fbpx

PROJEKT: Spotrebiteľské poradenské centrum ADR pre Prešovský a Košický, kraj 2017 

Osoby 1. kontaktu v mesiaci jún 2017 riešili spolu 34 prípadov, v 30 prípadoch podnet riešili poradenstvom, 2 prípady boli odporúčané na ARS, 2 prípady riešené inou formou mimosúdneho riešenia,  6 prípadov ostalo ešte nedoriešených, čiže spolu odpracovali 98 hodín, z toho v rámci ARS 20, v celkovej hodnote 588 eur a zachránili prostriedky v hodnote 8322 eur. Delenie prípadov podľa kontaktných osôb v prílohách Evidencia podnetov jún 2017.

Hot-line poradcovia v júni poskytli spolu 210 konzultácií, 66 telefonických a 144 online, 108  bolo delegovaných na riešenie kontaktnej osobe. HL/OL  odpracovali spolu 64 hodín (192 eur), zoznam viď Report hot-line priložený k faktúre.

Osoby 1. kontaktu v mesiaci júl 2017 riešili spolu 28 prípadov, v 27 prípadoch podnet riešili poradenstvom, 1 prípad bol odporúčané na ARS, 18 prípadov ostalo ešte v riešení, čiže spolu odpracovali 130 hodín v rámci poradenstva, 17 hodín v rámci ARS, spolu v hodnote 916 eur a zachránili prostriedky v hodnote 1842 eur. Delenie prípadov podľa kontaktných osôb v prílohách Evidencia podnetov jún 2017.

Hot-line poradcovia v júli poskytli spolu 155 konzultácií, z toho telefonických 82 a online 73, 85 prípadov postúpených kontaktnej osobe, odpracovali spolu 64 hodín (192 eur), zoznam viď Report hot-line.

Osoby 1. kontaktu v mesiaci august 2017 riešili spolu 24 prípadov, v 11 prípadoch podnet riešili poradenstvom, prípady na ARS odporúčané neboli, riešené boli prípady z predchádzajúceho obdobia, 6 prípadov ostalo ešte nedoriešených,  spolu odpracovali 95 hodín, z toho v rámci poradenstva 86 a v rámci ARS 9, hodín, spolu  v hodnote 588  eur a zachránili prostriedky v hodnote 2172 eur. Delenie prípadov podľa kontaktných osôb v prílohách Evidencia podnetov august 2017.

Hot-line poradcovia v auguste poskytli spolu 126 konzultácií, 53 telefonických a 73 online, 96 bolo delegovaných na riešenie kontaktnej osobe. HL/OL  odpracovali spolu 64 hodín (192 eur), zoznam viď Report hot-line priložený k faktúre.

VYSVETĽUJÚCI KOMENTÁR K ČERPANIU ŠTÁTNYCH DOTÁCIÍ MHSR K JEDNOTLIVÝM PROJEKTOM SPOLOČNOSTI OCHRANY SPOTREBITEĽOV S.O.S. POPRAD 

  • čerpanie položiek hradených zo štátnej dotácie v období realizácie projektu od 1.6. 2017 do 31.8.2017

NÁJOM – Z  tejto položky čerpáme náklady na nájomné a služby spojené s prenájmom priestorov na základe mesačných faktúr, ktoré sú súčasťou projektovej dokumentácie. V sledovanom období sme z tejto položky vyčerpali spolu  175,68 eur.

TELEKOMUNIKAČNÉ SLUŽBY – Z  tejto položky hradíme na základe mesačných faktúr firmy , ktorá je našim dodávateľom služieb, náklady  za  poskytovanie  internetu a pevnú linku.  Takisto platíme dobíjacie kupóny na mobilné číslo spoločnosti 0944 533 011, ktoré prikladáme v projektovej dokumentácii. V sledovanom období sme z tejto položky vyčerpali spolu 59,20 eur.

EKONOMICKÉ A ADMINISTRATÍVNE SLUŽBY – Z  tejto položky hradíme účtovníčku na základe  zmluvy o vedení účtovníctva.  V sledovanom období sme z tejto položky nečerpali.

MATERIÁLOVÉ NÁKLADY – Z tejto položky sme v sledovanom období čerpali náklady za kancelárske potreby a techniku. Tu takisto vykazujeme poštovné náklady spojené s agendou jednotlivých podnetov na základe doložených podacích lístkov. V sledovanom období sme vyčerpali  299,38 eur.

CESTOVNÉ – V uvedenom období  vykazujeme služobné cesty v hodnote 0 eur.

PROPAGÁCIA – Na odmeny za účelom propagácie sme vyčerpali 100 eur. Ide o odmenu za prípravu a  výstupov pre médiá a odbornú verejnosť, aktualizáciu webu a profilov na sociálnych sieťach. Tlačové správy a ostatné materiály priložené.

ODMENY – Z tejto položky sme vyplatili odmenu osobám I. kontaktu na základe vykázaných odpracovaných hodín podľa priložených reportov v sledovanom období  spolu 1884 eur, na odmenu osobe poverenej ARS  bolo použitých 368 eur. Operátorovi HL/OL sme v sledovanom období  vyplatili spolu 576 eur.

Z poskytnutej čiastky 5000 eur teda ostalo nevyčerpaných ešte 1537,74 eur.

————————————————————————————————————- 

PROJEKT: Spotrebiteľské poradenské centrum ADR pre Bratislavský a Trnavský  kraj 2017 

VECNÉ VYHODNOTENIE REALIZÁCIE PRVEJ FÁZY PROJEKTU

Osoby 1. kontaktu v mesiaci jún 2017 doriešili spolu 18, z celkového počtu  54, prípadov poradenstvom, 2 prípady boli odporúčané na ARS, 34 prípadov ostalo v riešení, čiže spolu odpracovali 210 hodín v hodnote 1 320 eur, a zachránili prostriedky v hodnote 13 506 eur, viď prílohy Evidencia podnetov jún 2017.

Hot-line poradcovia v júni poskytli spolu 210 konzultácií, 66 telefonických a 144 online, 108 bolo delegovaných na riešenie kontaktnej osobe. HL/OL  odpracovali spolu  68 hodín (204 eur), zoznam viď Report hot-line priložený k faktúre.

Osoby 1. kontaktu v mesiaci júl doriešili spolu 4, z celkového počtu 35 prípadov, poradenstvom, 2 prípady boli odporúčané na ARS, 29 prípadov ostalo v riešení, čiže spolu odpracovali 136 hodín v hodnote 828 eur, a zachránili prostriedky v hodnote 470 eur, viď prílohy Evidencia podnetov júl 2017.

Hot-line poradcovia v júli poskytli spolu 155 konzultácií, 82 telefonických a 73 online, 85 bolo delegovaných na riešenie kontaktnej osobe. HL/OL  odpracovali spolu 68 hodín (204 eur), zoznam viď Report hot-line priložený k faktúre.

Osoby 1. kontaktu v mesiaci august doriešili spolu 3, z celkového počtu 31, prípadov poradenstvom, 0 prípadov odporučili na ARS, 28 prípadov ostalo v riešení, čiže spolu odpracovali 141 hodín v hodnote 846 eur, a zachránili prostriedky v hodnote 116 eur viď prílohy Evidencia podnetov august 2017.

Hot-line poradcovia v auguste poskytli spolu 126 konzultácií, 53 telefonických a 73 online, 96 bolo delegovaných na riešenie kontaktnej osobe. HL/OL  odpracovali spolu 68 hodín (204 eur), zoznam viď Report hot-line priložený k faktúre.

  • čerpanie položiek hradených zo štátnej dotácie v období realizácie projektu od 1.6. 2017 do 31.8.2017

TELEKOMUNIKAČNÉ SLUŽBY – Z  tejto položky hradíme na základe mesačných faktúr náklady mobilnej linky, ktoré prikladáme v projektovej dokumentácii. V sledovanom období sme z tejto položky vyčerpali spolu 81,54 eur.

EKONOMICKÉ A ADMINISTRATÍVNE SLUŽBY – Z  tejto položky hradíme účtovníčku na základe  zmluvy o vedení účtovníctva a administráciu projektu.  V sledovanom období sme z tejto položky nečerpali.

MATERIÁLOVÉ NÁKLADY – Z tejto položky sme v sledovanom období čerpali náklady za kancelárske potreby a techniku. Tu takisto vykazujeme poštovné náklady spojené s agendou jednotlivých podnetov na základe doložených podacích lístkov. V sledovanom období sme vyčerpali  81,05 eur.

CESTOVNÉ – V uvedenom období  vykazujeme služobné cesty v hodnote 0 eur.

ODMENY – Z tejto položky sme v sledovanom období osobám I. kontaktu vyplatili spolu 3264 eur a osobe poverenej ARS 392 eur. Operátorovi hot-line linky sme v sledovanom období vyplatili spolu  612 eur.

Z poskytnutej čiastky 5000 eur teda ostalo nevyčerpaných 569,41 eur eur.

—————————————————————————————————————————

PROJEKT: Spotrebiteľské výzvy súčasnosti – digitálne práva, trh s energiami a ako čítať obaly výrobkov

V sledovanom období sme v rámci tohto projektu nečerpali žiadne prostriedky. V súčasnosti pripravujeme verejné obstarávanie na externé služby potrebné na prípravu a vydanie publikácií. Od septembra tiež začína realizácia projektových seminárov určených prevažne seniorskému publiku v Poprade, Bratislave a Trnave.

 

 

 

 

Spotrebiteľský newsfilter

Spotrebiteľský newsfilter

Vážení čitatelia tohto oznamu,

prednedávnom sme pre Vás začali vydávať online Spotrebiteľský
mewsfilter, kde nájdete všetko
dôležité, čo by ste ako moderní
spotrebitelia mali vedieť, aby ste nesadli na lep
podvodníkom a
šetrili svoje peňaženky vďaka výhodným a ekologickým nákupom.


Ak Vás táto prolematika zaujíma, prihláste na na odber nášho mesačného newsfiltra.

Vopred ďakujeme.

Úspešne ste sa prihlásili na odber noviniek S.O.S. Poprad