VECNÉ VYHODNOTENIE REALIZÁCIE DRUHEJ FÁZY PROJEKTOV MHSR

VECNÉ VYHODNOTENIE REALIZÁCIE DRUHEJ FÁZY PROJEKTOV MHSR

PROJEKT: Spotrebiteľské poradenské centrum ADR pre Prešovský a Košický, kraj 2017 

Osoby 1. kontaktu v mesiaci jún 2017 riešili spolu 34 prípadov, v 30 prípadoch podnet riešili poradenstvom, 2 prípady boli odporúčané na ARS, 2 prípady riešené inou formou mimosúdneho riešenia,  6 prípadov ostalo ešte nedoriešených, čiže spolu odpracovali 98 hodín, z toho v rámci ARS 20, v celkovej hodnote 588 eur a zachránili prostriedky v hodnote 8322 eur. Delenie prípadov podľa kontaktných osôb v prílohách Evidencia podnetov jún 2017.

Hot-line poradcovia v júni poskytli spolu 210 konzultácií, 66 telefonických a 144 online, 108  bolo delegovaných na riešenie kontaktnej osobe. HL/OL  odpracovali spolu 64 hodín (192 eur), zoznam viď Report hot-line priložený k faktúre.

Osoby 1. kontaktu v mesiaci júl 2017 riešili spolu 28 prípadov, v 27 prípadoch podnet riešili poradenstvom, 1 prípad bol odporúčané na ARS, 18 prípadov ostalo ešte v riešení, čiže spolu odpracovali 130 hodín v rámci poradenstva, 17 hodín v rámci ARS, spolu v hodnote 916 eur a zachránili prostriedky v hodnote 1842 eur. Delenie prípadov podľa kontaktných osôb v prílohách Evidencia podnetov jún 2017.

Hot-line poradcovia v júli poskytli spolu 155 konzultácií, z toho telefonických 82 a online 73, 85 prípadov postúpených kontaktnej osobe, odpracovali spolu 64 hodín (192 eur), zoznam viď Report hot-line.

Osoby 1. kontaktu v mesiaci august 2017 riešili spolu 24 prípadov, v 11 prípadoch podnet riešili poradenstvom, prípady na ARS odporúčané neboli, riešené boli prípady z predchádzajúceho obdobia, 6 prípadov ostalo ešte nedoriešených,  spolu odpracovali 95 hodín, z toho v rámci poradenstva 86 a v rámci ARS 9, hodín, spolu  v hodnote 588  eur a zachránili prostriedky v hodnote 2172 eur. Delenie prípadov podľa kontaktných osôb v prílohách Evidencia podnetov august 2017.

Hot-line poradcovia v auguste poskytli spolu 126 konzultácií, 53 telefonických a 73 online, 96 bolo delegovaných na riešenie kontaktnej osobe. HL/OL  odpracovali spolu 64 hodín (192 eur), zoznam viď Report hot-line priložený k faktúre.

VYSVETĽUJÚCI KOMENTÁR K ČERPANIU ŠTÁTNYCH DOTÁCIÍ MHSR K JEDNOTLIVÝM PROJEKTOM SPOLOČNOSTI OCHRANY SPOTREBITEĽOV S.O.S. POPRAD 

  • čerpanie položiek hradených zo štátnej dotácie v období realizácie projektu od 1.6. 2017 do 31.8.2017

NÁJOM – Z  tejto položky čerpáme náklady na nájomné a služby spojené s prenájmom priestorov na základe mesačných faktúr, ktoré sú súčasťou projektovej dokumentácie. V sledovanom období sme z tejto položky vyčerpali spolu  175,68 eur.

TELEKOMUNIKAČNÉ SLUŽBY – Z  tejto položky hradíme na základe mesačných faktúr firmy , ktorá je našim dodávateľom služieb, náklady  za  poskytovanie  internetu a pevnú linku.  Takisto platíme dobíjacie kupóny na mobilné číslo spoločnosti 0944 533 011, ktoré prikladáme v projektovej dokumentácii. V sledovanom období sme z tejto položky vyčerpali spolu 59,20 eur.

EKONOMICKÉ A ADMINISTRATÍVNE SLUŽBY – Z  tejto položky hradíme účtovníčku na základe  zmluvy o vedení účtovníctva.  V sledovanom období sme z tejto položky nečerpali.

MATERIÁLOVÉ NÁKLADY – Z tejto položky sme v sledovanom období čerpali náklady za kancelárske potreby a techniku. Tu takisto vykazujeme poštovné náklady spojené s agendou jednotlivých podnetov na základe doložených podacích lístkov. V sledovanom období sme vyčerpali  299,38 eur.

CESTOVNÉ – V uvedenom období  vykazujeme služobné cesty v hodnote 0 eur.

PROPAGÁCIA – Na odmeny za účelom propagácie sme vyčerpali 100 eur. Ide o odmenu za prípravu a  výstupov pre médiá a odbornú verejnosť, aktualizáciu webu a profilov na sociálnych sieťach. Tlačové správy a ostatné materiály priložené.

ODMENY – Z tejto položky sme vyplatili odmenu osobám I. kontaktu na základe vykázaných odpracovaných hodín podľa priložených reportov v sledovanom období  spolu 1884 eur, na odmenu osobe poverenej ARS  bolo použitých 368 eur. Operátorovi HL/OL sme v sledovanom období  vyplatili spolu 576 eur.

Z poskytnutej čiastky 5000 eur teda ostalo nevyčerpaných ešte 1537,74 eur.

————————————————————————————————————- 

PROJEKT: Spotrebiteľské poradenské centrum ADR pre Bratislavský a Trnavský  kraj 2017 

VECNÉ VYHODNOTENIE REALIZÁCIE PRVEJ FÁZY PROJEKTU

Osoby 1. kontaktu v mesiaci jún 2017 doriešili spolu 18, z celkového počtu  54, prípadov poradenstvom, 2 prípady boli odporúčané na ARS, 34 prípadov ostalo v riešení, čiže spolu odpracovali 210 hodín v hodnote 1 320 eur, a zachránili prostriedky v hodnote 13 506 eur, viď prílohy Evidencia podnetov jún 2017.

Hot-line poradcovia v júni poskytli spolu 210 konzultácií, 66 telefonických a 144 online, 108 bolo delegovaných na riešenie kontaktnej osobe. HL/OL  odpracovali spolu  68 hodín (204 eur), zoznam viď Report hot-line priložený k faktúre.

Osoby 1. kontaktu v mesiaci júl doriešili spolu 4, z celkového počtu 35 prípadov, poradenstvom, 2 prípady boli odporúčané na ARS, 29 prípadov ostalo v riešení, čiže spolu odpracovali 136 hodín v hodnote 828 eur, a zachránili prostriedky v hodnote 470 eur, viď prílohy Evidencia podnetov júl 2017.

Hot-line poradcovia v júli poskytli spolu 155 konzultácií, 82 telefonických a 73 online, 85 bolo delegovaných na riešenie kontaktnej osobe. HL/OL  odpracovali spolu 68 hodín (204 eur), zoznam viď Report hot-line priložený k faktúre.

Osoby 1. kontaktu v mesiaci august doriešili spolu 3, z celkového počtu 31, prípadov poradenstvom, 0 prípadov odporučili na ARS, 28 prípadov ostalo v riešení, čiže spolu odpracovali 141 hodín v hodnote 846 eur, a zachránili prostriedky v hodnote 116 eur viď prílohy Evidencia podnetov august 2017.

Hot-line poradcovia v auguste poskytli spolu 126 konzultácií, 53 telefonických a 73 online, 96 bolo delegovaných na riešenie kontaktnej osobe. HL/OL  odpracovali spolu 68 hodín (204 eur), zoznam viď Report hot-line priložený k faktúre.

  • čerpanie položiek hradených zo štátnej dotácie v období realizácie projektu od 1.6. 2017 do 31.8.2017

TELEKOMUNIKAČNÉ SLUŽBY – Z  tejto položky hradíme na základe mesačných faktúr náklady mobilnej linky, ktoré prikladáme v projektovej dokumentácii. V sledovanom období sme z tejto položky vyčerpali spolu 81,54 eur.

EKONOMICKÉ A ADMINISTRATÍVNE SLUŽBY – Z  tejto položky hradíme účtovníčku na základe  zmluvy o vedení účtovníctva a administráciu projektu.  V sledovanom období sme z tejto položky nečerpali.

MATERIÁLOVÉ NÁKLADY – Z tejto položky sme v sledovanom období čerpali náklady za kancelárske potreby a techniku. Tu takisto vykazujeme poštovné náklady spojené s agendou jednotlivých podnetov na základe doložených podacích lístkov. V sledovanom období sme vyčerpali  81,05 eur.

CESTOVNÉ – V uvedenom období  vykazujeme služobné cesty v hodnote 0 eur.

ODMENY – Z tejto položky sme v sledovanom období osobám I. kontaktu vyplatili spolu 3264 eur a osobe poverenej ARS 392 eur. Operátorovi hot-line linky sme v sledovanom období vyplatili spolu  612 eur.

Z poskytnutej čiastky 5000 eur teda ostalo nevyčerpaných 569,41 eur eur.

—————————————————————————————————————————

PROJEKT: Spotrebiteľské výzvy súčasnosti – digitálne práva, trh s energiami a ako čítať obaly výrobkov

V sledovanom období sme v rámci tohto projektu nečerpali žiadne prostriedky. V súčasnosti pripravujeme verejné obstarávanie na externé služby potrebné na prípravu a vydanie publikácií. Od septembra tiež začína realizácia projektových seminárov určených prevažne seniorskému publiku v Poprade, Bratislave a Trnave.

 

 

 

 

Zdieľaj tento článok