S.O.S.

S.O.S.

Občianske združenie Spoločnosť ochrany spotrebiteľov (S.O.S.) Poprad združuje občanov, záujmom ktorých je ochrana spotrebiteľských práv. Členom združenia môžu byť aj právnické osoby. Združenie má pôsobnosť na území Slovenskej republiky a Európskej únie. Ciele našej činnosti:

 • ochrana práv a oprávnených záujmov spotrebiteľov
 • sprostredkovanie riešenia sporov medzi spotrebiteľom a  predávajúcim pri vybavovaní reklamácií
 • pomoc pri presadzovaní ekonomických záujmov a práv spotrebiteľov vykonávaním prieskumov vrátane prieskumov problémov spotrebiteľov a         vyhodnocovaním vymoženia práv spotrebiteľov
 • podávanie návrhov na začatie konania a uplatňovanie práva byť účastníkom konania na správnom orgáne alebo na súde vo veci ochrany práv spotrebiteľov.
 • monitorovanie všeobecných zmluvných podmienok v spotrebiteľských zmluvách
 • iniciovanie mien legislatívneho procesu v záujme ochrany práv spotrebiteľov
 • monitorovanie implementácie spotrebiteľskej politiky a jej     uplatňovanie v praxi
 • vzdelávanie a poskytovanie informácií spotrebiteľom
 • prezentácia spotrebiteľských aktivít podnikateľským subjektom s akcentom na plnenie ich zákonných povinností
 • vydávanie periodík a publikácií zaoberajúcich sa spotrebiteľskou politikou, prezentácia výsledkov združenia
 • prevádzkovanie konzultačnej kancelárie, poskytovanie informácií a poradenstva spotrebiteľom
 • zastupovanie spotrebiteľov v konaní pred štátnymi orgánmi o uplatňovaní ich práv, vrátane náhrady ujmy spôsobenej     porušením práv spotrebiteľov
 • spolupráca s občianskymi združeniami, pôsobnosť ktorých je zameraná na ochranu spotrebiteľských práv
 • spolupráca s orgánmi štátnej správy, mimovládnymi organizáciami, fyzickými i právnickými osobami založenými vo väzbe na spotrebiteľské práva
 • právo obracať sa na štátne orgány s petíciami v súlade s ustanoveniami zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve.

Registrácia združenia S.O.S. vykonaná Ministerstvom vnútra SR dňa 29. 06. 2009, číslo spisu: VVS/10900/90-340 02. Štatutárnym zástupcom je predseda organizácie Ing. Michal Fáber.

Štruktúru členskej základne tvoria  ekonómovia s praktickými skúsenosťami z činnosti verejnej správy na úseku ochrany práv spotrebiteľov, dozoru nad ich uplatňovaním, finančnej kontroly, uplatňovania  práv zdravotne ťažko postihnutých občanov, odborníci s právnickým vzdelaním, kontrolní zamestnanci  pôsobiaci vo vrcholných pozíciách orgánov verejnej správy v rámci republikových pôsobností, technici s praktickými skúsenosťami v oblasti telekomunikácií, žurnalisti,  publicisti, tlmočníci, lekár, psychológ, odborníci zo stavebných profesií. Členmi organizácie sú a bývalí členovia spotrebiteľských organizácií pôsobiacich v rôznych regiónoch Slovenska.

 

Zdieľaj tento článok