fbpx

Za elektrinu, plyn, teplo a vodu vo všeobecnosti platíme formou mesačných záloh. Spravidla raz za rok, alebo iné určené obdobie, do 31.5., dostaneme kompletné vyúčtovanie. Rozsah služieb závisí od vybavenia bytu či rodinného domu. Vlastníci rodinných domov platia úhrady (zálohy, vyúčtovania) za služby priamo jednotlivým dodávateľom energií. Vlastníci bytov v bytových domoch platia úhrady (zálohy, vyúčtovania) za služby prostredníctvom správcu bytového domu (spoločenstva vlastníkov bytov bytového domu, alebo zmluvného správcu – správcovskej spoločnosti). Či už za elektrinu, plyn, vodu či kúrenie platíte paušálne, teda formou pevne danej sumy, bez ohľadu na skutočnú spotrebu, alebo na základe reálnej spotreby, podrobné vyúčtovanie skutočnej spotreby a reálne vyčíslenie nákladov za služby by ste mali dostať po skončení zúčtovacieho obdobia, ktorým je zväčša 12 mesiacov. Výsledkom je preplatok alebo nedoplatok. Elektrinu a plyn možno dodávať priamo vlastníkovi bytu, ak byt má vlastný plynový kotol resp. plynový sporák. V prípade, že je odberateľom bytový dom ako celok, vyúčtovanie týchto služieb vykonáva spoločenstvo vlastníkov bytov alebo správca bytového domu, a vlastníkom bytov ho doručí vždy najneskôr do 31. mája nasledujúceho roku. V prípade nájomcov je doba na doručenie vyúčtovania stanovená v nájomnej zmluve, zvyčajne je to 15 dní odo dňa, kedy toto vyúčtovanie prenajímateľ obdržal. Pamätajte si, že vo vzťahu voči spoločenstvu vlastníkov resp. správcovi domu za nedoplatky zodpovedá vždy vlastník bytu, hoci byt v skutočnosti užíva nájomca.

Ako postupovať v prípade, ak s vyúčtovaním, ktoré ste dostali, nie ste spokojní? Ako a u koho ho môžete reklamovať, ak ste v pozícii vlastníka bytu alebo nájomcu?

Reklamácia sa všeobecne podáva voči doručenému vyúčtovaniu za určené obdobie, ktoré obsahuje rozpis zálohových platieb, celkovej spotreby, ceny a vyčíslenie rozdielu – preplatok alebo nedoplatok. Reklamáciu podáva vlastník rodinného domu alebo vlastník bytu. V prípade rodinného domu sa podáva priamo u zmluvných dodávateľov služieb, v prípade bytu v bytovom dome treba reklamovať najlepšie písomne u správcu bytového domu, ktorému poukazujete mesačné zálohové platby. V prípade nájmu je rozhodujúce, čo je uvedené v nájomnej zmluve. Ak ustanovenie o službách chýba, musí prenajímateľ zaistiť nevyhnutné služby, ku ktorým patrí dodávka vody, tepla, elektriny, odvoz komunálneho odpadu, stočné. Nájomca musí byť pripravený, že bude prispievať aj na služby spojené s užívaním spoločných priestorov a výťahov, ako je napr. osvetlenie či upratovanie. Ak tieto služby neplatí nájomca paušálne, teda formou pevne danej sumy v rámci nájomného bez ohľadu na skutočnú spotrebu, ale oddelene, formou mesačných preddavkov, vyúčtovanie musí obsahovať skutočnú spotrebu a reálne vyčíslenie nákladov za služby a mali by ste ho dostať po skončení zúčtovacieho obdobia. Reklamácia treba podať u prenajímateľa – malo by ísť o vlastníka rodinného domu alebo bytu.

Čo by mala reklamácia obsahovať

  • reklamáciu podávajte vždy písomne, s možnosťou preukázania doručenia (doručenka, potvrdenie o osobnom prevzatí)
  • nezabudnite uviesť meno, adresu a kontaktné údaje podávateľa reklamácie (telefónne číslo a mail)
  • chýbať by nemala identifikácia subjektu, u ktorého sa reklamácia podáva (meno, resp. obchodné meno a adresa)
  • vždy jasne uveďte, že ide o reklamáciu – napr. v tvare „reklamácia vyúčtovania dodávky elektriny za vyúčtovacie obdobie 2019“. V prípade bytového domu v tvare – „reklamácia vyúčtovania dodávok služieb spojených s užívaním bytu za vyúčtovacie obdobie 2019“
  • reklamovanú vadu vyúčtovania konkrétne popíšte – napr. „reklamujem dodávku elektriny pre nesúlad údaju na merači s údajom uvedeným vo vyúčtovaní, správna spotreba mala byť…
  • špecifikujte, akú nápravu požadujete – napr. žiadam opraviť vyúčtovanie podľa skutkového stavu
  • na záver nezabudnite uviesť dátum a podpis podávateľa reklamácie
Spotrebiteľský newsfilter

Spotrebiteľský newsfilter

Vážení čitatelia tohto oznamu,

už onedlho pre Vás začneme vydávať online Spotrebiteľský newsfilter, kde nájdete všetko dôležité, čo by ste ako moderní spotrebitelia mali vedieť, aby ste nesadli na lep podvodníkom a šetrili svoje peňaženky vďaka výhodným a ekologickým nákupom.

Ak Vás táto prolematika zaujíma, prihláste na na odber nášho mesačného newsfiltra. Vopred ďakujeme.

Úspešne ste sa prihlásili na odber noviniek S.O.S. Poprad