fbpx

Občianske združenie Spoločnosť ochrany spotrebiteľov (S.O.S. Poprad) ako prevádzkovateľ, v zmysle § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj len „zákon“) a čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ďalej len „nariadenie EÚ“), poskytuje dotknutým osobám v súvislosti so získavaním ich osobných údajov nasledovné informácie:

Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú:
Spoločnosť ochrany spotrebiteľov (S.O.S. Poprad) so sídlom Bajkalská 2335/3, 058 01 Poprad

 1. Účelom spracúvania osobných údajov dotknutej osoby je poskytovanie poradenstva a činností dotknutým osobám – spotrebiteľom v oblasti spotrebiteľských sporov a mimosúdnom riešení a v súlade s projektom a podmienkami poskytnutej dotácie na podporu ochrany spotrebiteľa.
 2. Právnym základom na spracúvanie osobných údajov je zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a § 2 písm. d) zákona č. 71/2013
 3. Prevádzkovateľ spracúva len tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutne potrebné na dosiahnutie stanoveného účelu a ktoré sú stanovené osobitnými predpismi uvedenými v bode 4. Osobné údaje osobitnej kategórie sa nespracúvajú.
 4. Spracúvané osobné údaje sa poskytujú len ďalšiemu prevádzkovateľovi /zmluvnému partnerovi v prípade kladného vybavenia žiadosti o dotáciu. Text zmluvy s menom, priezviskom a titulom štatutárneho orgánu prijímateľa dotácie sa povinne zverejňuje v Centrálnom registri zmlúv.
 5. Prevádzkovateľ neuskutoční prenos osobných údajov do tretích krajín.
 6. Po skončení účelu spracúvania archivuje prevádzkovateľ spracúvané osobné údaje len počas doby stanovenej v osobitných predpisoch uvedených v bode 4 alebo podľa registratúrneho poriadku MH SR v súlade so zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Po uplynutí tejto doby osobné údaje neodkladne zlikviduje.
 7. Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú, a pri zistených nedostatkoch má právo
  a) na opravu osobných údajov,
  b) na vymazanie osobných údajov,
  c) na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
  d) namietať spracúvanie osobných údajov,
  e) na prenosnosť osobných údajov,
  ak osobitný predpis neustanovuje inak.
 8. Ak právnym základom na spracúvanie osobných údajov je súhlas dotknutej osoby, má dotknutá osoba právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať.
 9. Ak má dotknutá osoba podozrenie, že pri spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom došlo k porušeniu jej práv alebo došlo k porušeniu zákona, má právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona.
 10. Ak má dotknutá osoba podozrenie, že pri spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom došlo k porušeniu jej práv alebo došlo k porušeniu zákona, má právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona.
 11. Dotknutá osoba je povinná prevádzkovateľovi poskytnúť osobné údaje vymedzené osobitnými predpismi uvedenými v bode 4.

Osobný údaj – za osobný údaj sa v zmysle platnej legislatívy považuje akákoľvek informácia týkajúca sa identifikovaného alebo identifikovateľného subjektu údajov /dotknutej osoby , pričom subjekt údajov sa považuje za identifikovaný alebo identifikovateľný, ak je možné tento subjekt údajov priamo alebo nepriamo identifikovať najmä na základe čísla, kódu alebo jedného či viacerých prvkov, špecifických pre jeho fyzickú, fyziologickú, psychickú, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu.

Dotknutá osoba – za subjekt údajov /dotknutú osobu považujeme fyzickú osobu, ktorej osobné údaje boli našej organizácii ako prevádzkovateľovi poskytnuté v súlade s platnou legislatívou a uvedenou činnosťou, ktorú vykonávame.

Pri spracúvaní osobných údajov dodržiavame tieto základné zásady:

• osobné údaje získavame výlučne na vymedzený alebo ustanovený účel a spracúvame len také osobné údaje, ktoré svojím rozsahom a obsahom zodpovedajú účelu ich spracúvania a sú nevyhnutné na jeho dosiahnutie;
• osobné údaje spracúvame a využívame výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené;
• spracúvame len správne, úplné a podľa potreby aktualizované osobné údaje vo vzťahu k účelu spracúvania, nesprávne a neúplné osobné údaje bez zbytočného odkladu opravujeme alebo zlikvidujeme;
• zabezpečujeme, aby zhromaždené osobné údaje boli spracúvané vo forme umožňujúcej identifikáciu dotknutých osôb počas doby nie dlhšej, ako je nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania a pre registratúrne účely;
• spracúvame osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a konáme spôsobom, ktorý je v súlade so zákonom;
• chránime osobné údaje pred ich poškodením, zničením, stratou, zmenou, neoprávneným prístupom a sprístupnením, poskytnutím alebo zverejnením ako aj pred akýmikoľvek inými neprípustnými spôsobmi spracúvania.

Zároveň informujeme dotknuté osoby, že ako fyzická osoba máte za podmienok stanovených v legislatíve a zásadách GDPR:

• právo na prístup ku svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,
• právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR,
• právo na obmedzenie spracovania podľa čl. 18 GDPR,
• právo na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 GDPR,
• právo podať námietku proti spracovávaniu podľa čl. 21 GDPR
• právo na prenositeľnosť údajov podľa čl. 20 GDPR
• právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adrese: Spoločnosť ochrany spotrebiteľov (S.O.S. Poprad), Bajkalská 2335/3, 058 01 Poprad alebo na e-mailovej adrese: info@sospotrebitelov.sk
• právo podať sťažnosť na adrese: Úrad na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, Tel.: + 421 2 32 31 32 14, Fax: + 421 2 32 31 32 34, email: statny.dozor@pdp.gov.sk, http://www.dataprotection.gov.sk/

Spotrebiteľský newsfilter

Spotrebiteľský newsfilter

Vážení čitatelia tohto oznamu,

prednedávnom sme pre Vás začali vydávať online Spotrebiteľský
mewsfilter, kde nájdete všetko
dôležité, čo by ste ako moderní
spotrebitelia mali vedieť, aby ste nesadli na lep
podvodníkom a
šetrili svoje peňaženky vďaka výhodným a ekologickým nákupom.


Ak Vás táto prolematika zaujíma, prihláste na na odber nášho mesačného newsfiltra.

Vopred ďakujeme.

Úspešne ste sa prihlásili na odber noviniek S.O.S. Poprad