zúčastňovať na trhu.

Ako možno zvýšiť pružnosť trhov?

Pružné trhy možno vytvoriť:

– umožnením spotrebiteľom, aby sa mohli aktívne zúčastňovať na trhu tým, že svoju spotrebu prispôsobia cenám v reálnom čase,

– zabezpečením toho, aby trhy vysielali správne signály pre investície do výroby a efektívnym využívaním dostupných zdrojov,

– vybudovaním chýbajúcej elektroenergetickej infraštruktúry a lepším využívaním existujúcich infraštruktúr,

– zabezpečením pružného obchodovania: v záujme efektívneho začlenenia energie z obnoviteľných zdrojov do siete musia byť výrobcovia, dodávatelia a obchodníci schopní obchodovať s elektrickou energiou v momente, ktorý je čo možno najbližšie k reálnemu času, aby mohli lepšie zohľadniť odhady, koľko slnečnej a veternej energie sa vyrobí,

– odstránením regulovaných cien na jednej strane a neefektívnych systémov podpory na strane druhej. Ak ceny elektrickej energie neodrážajú skutočné náklady, bude to nesprávnym signálom pre investorov a spotrebiteľov elektrickej energie,

– zavedením koordinovanejšieho prístupu, pokiaľ ide o systémy podpory pre energiu z obnoviteľných zdrojov v členských štátoch. Investície by sa mali riadiť trhmi. Na dobre fungujúcom trhu sú ceny nízke v prípade, že panuje prebytok, a vysoké, ak je výroba nízka. Týmto spôsobom ceny investorom signalizujú, kedy je najpríhodnejší čas investovať.

Výrobcovia energie z obnoviteľných zdrojov však musia mať možnosť konkurovať za rovnakých podmienok výrobcom konvenčnej energie. Aj keď je na tento účel stále potrebná verejná podpora, efektívnosť by sa mohla výrazne zvýšiť vďaka cezhraničnej konvergencii systémov podpory pre energiu z obnoviteľných zdrojov, najmä prostredníctvom posilnenej regionálnej spolupráce.

Potrebujeme viac elektrických sietí?

V oblasti efektívneho využívania kapacity sietí sa dosiahol významný pokrok. Takzvané „prepojenie trhu“ (predaj elektrickej energie spolu s prepojovacími kapacitami, a nie oddelene) v rozsiahlych oblastiach Európy a výpočet kapacity „na základe toku“ (v snahe lepšie zohľadniť skutočný fyzický tok elektrickej energie vo vysoko prepojenej európskej sieti) viedli k značnému zvýšeniu využiteľnej kapacity sietí. Napriek tomu sú však stále potrebné ďalšie siete tak v rámci krajín EÚ, ako aj medzi nimi. Aby sa zamedzilo nadmerným investíciám do sietí, je potrebné využívať iné pružné možnosti vrátane umožnenia spotrebiteľom prispôsobiť svoj dopyt modelom výroby elektrickej energie.

Čo je potrebné urobiť, aby sa dosiahla vyváženosť sietí v prípade premenlivej solárnej a veternej výroby energie?

Po prvé, ak sa výroba energie z obnoviteľných zdrojov rozšíri po celej Európe, môže zvýšená výroba elektriny vykompenzovať vďaka prepojeným sietiam zníženú výrobu v určitých oblastiach. Súčasne musí trh poskytovať jasné finančné stimuly pre výrobcov energie z obnoviteľných zdrojov, aby sa ich výroba energie stala čo naviac predvídateľnou. Okrem toho v obdobiach nízkej výroby energie a vysokých cien môžu spotrebitelia pomôcť pri znižovaní nedostatku tým, že znížia svoj dopyt, pričom trh im musí za túto úlohu zabezpečiť primeranú kompenzáciu.

Na veľkoobchodných trhoch dochádza k transformácii na nízkouhlíkový a účinný energetický systém. Prečo tieto výhody nie sú ešte stále k dispozícii maloobchodným spotrebiteľom?

V súčasnosti nemá väčšina spotrebiteľov EÚ možnosť získať prístup k informáciám o meniacich sa hospodárskych a environmentálnych nákladoch používania energie v rôznych časoch dňa, týždňa alebo roka. Tieto náklady neustále kolísajú, a to okrem iného z dôvodu počasia alebo našich každodenných činností.

Väčšina maloobchodných spotrebiteľov platí, niekedy nevedome, príplatok za stabilitu. Nielenže to predražuje energiu, pretože musíme zaplatiť za viac elektrární a sietí, aby sme mohli uspokojiť dopyt v čase špičiek odberu, ale znamená to aj, že dovážame a spaľujeme viac fosílnych palív, než potrebujeme.

Niektorí spotrebitelia si však volia zmluvy, ktoré im umožňujú využívať fluktuácie na trhu a znížiť im účty. Napríklad spotrebitelia vo Fínsku alebo Švédsku, ktorí si volia zmluvy o dodávke elektrickej energie s dynamickými cenami, dokážu vďaka dynamickým zmluvám a inteligentnému meraniu spotreby ušetriť 15 % – 30 % nákladov za elektrickú energiu.

Ďalšou prekážkou, ktorá spotrebiteľom bráni v plnej miere využívať prebiehajúcu transformáciu energetiky, je náročné porovnávanie faktúr a ponúk od rôznych energetických spoločností, v dôsledku čoho radšej zostávajú verní súčasným dodávateľom. Zatiaľ čo veľkoobchodné trhy sú čoraz viac transparentné a konkurencieschopné, maloobchodní spotrebitelia aj naďalej často tápu, pokiaľ ide o možnosti dodávok, ktoré majú k dispozícii. Okrem toho aj v prípade, že je spotrebiteľ schopný si nájsť výhodnejšiu ponuku, zmluvné záväzky a administratívne prekážky ho môžu odradiť od zmeny dodávateľa.

Čo bude tento nový prístup znamenať pre spotrebiteľov?

Je potrebné zásadne zmeniť úlohu spotrebiteľov na trhu. Musíme dať spotrebiteľom možnosť prispôsobiť svoju spotrebu energie tak, aby mohli využívať aktuálne zmeny v ponuke a dopyte.

Spotrebitelia musia byť schopní zaujať pozíciu kupujúcich i predávajúcich, pričom inovačné spoločnosti im musia ponúkať nové služby založené na jasnejších a porovnateľných pravidlách fakturácie a formulácie reklamných ponúk, ktoré uľahčujú zmeny dodávateľov. Na tento účel musia mať spotrebitelia takisto prístup k dôveryhodným a relevantným nástrojom na porovnávanie cien a možnosť uplatniť ich veľkú vyjednávaciu silu prostredníctvom kolektívnych režimov (napríklad hromadná zmena dodávateľa, energetické družstvá). Spotrebitelia musia mať aj možnosť slobodne vyrábať a spotrebúvať vlastnú energiu za spravodlivých podmienok v záujme úspory peňazí, šetrenia životného prostredia a zaistenia bezpečnosti dodávok.

Napokon spotrebitelia, ktorí sa nachádzajú v zraniteľnom postavení alebo trpia energetickou chudobou, ako aj domácnosti, ktoré majú menej možností presunúť svoj dopyt alebo sa stať výrobcami-spotrebiteľmi, musia byť počas tejto transformácie účinne chránení a musí sa im ponúknuť cielená pomoc na účely zlepšenia energetickej hospodárnosti ich obydlí.

Ako v tomto novom prostredí zabezpečíme ochranu spotrebiteľov a ich údajov?

Právne predpisy EÚ už spotrebiteľom energie zaručujú rozsiahle práva a ich presadzovanie je aj naďalej prioritou. Komisia okrem toho zváži vytvorenie nových právnych predpisov v oblasti energetiky v rámci nariadenia o spolupráci v oblasti ochrany spotrebiteľa. Vyčlení finančné prostriedky na zlepšenie monitorovania energetickej chudoby v celej Únii a šírenie najlepších postupov, aby pomohla zabezpečiť, že táto zmena bude mať prínos pre občanov zo všetkých sfér spoločnosti.

Účinné využívanie inteligentných meracích systémov si vyžaduje spracúvanie osobných údajov. Musí sa preto dbať na ochranu osobných údajov a zaistenie bezpečnosti. Komisia odporúča prístup „bezpečnosti a ochrany údajov už v štádiu návrhu“.

Čo sa rozumie pod vlastnou spotrebou energie z obnoviteľných zdrojov?

V súčasnosti môžu spotrebitelia vďaka výraznému zníženiu nákladov na technológie vyrábať vlastnú elektrickú energiu z obnoviteľných zdrojov priamo na mieste (napríklad slnečnú alebo veternú energiu) a spotrebovať ju čiastočne alebo celú, a to hneď alebo neskôr za použitia maloobjemových zásobníkov energie (napr. tepelné čerpadlo alebo akumulátor). Týmto spôsobom môžu spotrebitelia, ktorí si vyrábajú vlastnú energiu, ušetriť peniaze tým, že si elektrickú energiu vyrobia, a nekupujú ju, a dokonca môžu nespotrebované množstvo elektrickej energie odovzdať do siete.

Vlastná spotreba môže pomôcť znížiť straty v prenosovej sieti, pretože elektrická energia sa vyrába a spotrebúva na mieste. Môže takisto znížiť náklady na energetickú sústavu, napr. výroba slnečnej energie pomocou fotovoltických panelov v slnečných krajinách môže pomôcť k zníženiu dopytu po elektrickej energii v čase špičiek odberu spôsobených využívaním klimatizácie. Vlastná spotreba môže napokon pomôcť mobilizovať súkromné investície do transformácie energetiky.

Zároveň môže vlastná spotreba postaviť energetický systém pred nové problémy a znížiť príjmy prevádzkovateľov sietí. Sieť môže takisto vyžadovať technické úpravy v záujme zachovania bezpečnosti a spoľahlivosti. Komisia identifikovala najlepšie postupy, ktoré by krajinám EÚ mali pomôcť pri propagácii vlastnej spotreby nákladovo efektívnym spôsobom.

Akú úlohu môže v novej koncepcii trhu zohrávať uskladňovanie energie?

Bezpečná prevádzka prenosovej siete sa stáva problematickejšou vzhľadom na rýchly rozvoj rôznych obnoviteľných zdrojov energie a výrobcovia a spotrebitelia musia byť schopní reagovať na tento problém vyžadujúci si pružnosť a mali by byť k tomu podnecovaní. Začlenenie uskladňovania energie do trhu s elektrickou energiou by ďalej zvýšilo potrebnú pružnosť: elektrická energia by sa mala uskladniť v prípade, že jej je prebytok a ceny sú nízke, a mala by sa uvoľniť, ak je výroba nízka a ceny sú vysoké, vďaka čomu by sa vyrovnali rozdiely vo výrobe elektrickej energie.

Aké budú ďalšie kroky?

Na základe verejnej konzultácie o koncepcii trhu s elektrickou energiou Komisia pripraví v druhom polroku 2016 konkrétne legislatívne návrhy. Je možné predpokladať možné zmeny predpisov o vnútornom trhu, smernice o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov, smernice o energetickej efektívnosti a nariadenia o infraštruktúre.

Komisia bude tiež pokračovať v spolupráci s príslušnými zainteresovanými stranami na vytváraní nástrojov, ktoré spotrebiteľom umožnia, aby sa stali aktívnymi účastníkmi trhu, akými sú napríklad nástroje na porovnávanie cien a ponúk, určovanie minimálnych noriem pre kľúčové informácie o fakturáciách a ochrane údajov.

Retail Market

© European Union, 2015

Spotrebiteľský newsfilter

Spotrebiteľský newsfilter

Vážení čitatelia tohto oznamu,

prednedávnom sme pre Vás začali vydávať online Spotrebiteľský
mewsfilter, kde nájdete všetko
dôležité, čo by ste ako moderní
spotrebitelia mali vedieť, aby ste nesadli na lep
podvodníkom a
šetrili svoje peňaženky vďaka výhodným a ekologickým nákupom.


Ak Vás táto prolematika zaujíma, prihláste na na odber nášho mesačného newsfiltra.

Vopred ďakujeme.

Úspešne ste sa prihlásili na odber noviniek S.O.S. Poprad