Konkurz spoločnosti Rapid Life

Konkurz spoločnosti Rapid Life

Konkurz sa spravuje zákonom č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o konkurze a reštrukturalizácii“).

Konkurz sa začína vyhlásením konkurzu. Konkurz sa vyhlasuje uverejnením uznesenia súdu o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx). Právne účinky s tým spojené nastávajú deň nasledujúci po dni jeho faktického zverejnenia.

V tomto uznesení súd vyzve veriteľov (aj poistencov), aby v zákonnej lehote (45 dní od vyhlásenia konkurzu) prihlásili svoje pohľadávky u správcu. Uvedená lehota je hmotnoprávna, preto pohľadávka bude včas prihlásená, ak najneskôr posledný deň tejto lehoty bude prihláška doručená správcovi konkurznej podstaty, ktorého určil súd v uznesení o vyhlásení konkurzu.

Jeden rovnopis prihlášky sa doručuje tiež príslušnému konkurznému súdu – v tomto prípade je zákonom daná príslušnosť Okresného súdu Košice I (ak sa doručuje elektronicky, postačuje doručenie prihlášky do elektronickej schránky správcu konkurznej podstaty).

Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (dochádza k spočívaniu premlčacej lehoty – t. j. počas konkurzného konania sa prihlásené pohľadávky nemôžu premlčať).

Prihlasovanie pohľadávok sa spravuje § 28 a nasl. zákona o konkurze a reštrukturalizácii a vyhláškou Ministerstva spravodlivosti SR č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 25 s odkazom na prílohy č. 4 až 6, ktoré obsahujú formuláre na prihlásenie pohľadávok, prostredníctvom ktorých je potrebné pohľadávku prihlásiť, pričom ak veriteľ má viacero pohľadávok voči úpadcovi, každá pohľadávka sa prihlasuje osobitne).

Ak by pohľadávka nebola prihlásená včas, prihliada sa na ňu, ale veriteľ nemôže vykonávať hlasovacie právo a niektoré ďalšie práva podľa zákona o konkurze a reštrukturalizácii. Ak v konkurznom konaní veriteľ pohľadávku vôbec neprihlási, právo nezaniká, ale táto pohľadávka nebude uspokojená v konkurznom konaní, čím sa znižuje možnosť jej uspokojenia po skončení konkurzného konania.

Pokiaľ ide o iniciovanie nových konaní voči uvedenej spoločnosti či už prebiehajúce konania, ak dôjde k vyhláseniu konkurzu platí, že sa prerušujú všetky súdne a iné konania týkajúce sa majetku úpadcu podliehajúceho konkurzu, zastavujú sa už začaté konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania a na majetok podliehajúci konkurzu nemožno počas trvania konkurzu začať nové konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie.

 

Zdieľaj tento článok