fbpx

Vyhodnotili sme legislatívu na Slovensku, v Slovinsku, Litve, Portugalsku, Bulharsku, na Cypre a v Macedónsku. Žiadna z krajín zapojených do projektu Clear-X plne neimplementovala relevantnú EÚ legislatívu, napriek tomu, že termíny transpozície už dávno uplynuli. Smernica o elektrine mala byť prevedená do národných poriadkov do 31.12.2020 a Smernica o obnoviteľnej energii najneskôr do 30.06.2021.

V jednej zo svojich prvých analýz v rámci medzinárodného projektu CLEAR-X spotrebiteľské organizácie skúmali vybrané články európskej legislatívy – menovite Smernice o obnoviteľnej energii (2018/2001), Smernice o elektrine (2019/944) a Smernice o energetickej efektívnosti (2012/27/EÚ). Cieľom bolo zistiť, aké prekážky bránia spotrebiteľom vyrábať si v domácnosti vlastnú energiu.

Aby sa spotrebitelia mohli stať proaktívnymi spotrebiteľmi energie je potrebné prijať zákony a vytvoriť systémy, ktoré im tento prechod umožnia. Smernice a právne predpisy prijaté na úrovni EÚ majú členské štáty povinnosť v stanovenej lehote transponovať do vnútroštátneho práva.

Podľa článku 12 smernice o energetickej efektívnosti musia všetky členské štáty sprístupniť finančnú pomoc, granty alebo pôžičky na podporu zmeny správania spotrebiteľov energie, aby energiu začali využívať efektívnejšie. Všetky monitorované krajiny vytvorili viac či menej prístupné schémy pomoci.

Najpozitívnejším príkladom je nový program v Litve, ktorý zraniteľným spotrebiteľom pokrýva 100% nákladov pri prechode na tepelné čerpadlo alebo fotovoltické panely. Na Slovensku pokračuje program Zelená domácnostiam, kde je možné žiadať dotáciu na tepelné čerpadlo a solárne či fotovoltické panely, no ide skôr o súťaž pre najzorientovanejších staviteľov nových rodinných domov ako strategickú štátnu pomoc. Na jeseň by tiež mali byť známe podmienky pomoci programu obnovy rodinných domov Ministerstva životného prostredia SR. Ani jeden z týchto štátnych programov však nie je prístupný zraniteľným spotrebiteľom či nízkopríjmovým domácnostiam, najmä z dôvodu administratívne zložitého systému podávania žiadostí a realizácie a povinnosti spolufinancovania.

Pri smernici o elektrine ide o ešte menej povzbudivý príbeh. Podľa tejto smernice by mali mať európski spotrebitelia na výber zmluvu s dynamickou cenou elektriny už od začiatku roka 2021. Vo väčšine partnerských krajín k transpozícii tejto smernice zatiaľ nedošlo a v niektorých ostáva jej stav navyše aj veľmi neprehľadný. Relatívne úspešné je Slovinsko, kde zákon o dodávke elektriny nadobudol účinnosť v novembri 2021. Na Slovensku sa aktuálne pripravuje príslušná legislatíva, ktorá by mala spotrebiteľom tento typ zmluvy umožniť, no zároveň ponúknuť aj možnosť jej predčasného ukončenia bez sankcií, a následného vrátenia k štandardnému typu zmluvy. Hoci ide o dobré signály, spotrebitelia si v týchto krajinách stále nemôžu vybrať zmluvu s dynamickou cenou elektriny, čo len dokazuje, že je ešte potrebné množstvo práce.

A napokon, smernica o energii z obnoviteľných zdrojov má rovnako rozpačité výsledky, keďže bola plne transponovaná len v Litve. Článok 21 tejto smernice je kľúčom k zabezpečeniu práva spotrebiteľov stať sa „samospotrebiteľmi obnoviteľných zdrojov energie“, čo znamená, že môžu obnoviteľnú energiu sami vyrábať, spotrebúvať, skladovať a predávať nadbytočnú produkciu. Slovensko momentálne vyhodnocuje medzirezortné pripomienkovanie návrhu zákona z dielne ministerstva hospodárstva, ktorý by mal tieto práva zabezpečiť aj slovenským spotrebiteľom. Až platné znenie zákona ukáže ako sa smernica pretaví do našich podmienok.

Z partnerských krajín projektu tento článok transponovali zatiaľ len Litva a čiastočne Portugalsko. Aj tam však stále existujú prekážky ako nedostatok relevantných informácií, zložitá administratíva, technické bariéry pri inštalácii zariadení na výrobu obnoviteľnej energie, poplatky spojené s vrátením nadprodukcie späť do siete, a najčastejšie, nedostatok finančnej kapacity spotrebiteľa zapojiť sa do prechodu na samovýrobu.

Ešte v júli 2021 Európska komisia Bulharsko a Slovensko formálne upozornila, a nedávno nám zaslali aj odôvodnené stanovisko, z dôvodu netransponovania smernice o energii z obnoviteľných zdrojov.

„Stav transpozície týchto dôležitých energetických smerníc je v krajinách, a špeciálne na Slovensku, veľmi neuspokojivý,“ uviedla Petra Čakovská zo spotrebiteľskej organizácie Spoločnosť ochrany spotrebiteľov (S.O.S.), ktorá je partnerom projektu CLEAR-X na Slovensku. „Aby sa spotrebitelia stali aktívnymi hráčmi na energetickom trhu a neboli závislí len od, ako vidíme dnes, nestálych centrálnych vysokoemisných zdrojov energie a trhových cien, potrebujeme, aby legislatíva prijatá na úrovni EÚ bola správne a včas implementovaná aj členskými štátmi, a najmä Slovenskom. Dúfame, že naša analýza existujúcich legislatívnych bariér bude impulzom aj pre slovenských zákonodarcov, aby tak urobili čo najskôr, a v plnej miere tak posilnili postavenie spotrebiteľov na trhu s energiou na Slovensku.“

– – –

Ako môžete ušetriť pri výmene spotrebičov? Vyskúšajte našu online kalkulačku.

– – –

Spotrebiteľský newsfilter

Spotrebiteľský newsfilter

Vážení čitatelia tohto oznamu,

prednedávnom sme pre Vás začali vydávať online Spotrebiteľský
mewsfilter, kde nájdete všetko
dôležité, čo by ste ako moderní
spotrebitelia mali vedieť, aby ste nesadli na lep
podvodníkom a
šetrili svoje peňaženky vďaka výhodným a ekologickým nákupom.


Ak Vás táto prolematika zaujíma, prihláste na na odber nášho mesačného newsfiltra.

Vopred ďakujeme.

Úspešne ste sa prihlásili na odber noviniek S.O.S. Poprad