fbpx

V súčasnosti u operátorov môžete prísť do kontaktu s niekoľkými formami zmlúv, ktoré sa môžu vzájomne kombinovať. Nasledujúce riadky majú vniesť trochu svetla do džungle zmlúv s operátormi a ich obchodných podmienok. Pretože nie je jedno, kde a ako ste zmluvu uzavreli.

Podľa miesta uzatvorenia rozlišujeme:

– zmluvy uzavreté na prevádzke poskytovateľa telekomunikačnej služby/predajcu – táto zmluva platí od dátumu jej uzavretia (podpisu).

– zmluvy uzavreté mimo prevádzky poskytovateľa telekomunikačnej služby/ predajcu – ide o tzv. zmluvy uzavreté na diaľku, patria sem zmluvy dojednané telefonicky a elektronicky – rozdiel je, že od zmluvy uzavretej na diaľku máte právo bez uvedenia dôvodu odstúpiť v lehote 14 dní od jej uzavretia

Podľa formy uzatvorenia rozlišujeme:

– ústnu zmluva (telefonicky uzatvorená zmluva) sa často používa aj v prípade tzv. paušálnych zmlúv (uzavretie novej zmluvy, prenos čísla) či prechode k novému operátorovi. Platia v základe rovnaké práva a povinnosti, ako pri písomnej forme, poskytovateľ má pred dojednaním zmluvy rovnaké informačné povinnosti oboznámiť vás s podstatnými zmluvnými podmienkami, cenou a platobnými podmienkami.
Pozor! Ak vám po telefonickej dohode zmluvu doručí kuriér na podpis, ide o zmluvu uzavretú na diaľku. Keď vás však vyzvú, aby ste prišli zmluvu podpísať na prevádzku, a v zmluve nie je uvedené, že máte právo odstúpiť od nej v lehote do 14 dní, považuje sa to za zmluvu uzavretú na prevádzke.

– písomná zmluvu: má podobu písomnej formulárovej zmluvy, odkazuje aj na prílohy, obchodné podmienky či cenník, ktoré sa v texte uvádzajú ako súčasť zmluvy

Ak uzatvárate tzv. zmluvu na diaľku – cez internet alebo telefón, operátori vám podľa zákona musia poslať aj text zmluvy v písomnej forme, aby bolo zrejmé, na čom ste sa dohodli.

Podľa dĺžky doby viazanosti:

– na dobu určitú: zaväzujete sa používať služby operátora po určité časové obdobie, obvykle od 6 do 24 mesiacov. Počas tohto obdobia platíte za vopred dohodnuté (v zmluve uvedené) služby dohodnutú cenu, bez ohľadu na to, či ich aj skutočne využívate

– na dobu neurčitú: zmluva sa uzatvára na neobmedzený čas a môžete ju kedykoľvek vypovedať, ideálna pre spotrebiteľov, ktorí si vedia sami porovnať ponuky a operátora chcú z času na čas vymeniť

Podľa záväzku:

– so záväzkom minimálneho plnenia: zaväzujete sa, že budete využívať služby operátora vo vopred dohodnutej výške (tzv. paušál), za tento záväzok obyčajne operátori ponúkajú tarifné zvýhodnenie, prípadne mobil, notebook či modem za nižšiu cenu, tento druh zmluvy sa spravidla uzatvára na dobu určitú

– bez záväzku: aj pri tomto druhu zmluvy vám služby pravidelne účtujú, zaplatíte ale len za to, čo skutočne využijete

Viazanosť zmluvy a časté zmeny

Základným pravidlom občianskeho aj zmluvného práva je, že sľub zaväzuje a zmluvy treba dodržiavať. Kým však spotrebiteľ draho zaplatí, ak by chcel pred koncom viazanosti zmeniť operátora a prejsť k lacnejšej konkurencii, operátori to majú oveľa jednoduchšie. Zákon o elektronických komunikáciách im umožňuje zmluvu meniť jednostranne, teda aj proti vôli zákazníka. Meniť sa môže takmer čokoľvek, obchodné podmienky, aj cena poskytovaných služieb.

Aby zmena prebehla v súlade so zákonom, musí operátor dodržať postup, ktorý stanovuje zákon. Každú zmenu zmluvy či obchodných podmienok musí ohlásiť najneskôr mesiac predtým, ako nadobudne účinnosť.

Ak operátor mení podstatnú časť zmluvy, napríklad cenu či rozsah poskytovaných služieb, je o tom povinný písomne, elektronickou poštou alebo službou krátkych správ (SMS) informovať spotrebiteľa najmenej jeden mesiac pred účinnosťou zmeny a zároveň ho informovať o jeho práve odstúpiť od zmluvy bez sankcií, ak tieto zmeny neakceptuje.

Oznamovacia povinnosť je splnená aj oznámením účastníkovi, že došlo k podstatnej zmene zmluvných podmienok, a kde sa s týmito zmenami môže podrobne oboznámiť. Kontrolujte teda svoje faktúry pozorne, kdekoľvek v nich môže byť ukrytá informácia o zmene. Ak si túto zmenu všimnete neskoro, musíte zmenenú zmluvu plniť tak, ako chce operátor.

Najväčším problémom slovenských spotrebiteľov je teda vôbec sa o zmenách cien či podmienok zmluvy dozvedieť. Operátori sami rozhodujú o tom, akým spôsobom budú zákazníka preukázateľne informovať. Spôsob vyúčtovania a jeho platby sa menia, málokto dnes číta celú faktúru, zvyčajne len v internetovej aplikácii skontrolujete sumu alebo máte rovno nastavené inkaso. 90% spotrebiteľov nekontroluje web či oznamy v prevádzke operátora, aby boli pravidelne informovaní o zmenách. Informovanie zákazníkov o takej vážnej veci, ako je zmena podmienok zmluvy, je v praxi stále nedostatočné, operátori sa zrejme spoliehajú na to, že si napríklad zmenu ceny nevšimnete, až kým ju nebudete musieť zaplatiť.

Pozor! Vo svojich obchodných podmienkach mávajú operátori obvykle uvedené ustanovenie o lehote, kedy je možná reklamácia faktúr – vyúčtovania ceny služby, táto lehota býva krátka, napr. aj do najbližšieho vyúčtovania v prípade mesačných platieb. Ak vás teda informujú o zmene, zvýšení ceny vo vyúčtovaní /faktúre, a vy v tejto lehote písomne nereklamujete vyúčtovanie/faktúru, považuje sa to za súhlas so zmenou výšky ceny.

Ako zmluvu vypovedať

Ak zvažujete výpoveď zmluvy, najprv si skontrolujte, o akú zmluvu ide a ako bola uzatvorená.

Pri zmluve uzatvorenej na dobu neurčitú a bez záväzkov sa výpoveď podáva podľa jej obchodných podmienok, ktoré musia byť v súlade so zákonom.
Pri uzatváraní zmluvy si pozrite, aká je v zmluve uvedená výpovedná doba.

V prípade zmluvy na dobu určitú, alebo so záväzkom minimálneho plnenia, určuje podmienky výpovede zákon o elektronických komunikáciách.
V každej zmluve, respektíve obchodných podmienkach či cenníku, musí byť uvedené, koľko za predčasné ukončenie zmluvy zákazník zaplatí.

Výpovedná lehota sa výrazne skracuje, ak je dôvodom výpovede prenesenie čísla k inému operátorovi. Prenos čísla by mal trvať maximálne 4 dni od podpisu príslušných dokumentov. Pozor! Vyššie uvedené odstupné aj tak zaplatíte, ak predčasne ukončíte zmluvu na dobu určitú.

Od mája 2020 napríklad v Čechách platí legislatíva, že spotrebiteľ úhradu za predčasné ukončenie zmluvy neplatí, ak zmluva skončí najskôr po troch mesiacoch od jej uzatvorenia, do troch mesiacov je možné požadovať len jednu dvadsatinu zostávajúcich platieb. Na Slovensku však takáto právna úprava zatiaľ neexistuje.

Skryté pokuty

Pokuta za nezaplatenie faktúry, poplatok za neskoré oznámenie zmeny bydliska či náhrada za doručenie upomienky – množstvo podobných finančných postihov v podobe pokút či sankcií sa skrýva aj v telekomunikačných zmluvách, súvisiacich cenníkoch a obchodných podmienkach.

Ak ide o povinnosť, ktorá zákazníkovi vzniká na základe porušenia zmluvy, pôjde väčšinou o tzv. zmluvnú pokutu, nech už ju operátor nazýva akokoľvek. K úhrade takejto pokuty sa pritom môžete zaviazať aj ústne, telefonicky alebo na internete.

Aby bola ktorákoľvek podmienka záväzná, musí operátor preukázať, že bola súčasťou zmluvy. Ak sa časť zmluvy nachádza v obchodných podmienkach, zákazník s nimi musí byť oboznámený. Je na podnikateľovi ako na silnejšej zmluvne strane, aby dokázal, že spotrebiteľa riadne informoval a podmienky napísal zrozumiteľne, aby ich bežný človek pochopil.

Ak zákazník nie je na zmluvnú pokutu výslovne upozornený v zmluve, resp. v jej súčastiach (obchodných podmienkach, cenníku), nemala by byť považovaná za individuálne dojednanú zmluvnú podmienku a nemala by tak platiť. Nemala by tiež byť zámerne skrytá tak, aby si ju nikto nevšimol.

Pozor! Ustanovenia zmluvy týkajúce sa zmluvných sankcií si vždy pri uzatváraní zmluvy preštudujte ako prvé. Preto by mali byť ľahko prístupné a nie schované medzi státisícmi znakov rozložených na desiatkach strán. Ústavný súd ČR napríklad ustanovil, že pokuty nesmú byť súčasťou obchodných podmienok spotrebiteľských zmlúv. Na Slovensku ich operátori do nich stále umiestňujú.

Spotrebiteľský newsfilter

Spotrebiteľský newsfilter

Vážení čitatelia tohto oznamu,

prednedávnom sme pre Vás začali vydávať online Spotrebiteľský
mewsfilter, kde nájdete všetko
dôležité, čo by ste ako moderní
spotrebitelia mali vedieť, aby ste nesadli na lep
podvodníkom a
šetrili svoje peňaženky vďaka výhodným a ekologickým nákupom.


Ak Vás táto prolematika zaujíma, prihláste na na odber nášho mesačného newsfiltra.

Vopred ďakujeme.

Úspešne ste sa prihlásili na odber noviniek S.O.S. Poprad