fbpx

Aj vám sa stáva, že chcete vrátiť napr. sklenené fľaše od piva v najbližšom obchode, no predavačky vás odbijú s tým, že oni konkrétne túto značku nepredávajú, u nich ste tovar nekúpili a teda vám zálohu za fľaše nevrátia?

Vedzte, že tieto predavačky nemajú pravdu a vy ako spotrebiteľ máte v tomto prípade oporu v zákone č. 119/2010 Z.z. o obaloch a o zmene zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Konkrétne paragraf 6 ods. 5 Zálohované obaly na nápoje hovorí, že povinná osoba a ten, kto uvádza do obehu výrobky v zálohovaných opakovane použiteľných obaloch, sú povinní odoberať zálohované opakovane použiteľné obaly rovnakého druhu a rovnakého typu, ktoré uviedli na trh alebo do obehu, bez obmedzenia množstva a bez viazania tohto odberu na nákup tovaru a vrátiť záloh v plnej výške.

Prečítajte si i ostatné ustanovenia a nedajte sa viac odbiť nevedomosťou personálu.

(1) Zálohovaným obalom je obal výrobku, pri ktorého predaji sa popri cene účtuje osobitná peňažná čiastka viazaná na obal použitý na predaj výrobku (ďalej len „záloh“).

(2) Zálohujú sa
a) opakovane použiteľné obaly na nápoje,
b) obaly, ktoré nie sú opakovane použiteľné a ktoré sú z hľadiska ich množstva a vlastností alebo množstva a zloženia nebezpečné pre životné prostredie.

(3) Povinná osoba alebo ten, kto uvádza do obehu výrobky v zálohovaných obaloch na nápoje predajom spotrebiteľovi, je povinný dodržiavať výšku zálohu ustanovenú vykonávacím predpisom [§ 21 písm. a)].

(4) Povinná osoba, ktorá uvádza na trh výrobky v zálohovaných obaloch na nápoje, je povinná označiť tieto obaly ako zálohované obaly.

(5) Povinná osoba a ten, kto uvádza do obehu výrobky v zálohovaných opakovane použiteľných obaloch, sú povinní odoberať zálohované opakovane použiteľné obaly rovnakého druhu a rovnakého typu, ktoré uviedli na trh alebo do obehu, bez obmedzenia množstva a bez viazania tohto odberu na nákup tovaru a vrátiť záloh v plnej výške.

(6) Povinná osoba a ten, kto uvádza do obehu výrobky v zálohovaných opakovane použiteľných obaloch predajom spotrebiteľovi v prevádzkarni, 6) sú povinní zabezpečiť odber obalov podľa odseku 5 v tejto prevádzkarni po celý čas prevádzky a vhodným spôsobom informovať spotrebiteľa o výške zálohu pre jednotlivé druhy zálohovaných opakovane použiteľných obalov a o zmenách druhov zálohovaných opakovane použiteľných obalov; vrátenie zálohu spotrebiteľovi sa pri vrátení zálohovaného obalu zaručuje.

(7) Povinná osoba alebo ten, kto uvádza do obehu výrobky v zálohovaných opakovane použiteľných obaloch inak ako predajom spotrebiteľovi, je povinný informovať osoby, ktoré uvádzajú výrobky v týchto obaloch do obehu predajom spotrebiteľovi, o pripravovanej zmene druhu zálohovaného opakovane použiteľného obalu najmenej tri mesiace pred vykonaním takejto zmeny.

(8) Ak povinná osoba alebo ten, kto uvádza do obehu výrobky v zálohovaných obaloch na nápoje, prestane používať doteraz zálohovaný obal, je povinný túto skutočnosť bezodkladne zverejniť vhodným spôsobom, najmä v médiách a oznamom priamo v predajni; povinná osoba a ten, kto takýto obal uvádzal do obehu, ho musí odoberať za rovnakých podmienok najmenej šesť mesiacov odo dňa zverejnenia oznamu.

(9) Spotrebiteľ nie je pri vrátení zálohovaného obalu na nápoje povinný preukázať úhradu zálohu.

(10) Povinná osoba a ten, kto uvádza do obehu výrobky v zálohovaných opakovane použiteľných obaloch, sú povinní zabezpečiť opakované použitie odobratých obalov.

 

Spotrebiteľský newsfilter

Spotrebiteľský newsfilter

Vážení čitatelia tohto oznamu,

prednedávnom sme pre Vás začali vydávať online Spotrebiteľský
mewsfilter, kde nájdete všetko
dôležité, čo by ste ako moderní
spotrebitelia mali vedieť, aby ste nesadli na lep
podvodníkom a
šetrili svoje peňaženky vďaka výhodným a ekologickým nákupom.


Ak Vás táto prolematika zaujíma, prihláste na na odber nášho mesačného newsfiltra.

Vopred ďakujeme.

Úspešne ste sa prihlásili na odber noviniek S.O.S. Poprad