fbpx

Active Citizenship Network oslávila už šiesty ročník Európskeho Dňa Pacientskych práv v Bruseli konferenciou nazvanou Aktívne starnúci občania v centre európskej zdravotnej politiky. Konferencia bola zameraná na európsku tému roka – Aktívne starnutie a solidarita medzi generáciami.

Počet starnúcich obyvateľov EÚ rapídne rastie (očakáva sa, že počet Európanov vo veku 65 a viac rokov narastie v období 2008 až 2030 o 45%, do roku 2060 o ďalších 30%), preto problémy s prístupom k poskytovaniu zdravotnej starostlivosti a dodržiavanie ich práv ako pacientov sú kľúčovou výzvou.

Cieľom konferencie preto bolo, ako súčasť riešenia, poukázať na zmenu vnímania starnúcich občanov zo slabých pacientov na uvedomelých užívateľov služieb zdravotnej starostlivosti, schopných pomôcť dodržiavaniu ich práv. Prediskutovali a odprezentovali najlepšie praktiky podporujúce aktívne starnutie existujúcich zdravotných politík jednotlivých členských krajín Európskej únie. Najlepšie praktiky poskytovateľov zdravotných služieb, občianskych združení a vlád v mene definovania konkrétnych výhod, ktoré prinášajú.

 

Konferencia v číslach:

 

120 účastníkov z 21 krajín, 45 národných a európskych pacientskych organizácií, 3 európske inštitúcie: Európska komisia, Európsky parlament a Európsky hospodársky a sociálny výbor, 26 prednášajúcich, 2 zasadania, 1 okrúhly stôl, 3 workshopy zamerané na výmenu nápadov a skúseností s cieľom nájsť odporúčania, 40 najlepších praktík mimovládnych organizácií zozbieraných z 10 prihlásených správ MVO prezentovaných počas plenárneho zasadnutia, 13 odporúčaní týkajúcich sa aktívnej spolupráce starnúcich občanov, 3 sociálne siete (ACN Facebook, Twitter, Scribd) sledujúce a prenášajúcie naživo celý priebeh konferencie.

Všetky komentáre a materiály odprezentované počas konferencie, vrátane programových prezentácií a rozhovorov, môžete nájsť na:

http://storify.com/activecitnet/sixth-european-patients-rights-day

Prieskum najlepších praktík aktívneho starnutia

 

40 najlepších praktík pochádzajúcich z 18 členských krajín EÚ bolo zozbieraných, analyzovaných a rozdelených do troch oblastí, ktoré definovali tri tituly workshopov konferencie:

 

  1. Opatrenia verejných politík zameraných na aktívne zapojenie starnúcich občanov do oblasti zdravotnej politiky a štruktúr zdravotnej starostlivosti.
  2. Zapojenie starnúcich občanov do spoločenstiev a občianskych organizácií zaoberajúcich sa zdravím.
  3. Iniciatívy zamerané na väčšie zapojenie starnúcich pacientov do procesu riadenia ich chorôb.

Súhrnnú správu najlepších používaných praktík  nazvanú Aktívne starnutie v praxi! Skúsenosti občianskej angažovanosti v zdravotných politikách! nájdete tu:  http://www.activecitizenship.net/files/take_action/active_ageing_eu_policy.pdf

Diskusiou na troch workshopoch konferencie sme dospeli k 13 konkrétnym opatreniam. Každý z účastníkov si vybral jeden návrh, odporúčanie, ktoré sa pokúsi v praxi zaviesť.

Návrh č. 1

Partnerské organizácie ACN identifikujú starších obyvateľov v krajine, aby spoločne prediskutovali a identifikovali problém a riešenia (prostredníctvom reklamy/stretnutí/médií atď.), priviedli ich k želaniu byť aktívni a posilniť ich v ich právach.

Návrh č. 2

V mene zlepšenia komunikácie sa partnerské organizácie ACN uistia, že pravidelne hľadajú a vytvárajú spôsoby, ako kontaktovať a dostať sa k ľuďom, ktorí sú izolovaní a nepočutí. Aby aj táto ľudia mohli ostatným povedať čo chcú a čo potrebujú.

Návrh č. 3

Partnerské organizácie ACN zorganizujú semináre, ktoré poskytujú starším ľuďom teoretické vedomosti a informácie spolu s praktickými riešeniami, aby zlepšili ich možnosti v rámci celoživotného vzdelávania, čím v praxi zlepšia ich kredit a práva v spoločnosti.

Návrh č. 4

Partnerské organizácie ACN vyškolia študentov ako reprezentantov/školiteľov v oblasti propagácie pacientskych práv, aby si osvojili ideu medzigeneračnej solidarity a podporovali vznik sociálnych kontaktov.

Návrh č. 5

Národné vlády sa uistia, že existuje platný právny rámec, ktorý dovoľuje starším ľuďom špecifikovať ich potreby týkajúce sa ich liečby a zvoliť si svojho zástupcu, ktorý za nich bude konať, keď nebudú schopní rozhodovať sami za seba. Štátne a samosprávne orgány majú informovať občanov o možnostiach, postupoch a obmedzeniach, ktoré súvisia v vyššie uvedeným.

Návrh č. 6

Európska únia by mala preveriť politiky upravujúce zdravotné poistenie a jeho cenu, ktorú starší občania musia platiť (najmä v krajinách, kde zdravotné poistenie nepokrýva nevyhnutnú starostlivosť) a zvážiť zavedenie  základnej štandardnej zmluvy, ktorá zabezpečí právo pacientov na dostupnú zdravotnú starostlivosť.

Návrh č. 7

Národné vlády musia dlhodobo podporovať a prezentovať politiku aktívneho starnutia založenú na prístupe “…pomôžu vám, pomôžte iným, pomôžete sebe..” prostredníctvom:

– štandardov a kritérií poskytujúcich spravodlivé sociálne zabezpečenie pre               všetkých starších ľudí

– pravidlá pre  zapojenie občanov do procesov aktívneho starnutia

– posilniť prístup k starostlivosti

Návrh č. 8

NÁRODNÝ DIALÓG. Štátne inštitúcie musia sprostredkovať dialóg – vlády členských štátov musia zabezpečiť regionálnu diskusiu smerom zdola, o prioritách občanov-seniorov v oblasti ich zdravia a blahobytu. Vlády sa musí zaviazať prijať príslušné opatrenia z toho vyplývajúce.

Návrh č. 9

Samosprávne orgány musia zabezpečiť a podporovať starších občanov v spoločenských aktivitách v mene propagácie zdravého života a prevencie izolácie. Vláda musí v tomto duchu vytvoriť aj príslušné zákonné ustanovenia.

Návrh č. 10

Vytvorenie kontrolného orgánu schopného dohliadať na dodržiavanie uvedených opatrení.

Návrh č. 11

Orgány samosprávy spolu so zástupcami zdravotných systémov a rodín majú informovať o potrebách seniorov, aby naštartovali a spropagovali programy a projekty, ktoré uľahčujú prístup k nevyhnutnej pomoci sociálnym skupinám, klubom či iniciatívam.

Návrh č. 12

Spolupráca všetkých zainteresovaných orientovaných na prácu so seniormi (vrátane dobrovoľníkov a členov rodiny).

 

Návrh č. 13

Mimovládne organizácie majú zapojiť starších ľudí do procesov rozhodovania, vzdelávať ich v mene posilnenia ich práv a pomáhať im naučiť sa hájiť svoje vlastné záujmy.

Konečné závery

Počas konferencie viceprezident Európskeho parlamentu povedal, že musíme síce zvládnuť finančnú krízu, no zároveň zabezpečiť dodržiavanie práv pacientov a fungovanie európskeho sociálneho štátu. Záverom možno konštatovať, že je to možné, aj na základe skúseností, o ktoré sme sa podelili počas konferencie.

1. Občianska aktivita je spôsobom aktívne starnutie.

2. Ekonomická a sociálna kríza, ktorú prežívame, neovplyvňuje našu schopnosť spolupracovať a vytvárať aliancie.

3. Týmto spôsobom už teraz zachraňujeme európsky sociálny štát a inovujeme ho.

4. Je oveľa viac inovácií v 4O zozbieraných najlepších praktikách ako v mnohých iných verejných iniciatívach.

5. Tieto skúsenosti dokazujú, že pomáhať ľuďom a zlepšovať kvalitu ich života môže byť ľahké, rýchle a nie drahé.

Ďalší krok: “Teraz je čas na aktívne občianstvo!”

Každý účastník bol požiadaný zaviazať sa vybrať si a v praxi implementovať jeden alebo dva z uvedených návrhov.

Musíme pracovať v našich domovských krajinách na zavedení aktivít a opatrení na ochranu práv a stimuláciu činnosti národných vlád.

Všetky aktivity budú publikované na webstránke Active Citizenship Network.

Táto publikácia vznikla vďaka projektu „Active Ageing citizens at the center of EU health policy“, ktorý je financovaný z prostriedkov Európskej únie v rámci  programu Public Health Programme, AstraZeneca – Bayer – Celgene – GlaxoSmithKline – Hoffman La-Roche – Lilly – MSD Italia.

 

Spotrebiteľský newsfilter

Spotrebiteľský newsfilter

Vážení čitatelia tohto oznamu,

prednedávnom sme pre Vás začali vydávať online Spotrebiteľský
mewsfilter, kde nájdete všetko
dôležité, čo by ste ako moderní
spotrebitelia mali vedieť, aby ste nesadli na lep
podvodníkom a
šetrili svoje peňaženky vďaka výhodným a ekologickým nákupom.


Ak Vás táto prolematika zaujíma, prihláste na na odber nášho mesačného newsfiltra.

Vopred ďakujeme.

Úspešne ste sa prihlásili na odber noviniek S.O.S. Poprad