Stanovisko NBS k Rapid Life životná poisťovňa, a.s.

Stanovisko NBS k Rapid Life životná poisťovňa, a.s.

Vážení spotrebitelia,

vzhľadom na to, že sa na nás často obraciate s otázkami ohľadom vysporiadania trvajúcich poistných zmlúv so spoločnosťou Rapid Life životná poisťovňa, a.s., oslovili sme NBS, aby nám medializované informácie vysvetlila. Jej stanovisko si môžete prečítať v nasledujúcich riadkoch.

“… e-mailom zaslaným dňa 9. 5. na adresu Národnej banky Slovenska ste sa na nás obrátili so žiadosťou o vysvetlenie medializovaných informácii ohľadom údajného ukončenia činnosti spoločnosti Rapid Life životná poisťovňa, a.s. (ďalej aj “Rapid Life”) v januári 2019. Vo svojej žiadosti uvádzate, že na spotrebiteľskú organizáciu, ktorú zastupujete sa obracajú zneistení klienti tejto životnej poisťovne. Na Vašu žiadosť uvádzame nasledovné:

Ako bolo uvedené aj v predbežnom opatrení zo dňa 18. 4. 2016 (č. OFS-4356/2016-1) Národná banka Slovenska vychádza z toho, že na poisťovňu Rapid Life sa vzťahujú ustanovenia § 196 zákona o poisťovníctve, čiže poisťovňa neuzatvára nové poistné zmluvy a do 1. 1. 2019 by mala vysporiadať svoje záväzky voči klientom a ukončiť poisťovaciu činnosť. Spôsob, ktorým klientom navrhne poisťovňa vysporiadanie poistných zmlúv, je pôsobnosti poisťovne. Samozrejme, že musí ísť o spôsob zákonný a nepoškodzujúci klientov.
Špeciálny zákonný režim poisťovne podľa § 196 však nemá priamo vplyv na práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré vyplývajú z poistnej zmluvy.
Národná banka Slovenska vykonáva kroky na ochranu klientov poisťovne Rapid Life, no v jej pôsobnosti nie je poskytnúť klientom právne poradenstvo akým spôsobom sa majú zachovať v poistnom záväzkovom vzťahu. Bližšie o postupe pri výkone dohľadu Národnej banky Slovenska voči poisťovni Vás, kvôli zákonnej povinnosti mlčanlivosti, nemôžeme informovať.”

Roman Fusek
riaditeľ odboru ochrany finančných spotrebiteľov
Národná banka Slovenska

Zdieľaj tento článok