fbpx

Korona kríza presunula veľkú časť našich aktivít do online sveta. Internetový predaj rastie a v e-shopoch nakupujú už aj spotrebitelia, ktorí to doteraz z rôznych príčin odmietali. Na čo si v tomto virtuálnom svete dať pozor, aby ste o svoje peniaze neprišli?

Je nevyhnutné vopred, ešte pred uzatvorením zmluvy, zistiť a vedieť všetko o predajcovi. Túto povinnosť predajcovi ukladá aj Zákon č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho (ďalej aj ako „zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“, alebo „zákon“).

Citovaný predpis nám upravuje (§ 3 zákona) povinnosť predajcu na svojej webovej stránke uviesť obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania predávajúceho, alebo osoby, v mene ktorej predávajúci koná, telefónne číslo predávajúceho a ďalšie údaje, ktoré sú dôležité pre kontakt spotrebiteľa s predávajúcim, najmä adresu jeho elektronickej pošty a číslo faxu, ak ich má, adresu predávajúceho alebo osoby, v mene ktorej predávajúci koná, na ktorej môže spotrebiteľ uplatniť reklamáciu tovaru alebo služby, podať sťažnosť alebo iný podnet, ak sa táto adresa líši.

Táto povinnosť výrazne eliminuje potencionálnych nebezpečných a nepoctivých predajcov, je preto pre spotrebiteľa dôležité skontrolovať si, či sa na stránke tieto údaje nachádzajú, či spotrebiteľ vie od koho nakupuje a či vie, na koho sa môže v prípade potreby so svojimi požiadavkami obrátiť. Ak to na stránke zvoleného e-shopu nájde, môže sa čiastočne uspokojiť, že predajca si je vedomý svojich zákonných povinností a dodržiava ich.

Ak ich na stránke e-shopu nenájde, s najväčšou pravdepodobnosťou ide o anonymného predajcu, u ktorého neviete, aký má tovar, odkiaľ ho má, či vám ho doručí a kedy.

Preto vždy venujte veľkú pozornosť aj všeobecným obchodným podmienkam, najmä či podpisom takejto „virtuálnej“ zmluvy s predajcom naňho priamo nedelegujete právo uzavrieť vo vašom mene zmluvu s treťou osobou (forma sprostredkovateľských e-shopov). Treťou osobou (väčšina prípadov) môže byť osoba z tretích krajín. A predajca, ktorého mylne považujeme za svojho zmluvného partnera, sa potom bude vyhovárať – hoci neoprávnene – na nemožnosť aplikácie práva EÚ.

Ďalšie dôležité predzmluvné povinnosti predajcu pred uzatvorením zmluvy

  • hlavné vlastnosti tovaru alebo charakter služby v rozsahu primeranom použitému prostriedku komunikácie a tovaru alebo službe
  • celková cenu tovaru alebo služby vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých ostatných daní alebo, ak vzhľadom na povahu tovaru alebo služby nemožno cenu primerane určiť vopred, spôsob, akým sa vypočíta
  • náklady na dopravu, dodanie, poštovné a iné náklady a poplatky (ak ich nemožno určiť vopred, skutočnosť, že do celkovej ceny môžu byť zarátané takéto náklady alebo poplatky)
  • ak ide o zmluvu uzavretú na dobu neurčitú alebo dohodu o predplatnom, predávajúci informuje spotrebiteľa o celkovej cene za zúčtovacie obdobie a o cene za jeden mesiac (ak je dĺžka zúčtovacieho obdobia odlišná, a ak túto cenu nemožno určiť vopred, o spôsobe, akým sa vypočíta)
  • cena za použitie prostriedkov diaľkovej komunikácie, ktoré je možné využiť na účely uzavretia zmluvy, ak ide o číslo služby so zvýšenou tarifou
  • platobné podmienky, dodacie podmienky, lehota, do ktorej sa predávajúci zaväzuje dodať tovar alebo poskytnúť službu
  • informácia o postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácií, sťažností a podnetov spotrebiteľov.

Dvakrát meraj a raz rež alebo čo by ste mali vedieť o odstúpení od zmluvy

Ak v e-shope nakupujete prvýkrát, vyhnite sa platbe vopred a radšej si vyberte možnosť zaplatiť pri doručení tovaru na dobierku. Riziko, že v balíku, ktorý väčšinou otvoríme až po úhrade, nájdeme nemilé prekvapenie je menšie ako stres a škoda, ktorá nám vznikne, keď zaplatíme vopred a zásielka nikdy nepríde.

Na stránke predajcu sa okrem základných informácií o ňom a o ponúkaných produktoch musíte dozvedieť aj informácie o vašom práve odstúpiť od zmluvy, jeho podmienkach, lehotách, kompletnom postupe a nákladoch, ktoré budete znášať, i o refundácii nákladov za už poskytnuté plnenie.

Predajca vám k tomuto úkonu musí poskytnúť aj štandardizovaný formulár.

Ak ste informácie o možnosti odstúpenia od zmluvy dostali riadne a včas v súlade s vyššie uvedeným, od zmluvy môžete – bez uvedenia dôvodu – odstúpiť do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru, poskytnutia služby či elektronického obsahu.

Lehoty sa predlžujú, ak predajca túto povinnosť poruší buď na 14 dní odo dňa dodatočného poskytnutia informácií, alebo, v prípade že k tomu vôbec nedôjde, vaše právo na odstúpenie od zmluvy uplynie po 12 mesiacoch a 14 dňoch od prevzatia tovaru, poskytnutia služby či elektronického obsahu.

Predávajúci je povinný do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal v súvislosti so zmluvou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Forma odstúpenia od zmluvy je viac menej voľná, predajcovia používajú predtlačené formuláre, no nesmie vzniknúť pochybnosť, že ste predajcovi svoje odstúpenie od zmluvy doručili. Dôkazné bremeno má v tomto prípade spotrebiteľ.

Predajca musí vopred upozorniť aj na produkty, v prípade ktorých zákon neumožňuje spotrebiteľovi odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní od dodania tovaru, služby či obsahu.

Kedy spotrebiteľ od zmluvy odstúpiť nemôže?

a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,

b) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,

c) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

d) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

e) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

f) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,

g) predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,

h) vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,

i) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovo obrazových záznamov alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,

j) predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,

k) poskytnutie ubytovacích služieb na iný účel ako na účel bývania, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,

l) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

Prečítajte si tiež našu publikáciu Ako bezpečne nakupovať na internete.pdf
Alebo si vypočujte náš podcast Bezpečný internet:

 

Spotrebiteľský newsfilter

Spotrebiteľský newsfilter

Vážení čitatelia tohto oznamu,

prednedávnom sme pre Vás začali vydávať online Spotrebiteľský
mewsfilter, kde nájdete všetko
dôležité, čo by ste ako moderní
spotrebitelia mali vedieť, aby ste nesadli na lep
podvodníkom a
šetrili svoje peňaženky vďaka výhodným a ekologickým nákupom.


Ak Vás táto prolematika zaujíma, prihláste na na odber nášho mesačného newsfiltra.

Vopred ďakujeme.

Úspešne ste sa prihlásili na odber noviniek S.O.S. Poprad