Predbežné opatrenie týkajúce sa pohľadávok internetovej stránky www.basne-portal.sk

Predbežné opatrenie týkajúce sa pohľadávok internetovej stránky www.basne-portal.sk

Od tisícov spotrebiteľov sa vymáhajú pohľadávky vzniknuté z internetovej stránky www.basne-portal.sk (tzv. 60 eurové faktúry). Prevádzkovateľovi spotrebitelia vytýkajú klamlivé nekalé obchodné praktiky – najmä neinformovanie o cene služby. Ak sa vezme do úvahy vysoký záujem Európskej únie na ochrane spotrebiteľov vyjadrený v Zmluve o fungovaní Európskej únie (čl. 169) pretavený aj do Charty základných práv Európskej únie (čl. 38), nemali by byť pochybnosti o potrebe dočasnej ochrany, ak je indikované použitie nekalých obchodných praktík a neprijateľných zmluvných podmienok. V takom prípade je treba v zásade predbežné opatrenie nariadiť. Na účely dosiahnutia cieľa v smernici 2009/22 o súdnych príkazoch treba predbežné opatrenie považovať za poskytnutie ochrany v skrátenom konaní. Už len samotná skutočnosť, že v krátkom čase sa niekoľko tisíc spotrebiteľov dostalo do krízového a neželateľného vzťahu s odporcom dostatočne osvedčuje, že priebeh kontraktácie mohol obsahovať nekalé obchodné praktiky. Krajský súd považuje spôsob komunikácie (opakované zasielanie upomienok a predžalobných výziev spotrebiteľom) za dostatočné osvedčenie používania nekalých obchodných praktík, voči ktorým je treba spotrebiteľom akútne poskytnúť ochranu. Súd nie je viazaný formuláciou návrhu na začatie konania, ale má vychádzať z obsahu podania (uznesenie Najvyššieho súdu SR 3 Cdo 219/2007). Postúpenie pohľadávok do cudziny, ktoré môže spotrebiteľom sťažiť výkon ich práv, je dôvod na dočasný zákaz nakladania s pohľadávkami vzniknutými z internetovej stránky www.basne-portal.sk. Krajský súd zmenil pomerne formalistické uznesenie okresného súdu a nariadil predbežné opatrenie, ktorým dodávateľovi uložil zdržať sa akýchkoľvek postupov pri mimosúdnom vymáhaní pohľadávok a zdržať sa postúpení pohľadávok zo zmlúv uzavretých so spotrebiteľmi na diaľku prostredníctvom internetovej stránky www.basne-portal.sk.

V prílohe nájdete prelomové predbežné opatrenie, ktorým súd v prípade básničkového portálu uložil dodávateľovi zákaz vymáhať pohľadávky a nakladať s pohľadávkami vzniknutými z internetovej stránky www.basne-portal.sk.

uznesenie – predbežné opatrenie

 

 

 

Zdieľaj tento článok