fbpx

PRÁVA SPOTREBITEĽOV V ENERGETICKÝCH KOMUNITÁCH

Záujem o energetické spoločenstvá/komunity v poslednom čase prudko rastie a je jasné prečo. Môžu byť výborným spôsobom, ako si zabezpečiť sebestačnosť založenú na obnoviteľných zdrojoch energie (ďalej len „OZE“), budovať a rozvíjať komunity a aktívne sa zapojiť do energetickej transformácie.
Práva a povinnosti OZE komunít definuje Smernica o obnoviteľných zdrojoch energie, ktorá uvádza, že „koncoví odberatelia, najmä domácnosti, sú oprávnení zúčastňovať sa na aktivitách OZE spoločenstva, pričom si zachovajú svoje práva alebo povinnosti ako koncoví odberatelia“. Pri vstupe do energetických spoločenstiev však spotrebitelia uzatvárajú dohody, ktoré môžu zmeniť ich individuálne spotrebiteľské práva. Podľa nedávneho prieskumu Európskej spotrebiteľskej organizácie BEUC je veľká väčšina členov so svojim členstvom v energetických spoločenstvách spokojná. Ak sa však majú ďalej rozvíjať, energetické komunity musia zároveň zabezpečiť, aby rešpektovali a boli v súlade s existujúcimi právnymi predpismi na ochranu spotrebiteľa. Nižšie uvádzame niekoľko odporúčaní, ako to zabezpečiť.

ŠESŤ VECÍ, KTORÉ BY STE MALI VEDIEŤ
Podľa Smernice o obnoviteľných zdrojoch energie musia energetické spoločenstvá spravidla dodržiavať rovnaké pravidlá ochrany práv spotrebiteľov ako tradiční dodávatelia energie. Keďže si však zriadenie energetických spoločenstiev môže vyžadovať vysoké finančné investície, je pochopiteľné, že môžu existovať dodatočné prekážky pri vstupe alebo odchode zo spoločenstva, napríklad aby sa spotrebitelia stali investormi, ak chcú byť zásobovaní takouto energiou, alebo dĺžka doby, kým sa im táto investícia vráti, keď odídu. Energetické spoločenstvá by tieto ustanovenia mali jasne uviesť na svojich webových stránkach a vo svojich zmluvách.

Aby sa spotrebitelia cítili pri vstupe do energetických komunít komfortne, a komunitám sa darilo, je dôležité, aby zaručovali niektoré základné spotrebiteľské práva. Spotrebitelia by mali:

• mať prístup k jasným a kompletným informáciám ešte pred uzavretím zmluvy
• mať možnosť porovnať si ponuky rôznych energetických spoločenstiev prostredníctvom nezávislých nástrojov na porovnávanie cien
• mať prístup k účinným systémom alternatívneho riešenia sporov ARS
• mať právo na zmenu dodávateľa a záruku, že nebudú odpojení
• využívať vyšší štandard služieb zákazníkom
• mať istotu, že s ich údajmi sa zaobchádza v súlade s ustanoveniami GDPR

Zabezpečenie rovnakých práv a povinností, ktoré spotrebiteľom garantujú tradiční dodávatelia energií, je výhodné pre obe strany: spotrebiteľov chráni kompletný zákonný rámec ich spotrebiteľských práv, a energetické komunity môžu spotrebiteľom ponúknuť atraktívnejšie produkty, čím zvýšia svoje profity.

1/ POSKYTOVAŤ JASNÉ PREDZMLUVNÉ INFORMÁCIE A VYTVORIŤ ŠTANDARDIZOVANÝ VZOR PRE WEBY ENERGETICKÝCH KOMUNÍT       Energetické komunity ako organizácie veľmi často vznikajú „zdola“, pričom sa spoliehajú na dobrovoľníkov, ktorí sa starajú o chod komunity, vrátane vytvorenia a údržby ich webových stránok. Webové stránky energetických komunít sa výrazne líšia, čo sa poskytovaných informácií, jednoduchosti používania či navigácie týka. Medzi najlepšie zaznamenané praktiky patrili najmä kvalitne vypracované sekcie často kladených otázok (FAQ) a vzory rôznych zmlúv, ktoré môže spotrebiteľ podpísať. V najhorších prípadoch poskytovali spotrebiteľom len veľmi obmedzené informácie alebo sa v nich ťažko orientovalo. Spotrebiteľské organizácie odporúčajú, aby štandardný alebo dobrovoľný kódex správania pre webové stránky energetických spoločenstiev spadal do kompetencie energetického regulačného orgánu, ktorý by tak zabezpečil, že všetky predzmluvné informácie a iné relevantné informácie sú spotrebiteľom ľahko prístupné. Čo sa samotných predzmluvných informácií týka, majú energetické spoločenstvá rovnaké povinnosti ako dodávatelia energie – poskytovať spotrebiteľom jasný prehľad kľúčových informácií ponuky, vrátane ceny, podmienok ukončenia zmluvy a podmienok zmeny tarify.

2/ ZABEZPEČIŤ, ABY ENERGETICKÁ KOMUNITA POUŽÍVALA CENOVÉ POROVNÁVAČE
Hoci energetické komunity už spotrebiteľom dodávku elektriny ponúkajú v mnohých regiónoch, často o tom nevedia, pretože ich ponuky nie sú uvedené na miestach, kde spotrebitelia hľadajú najlepšie ponuky: v online nástrojoch na porovnávanie cien, tzv. cenových porovnávačoch. V záujme energetických komunít aj spotrebiteľov je, aby energetické komunity uvádzali svoje ponuky v dostupných porovnávačoch, a zabezpečili tiež, aby informácie boli presné a aktuálne. S blížiacou sa revíziou Smernice o elektrine by národné regulačné orgány mali vytvoriť nezávislé databázy, ktoré budú obsahovať informácie o všetkých ponukách dostupných na trhu s energiou. Dodávatelia – v tomto prípade energetické spoločenstvá – by mali byť povinní poskytovať aktuálne informácie o svojej ponuke do týchto databáz, a prevádzkovatelia nástrojov na porovnávanie cien by mali mať k týmto databázam bezplatný prístup. Ak už energetické spoločenstvá neprijímajú členov, jednoducho o tom informujú príslušný orgán a ten ponuku odstráni. Týmto spôsobom komunity môžu nabrať nových členov a lepšie informovať spotrebiteľov o najlepších cenách na trhu.

3/ ZABEZPEČIŤ SPOTREBITEĽOM INFORMÁCIE AKO PODAŤ SŤAŽNOSŤ A RIEŠIŤ SPORY
Jedným z najatraktívnejších aspektov energetickej komunity je skutočnosť, že vôľa členov má často väčšiu váhu a majú väčšiu rozhodovaciu moc, ako v tradičnom vzťahu medzi dodávateľom a spotrebiteľom. V prípade sporov je často tendencia riešiť ich interne, teda v rámci spoločenstva. Spory však môžu vzniknúť a stále vznikajú. Smernica o elektrine od dodávateľov vyžaduje, aby využívali systém alternatívneho riešenia sporov a zaručili spotrebiteľom právo na prístup k k mechanizmom mimosúdneho riešenia sporov, ako je napríklad energetický ombudsman.
Keďže spotrebitelia v energetických spoločenstvách majú zo zákona právo na rovnaké spotrebiteľské práva ako nečlenovia, rovnaké práva na nápravu a riešenie sporov ako v tradičných dodávateľsko-odberateľských vzťahoch by sa mali aktívne presadzovať aj v rámci energetických spoločenstiev. Tieto informácie musia byť ľahko dostupné na internetovej stránke spoločenstva, v zmluve a na ich energetických účtoch. Energetické komunity, ktoré vystupujú ako dodávatelia, by mali využívať alternatívne postupy riešenia sporov, ak je to potrebné.

4/ ZABEZPEČIŤ INFORMOVANIE SPOTREBITEĽOV O ZMENÁCH VO VZŤAHU S DODÁVATEĽOM A MOŽNOSTI ODPOJENIA
Jedným z menej diskutovaných aspektov energetických komunít je rozdielny vzťah dodávateľa energie a spotrebiteľa, v porovnaní s tradičným dodávateľsko-spotrebiteľským vzťahom.  Na jednej strane si členovia energetického spoločenstva zachovávajú svoj dodávateľsko-odberateľský vzťah, ktorý im zaručuje právo na zmenu dodávateľa podľa Smernice o elektrine. Na druhej strane členovia energetického spoločenstva zároveň vstupujú aj do vzťahu „člen/investor“, ktorý upravuje legislatíva o obchodných spoločnostiach. Počiatočná investícia, ktorá sa vyžaduje od člena, môže od zmeny dodávateľa odradiť, a jej vrátenie môže byľ limitované, s cieľom chrániť dlhodobý chod samotného energetického spoločenstva. Podobne ako pri vrátení investície zo spoločnosti, môžu v niektorých prípadoch energetické spoločenstvá zaviesť minimálne lehoty na vrátenie investície, čo zmenu dodávateľa sťažuje.
Hoci to môže práva spotrebiteľov obmedziť, je pochopiteľné, že takáto ochrana môže byť potrebná na zabezpečenie ekonomickej udržateľnosti spoločenstva. Energetické spoločenstvá by však mali túto situáciu vysvetliť vo svojich zmluvách, a upozorniť na ňu už v rámci predzmluvných informácií, aj na svojich webových stránkach.

S právom na zmenu dodávateľa sa spája aj obava z technického odpojenia. Rada európskych regulačných orgánov v oblasti energetiky (CEER) upozornila na príklady energetických spoločenstiev, ktoré sú zároveň distribútormi aj dodávateľmi energie (napr. teplárenské siete alebo komunity spravujúce elektrické siete). Ak tieto energetické spoločenstvá rozhodnú o vylúčení člena z dôvodu neplnenia povinností, znamená to aj odpojenie spotrebiteľa od energetickej siete.

V týchto prípadoch sa na komunity vzťahujú rovnaké pravidlá ako na prevádzkovateľov distribučných sústav alebo prevádzkovateľov systémov centrálneho vykurovania, ktoré umožňujú odpojenie len za určitých podmienok. Je potrebné posilnenie ochrany spotrebiteľa, ktorým by sa zabezpečilo, že k takýmto odpojeniam nebude minimálne v zimných mesiacoch dochádzať z dôvodu ochrany zdravia a pohody spotrebiteľov.

5/ ZABEZPEČIŤ KVALITNÉ SLUŽBY ZÁKAZNÍKOM
Ako bolo spomenuté vyššie, energetické komunity často riadia dobrovoľníci a mnohé problémy sa často riešia interne a demokraticky. S rastom počtu energetických komunít sa však vynára otázka, akú úroveň služieb môžu členovia takýchto energetických spoločenstiev rozumne očakávať.
V Belgicku energetické spoločenstvo svojich členov e-mailom informovalo o tom, že sa rozhodlo dodávku energie ukončiť. Po investícii 1 000 EUR do spoločenstva boli pochopiteľne jej členovia znepokojení, keď sa dozvedeli, kedy by tieto peniaze mohli získať späť. Týchto informácií sa museli dožadovať, nakoniec ich dostali e-mailom, a o viac ako šesť týždňov.

Kvality služieb zákazníckeho servisu sa týka množstvo sťažností aj v prípade tradičných dodávateľov energie. Elektrina je však základná služba, preto by aj energetické komunity mali, podobne ako zodpovední dodávatelia energie, zabezpečiť uspokojivý minimálny štandard týchto služieb.

6/ ZABEZPEČIŤ SÚLAD S NARIADENÍM NA OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV (GDPR) V OBLASTI SPRACOVANIA ÚDAJOV
Energetické komunity musia používať nástroje na zber informácií o členoch, ktorých podmienky sú v súlade s ustanoveniami GDPR. Spotrebitelia v EÚ majú zabezpečenú veľmi vysokú úroveň ochrany osobných údajov a súkromia, preto by si aj energetické spoločenstvá mali vyberali len služby, ktoré sú v súlade s GDPR.

 

 

Spotrebiteľský newsfilter

Spotrebiteľský newsfilter

Vážení čitatelia tohto oznamu,

prednedávnom sme pre Vás začali vydávať online Spotrebiteľský
mewsfilter, kde nájdete všetko
dôležité, čo by ste ako moderní
spotrebitelia mali vedieť, aby ste nesadli na lep
podvodníkom a
šetrili svoje peňaženky vďaka výhodným a ekologickým nákupom.


Ak Vás táto prolematika zaujíma, prihláste na na odber nášho mesačného newsfiltra.

Vopred ďakujeme.

Úspešne ste sa prihlásili na odber noviniek S.O.S. Poprad