fbpx

Energetika prechádza v posledných rokoch množstvom významných zmien vďaka novým technológiami a požiadavkám na ochranu životného prostredia. Zástupcovia zodpovedných inštitúcií sa dušujú, že v centre ich záujmu je spotrebiteľ. Zvláštna pozornosť má byť venovaná najmä tým spotrebiteľom, ktorých sa týka alebo ktorých priamo ohrozuje energetická chudoba. Práve tou sa zaoberá aj medzinárodný projekt STEP, ktorého sme súčasťou. Čo je teda energetická chudoba a ako s ňou môžeme bojovať?

Čo je energetická chudoba?

Pojmy ako energetická chudoba, zraniteľní spotrebitelia alebo ohrození zákazníci sa objavujú v právnych predpisoch a dokumentoch vytvorených na úrovni EÚ, no nie sú jasne definované. Niektoré európske krajiny majú vlastnú definíciu. Na Slovensku je pojem energetická chudoba vágne definovaný v §2, písm. o) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach, kde energetickou chudobou je stav, keď priemerné mesačné výdavky domácnosti na spotrebu elektriny, plynu, tepla na vykurovanie a na prípravu teplej úžitkovej vody tvoria významný podiel na priemerných mesačných príjmoch domácnosti.

Slovenská republika nemá schválenú presnú a konkrétnejšiu definíciu energetickej chudoby, a preto je navrhnutá nasledovná formulácia: „Pod pojmom energetickej chudoby rozumieme stav, keď jednotlivci alebo domácnosti nemajú dostatok finančných prostriedkov na zabezpečenie vykurovania a ďalších energií potrebných na fungovanie domácnosti, čo v podmienkach Slovenskej republiky predstavuje 10,0 % priemerných výdavkov domácnosti na energie z celkových čistých peňažných príjmov domácnosti a zároveň táto domácnosť spĺňa podmienky na poskytnutie dávky v hmotnej núdzi.“

Nájsť tú najpriliehavejšiu definíciu a tým zároveň určiť, koho sa problém energetickej chudoby týka, je aj jedným z cieľov medzinárodného projektu STEP. Z prieskumu uskutočneného v úvode tohto projektu vyplynulo, že rozhodujúca väčšina respondentov sa najviac prikláňa k tvrdeniu, že energetickú chudobu možno opísať ako situáciu, keď si domácnosť nie je schopná dovoliť také množstvo energie, ktoré je nevyhnutné pre kúrenie, varenie, svietenie a používanie rôznych spotrebičov. Okrem nedostatočných príjmov samotnej domácnosti k nej prispieva najmä nízka energetická účinnosť obydlia alebo nedostatočná informovanosť o možnostiach ako energetickej chudobe čeliť prostredníctvom dostupnej sociálnej pomoci.

Ochrana klímy a zvyšovanie energetickej účinnosti

Keďže ochrana klímy je záväzkom členských štátov EÚ, rastie podpora výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov. Väčší význam sa pripisuje aj opatreniam na zvýšenie energetickej účinnosti, ktoré sú jednou z ciest, ako obmedziť spotrebu energií. V tejto súvislosti sa hovorí aj o tzv. prosumers alebo samo výrobcoch elektriny, teda tých, ktorí si aspoň časť elektriny pre svoju potrebu vyrábajú sami, z obnoviteľných zdrojov. V našich podmienkach ide najmä o domácnosti, ktoré majú na svojich domoch či v záhradách inštalované solárne panely.

Štát sa snaží motivovať domácnosti šetriť energiami prostredníctvom dotačných programov, z ktorých možno čerpať prostriedky napríklad na kúpu kotla na biomasu, tepelného čerpadlá, plynového kondenzačného kotla, ale aj na inštaláciu fotovoltaického systému, zateplenie fasády či výstavbu pasívnych domov. Podmienkou je však finančná spolu­účasť. Niektoré jednoduché úsporné opatrenia ale môžeme zaviesť prakticky okamžite, a predovšetkým – bez väčších nákladov.

Ako znížiť spotrebu energií?

Pri nákupe spotrebičov by kupujúceho mala okrem ceny, funkčnosti či designu zaujímať aj energetická trieda, ktorá je uvedená na energetickom štítku. Uvádza sa, že rozdiel v spotrebe medzi jednotlivými triedami (na škále A+++ až G) môže byť aj 30 %. Z hľadiska spotreby je najväčším žrútom v domácnosti chladnička, ktorej podiel na celkovej spotrebe môže byť až 20 %. Navyše, poloprázdna chladnička spotrebuje viac energie ako tá plná, pretože pri jej otvorení dochádza k väčšej výmene vzduchu. Je preto potrebné ešte pred kúpou zvážiť vhodnú veľkosť.

Ušetriť se dá aj nastavením správnej teploty vnútri chladničky. V chladiacej časti nie je potrebná teplota nižšia ako päť stupňov, v mraziacej časti stačí –18 stupňov. Spotrebu tiež zvyšuje námraza vnútri chladiaceho či mraziaceho priestoru alebo umiestenie chladničky v blízkosti zdrojov tepla či jej vystavenie slnku.

K zbytočným energetickým stratám dochádza aj u spotrebičov, ktoré sú síce naoko vypnuté, ale stále zapojené v sieti, teda v tak zvanom stand–by režime. Jednoduchým riešením sú predlžovačky či vypínač s tlačítkom pre vypnutie zo siete.

Spotrebu energií možno znížiť aj správnymi návykmi pri varení. Používanie pokrievok na hrnce skracuje dobu varenia a ušetrí až polovicu energie. K tepelným stratám dochádza tiež v prípade, že sú platničky väčšie ako hrnce a panvičky. Teplovzdušná trúba rozvádza teplo rovnomerne po celej trúbe a je teda možné piecť viac jedál naraz. Rovnako pre varenie na varnej doske, ako aj pre pečenie v rúre platí, že jedlo možno nechať dôjsť vo vypnutej chladnúcej trúbe či na platničke, zvlášť pri tých typoch zariadenia, kde sa teplota znižuje pomaly. Menej energie sa spotrebuje pri použití mikrovlnnej rúry, je však potrebné zvoliť správny čas a teplotu. Jedlo sa ohreje lepšie a rýchlejšie, keď sa na tanier rozprestrie rovnomerne.

Pri svietení je dôležité sa zamyslieť nad využitím priestoru, vhodné je mať viac svetiel v miestnosti a tie podľa potreby rozsvecovať. Ušetriť možno aj znížením teploty v byte. Za dostatočnú teplotu sa považuje 20 stupňov v obývačke a 17 stupňov v spálni. Ušetriť je možné tiež efektívnym vetraním, ktoré má byť krátke, ale intenzívne. Veľké množstvo energie konzumuje klimatizácia, proti teplu môžu dobre poslúžiť zatemňovacie závesy či vonkajšie žalúzie.

Dlhy na energiách a systém sociálnej podpory

V niektorých európskych krajinách je zakázané odpojiť domácnosť od energií, hoci má dlhy, ktoré vznikli z jej spotreby. Niekedy je podmienkou, že elektrina či plyn musia slúžiť na kúrenie alebo sa zákaz vzťahuje len na zimné mesiace či na zraniteľných spotrebiteľov. Spomínaná zraniteľnosť sa potom určuje podľa finančnej situácie, zdravotnej kondície či veku. U nás môže dodávateľ energií pre nezaplatenie preddavkových platieb alebo nedoplatku z vyúčtovacej faktúry v termíne splatnosti obmedziť alebo prerušiť dodávky energií už v prípade, ak ich spotrebiteľ nezaplatí v dodatočnej lehote, ktorú určí dodávateľ, pričom tá nesmie byť kratšia ako 10 dní. Pri dodávke plynu sa dokonca nedodržanie platobných podmienok považuje za neoprávnený odber. V prípade dlhov sa môže spotrebiteľ pokúsiť dohodnúť s dodávateľom na splátkovom kalendári.

V niektorých krajinách tiež fungujú sociálne tarify, teda špeciálne zvýhodnené ponuky energií pre seniorov alebo nízkopríjmové domácnosti. U nás zatiaľ sociálnu tarifu nemáme a jej zavedenie v budúcnosti je otázne. Neschopnosť platiť za odobrané energie je riešená v rámci definovaného postupu pre energetické spoločnosti, ktoré takejto domácnosti môžu ponúknuť možnosť splátkového kalendára, prípadne možnosť inštalácie špeciálneho elektromeru obmedzujúceho spotrebu na určitú hodnotu. V štádiu rozpracovania y mala byť aj nová legislatívna úprava príspevku na bývanie, ktorý bude zahrňovať aj príspevok na energie. Zavedenie príspevku na bývanie v rámci novej právnej úpravy bude prispievať nízkopríjmovým domácnostiam na zníženie ich záťaže na bývanie a následne bude mať vplyv na znižovanie rizika chudoby. Vhodnými mechanizmami je potrebné odberateľov energii motivovať aj k tomu, aby si svoju spotrebu riadili.

Praktiky podomových predajcov a iné pasce

K prehlbovaniu energetickej chudoby môžu prispieť aj nevýhodné zmluvy o dodávkach energií. Nejde pritom len o vysoké ceny energií, ale najmä o zmluvné pokuty presahujúce sumu 100 eur, ktoré sa k zmluvám viažu. Sankcie spotrebitelia dostávajú za predčasnú zmenu dodávateľa, ku ktorej často dochádza počas spotrebiteľom nevyžiadanej návštevy podomového predajcu. Spotrebitelia by si preto mali dávať pozor nielen na podomových predajcov energií, ktorí im môžu podstrčiť na podpis nevýhodnú zmluvu o dodávke energií, ale aj na dodávateľov, ktorí pri uzatváraní zmluvy ponúkajú nevýhodné doplnkové služby a tovar ako rôzne spotrebiče, žiarovky či karty výhod. Ak si svoj omyl neuvedomí spotrebiteľ včas, môže byť komplikované sa uzatvorenej zmluvy zbaviť bez finančnej sankcie.

Súčasťou opatrení proti energetickej chudobe tak musí byť aj zvýšenie osvety ohľadom možných nástrah v zmluvách uzatváraných s dodávateľmi energií či sprostredkovateľmi, a tiež informovanie o právach spotrebiteľov a možnostiach ich obrany. Je potrebné posilniť legislatívnu ochranu spotrebiteľa, pre ktorého je niekedy ťažké sa v záväzkoch súvisiacich s dodávkou energií zorientovať. Mnoho ľudí napríklad nerozumie nielen svojej zmluve, ale ani zaslanému vyúčtovaniu za spotrebované energie. Otázkou je napríklad aj to, či budú zákazníci rozumieť dynamickým zmluvám, teda zmluvám, podľa ktorých je im dodávaná elektrina na činnosti, ktoré možno odložiť (napríklad pranie), v čase, kedy je cena elektriny najnižšia.

Projekt STEP

STEP je medzinárodný projekt, ktorý realizujú spotrebiteľské organizácie z Bulharska, Cypru, Českej republiky, Litvy, Lotyšska, Poľska, Portugalska, Slovenska a Veľkej Británie. Koordinuje ho Európska spotrebiteľská organizácia BEUC a podieľa sa na ňom aj britské obchodné združenie priemyslového, obchodného a verejného sektoru, ktoré sa venuje energetickej účinnosti a decentralizácii energetiky, ADE Research. Výhodou medzinárodnej účasti je zdieľanie skúseností a osvedčenej praxe z jednotlivých krajín.

V rámci projektu budeme poskytovať pomoc tým, ktorých sa energetická chudoba priamo dotýka prostredníctvom bezplatného poradenstva. Ďalej tiež vyškolíme pracovníkov organizácií, ktoré sú so zraniteľnými spotrebiteľmi v priamom kontakte. Tí potom budú poskytovať poradenstvo ďalším. Materiály vytvorené v rámci projektu poskytneme zdarma na ďalšie šírenie. Viac sa o projekte dozviete na www.stepenergy.eu/sk/.

 

 

 

 

Spotrebiteľský newsfilter

Spotrebiteľský newsfilter

Vážení čitatelia tohto oznamu,

prednedávnom sme pre Vás začali vydávať online Spotrebiteľský
mewsfilter, kde nájdete všetko
dôležité, čo by ste ako moderní
spotrebitelia mali vedieť, aby ste nesadli na lep
podvodníkom a
šetrili svoje peňaženky vďaka výhodným a ekologickým nákupom.


Ak Vás táto prolematika zaujíma, prihláste na na odber nášho mesačného newsfiltra.

Vopred ďakujeme.

Úspešne ste sa prihlásili na odber noviniek S.O.S. Poprad