fbpx

KOLEKTÍVNA AKCIA: ZA FÉROVÝ PREDAJ DIAĽNIČNÝCH ZNÁMOK

Vážení spotrebitelia/motoristi!

Ďakujeme, že s nami zdieľate svoje skúsenosti v rámci kolektívnej akcie Za férový predaj diaľničných známok, vyhlásenú z dôvodu rastúceho počtu sťažností spotrebiteľov, ktoré Spoločnosť ochrany spotrebiteľov (S.O.S) zaznamenala v súvislosti s úhradou diaľničnej známky a pokutovaním spotrebiteľov za „jazdu po diaľnici na čierno“ napriek tomu, že mali diaľničnú známku kúpenú.

V rámci sťažností spotrebitelia poukazovali na tieto problémy:

  • Chyba pri zadaní údajov o EČV pri online úhrade diaľničnej známky prostredníctvom portálu eznamka.sk a nemožnosť opravy nesprávne zadaných údajov po uplynutí 15 minút od ich zadania, v dôsledku čoho sú prevádzkovatelia vozidla následne nútení kúpiť si novú diaľničnú známku v plnej cene.
  • Chyba pri zadaní údajov o EČV pri úhrade diaľničnej známky na obchodných miestach, spravidla vykonaná obsluhou obchodného miesta (nie samotným prevádzkovateľom vozidla) a následné pokutovanie prevádzkovateľa vozidla za užívanie vymedzených úsekov ciest bez úhrady diaľničnej známky.
  • Zmena EČV počas doby platnosti známky z dôvodu zmeny trvalého pobytu prevádzkovateľa vozidla, nenahlásenie tejto zmeny v elektronickom systéme výberu a evidencie úhrady diaľničnej známky, následné pokutovanie prevádzkovateľa za užívanie vymedzených úsekov ciest bez úhrady diaľničnej známky.
  • Pokutovanie za užívanie vymedzených úsekov ciest bez úhrady diaľničnej známky so značným časovým odstupom, spravidla viac ako 18 mesiacov od kontroly, vykonanej stacionárnymi alebo mobilnými elektronickými zariadeniami; spotrebitelia sa museli rozpamätať, za akých okolností, akým spôsobom a kde diaľničnú známku uhrádzali a spätne hľadať potrebné doklady.
  • Nevrátenie duplicitnej platby za diaľničnú známku na to isté motorové vozidlo.
  • Zlyhanie elektronického systému buď pri úhrade alebo pri kontrole diaľničnej známky.
  • Krátkodobé použitie vymedzených úsekov ciest počas rekonštrukcie cesty druhej triedy, na základe vyznačenej obchádzky, následné pokutovanie prevádzkovateľa vozidla za užívanie vymedzených úsekov ciest bez úhrady diaľničnej známky.

Analýzou zaznamenaných prípadov sme dospeli k záveru o potrebe prijatia zmien v zákone č. 488/2013 Z.z. o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov, ktoré vo forme podnetov postupujeme príslušným subjektom tvorby práva. Konkrétne sme legislatívcom navrhli do zákona o diaľničnej známke doplniť nasledujúce:

1. DOPLNIŤ ZADANIE VIN čísla vozidla do elektronického systému výberu a evidencie úhrady diaľničnej známky AKO HLAVNÉHO IDENTIFIKÁTORA VOZIDLA

§ 5 ods. 1 zákona – navrhujeme doplniť o bod e) v znení:

„e) VIN číslo vozidla“

Odôvodnenie:
Podľa § 4 ods. 2 zákona: Prevádzkovateľ vozidla je povinný zabezpečiť, aby pri užívaní vymedzených úsekov ciest vozidlom alebo jazdnou súpravou bola splnená povinnosť úhrady diaľničnej známky.

Povinnosť úhrady diaľničnej známky sa tak vzťahuje na vozidlo, nie na EČV. Doplnením VIN čísla vozidla ako ďalšieho, a zároveň hlavného, identifikátora do elektronického systému výberu a evidencie úhrady diaľničnej známky bude jednoznačne zabezpečená spoľahlivá identifikácia vozidla, ku ktorému sa diaľničná známka vzťahuje, a to aj v prípade chyby pri zadaní údajov o EČV do systému alebo zmeny EČV počas doby platnosti známky, napr. z dôvodu zmeny trvalého pobytu prevádzkovateľa vozidla.

2. V ZÁKONE UPRAVIŤ PRÁVO NA OPRAVU pri preklepe v EČV

§ 5 zákona – navrhujeme doplniť ods. 5, ktorý by upravoval právo na opravu v znení:

„5) Prevádzkovateľ vozidla má kedykoľvek počas platnosti diaľničnej známky právo na bezplatnú opravu údajov chybne a/alebo neúplne zadaných do elektronického systému pri úhrade diaľničnej známky a to v rozsahu najviac 1 znaku. “

Odôvodnenie:
V praxi sme najčastejšie zaznamenali prípady, pri ktorých došlo k preklepu v 1 znaku EČV pri zadávaní údajov do elektronického systému.

Podľa § 5 ods. 4 zákona: Podmienky úhrady, vrátenia úhrady, zmeny v evidencii úhrady diaľničnej známky a podmienky opravy údajov zadaných do elektronického systému podľa odseku 1 určí správca výberu úhrady diaľničnej známky vo všeobecných obchodných podmienkach úhrady diaľničnej známky.

VOP v čl. V. ods. 4 upravujú, že: Za správnosť údajov poskytnutých podľa bodu 2) a 3) tohto článku Podmienok je zodpovedný výlučne Zákazník. V prípade, ak je poskytnutý údaj chybný a/alebo neúplný, je Zákazník povinný Poskytovateľovi služby oznámiť opravu, doplnenie a/alebo zmenu takéhoto údaju, a to bezodkladne po zistení tejto skutočnosti, najneskôr však do 15 minút od poskytnutia týchto údajov Poskytovateľovi služby.
Aj keď zákon v čl. 4 ods. 4 pripúšťa opravu údajov zadaných do elektronického systému, VOP túto možnosť značne obmedzujú, resp. po 15 minútach od ich poskytnutia v podstate vylučujú.

Práve obmedzenie resp. vylúčenie možnosti vykonania opravy chybne alebo nesprávne zadaného údaja poškodzuje prevádzkovateľov vozidiel, ktorí si následne musia kúpiť novú diaľničnú známku, prípadne sú aj pokutovaní za užívanie ciest bez diaľničnej známky. Na strane štátu pritom nedochádza k vzniku škody, keďže na dané vozidlo bola známka uhradená.

S ohľadom na súkromnoprávny charakter VOP považujeme za dôležité, aby bolo právo na opravu v prípade preklepu (omyl v písaní) upravené priamo v zákone.

V danej súvislosti poukazujeme na úpravu pravidiel opravy nesprávne zadaných údajov v Maďarsku, kde je prípustné vykonať opravu nesprávne zadaného evidenčného čísla najviac v 3 znakoch do 60 dní od zakúpenie známky alebo výzvy na zaplatenie pokuty, pričom zámena znakov 0 (číslica nula) a O (písmeno o) je vykonávaná bezplatne: (https://sk.autovignet.hu/prepis-e-znamky/).

3. V ZÁKONE UPRAVIŤ PRÁVO NA VRÁTENIE ÚHRADY pri duplicitnej úhrade

§ 5 zákona – navrhujeme doplniť ods. 6, ktorý by upravoval právo na vrátenie úhrady pri duplicitnej úhrade v znení:

„6) Prevádzkovateľ vozidla má právo na vrátenie úhrady diaľničnej známky pri duplicitnej úhrade známky s rovnakou dobou platnosti a rovnakými údajmi zadanými do elektronického systému “

Odôvodnenie:
V praxi sme zaznamenali prípady, pri ktorých došlo k duplicitnej úhrade diaľničnej známky na to isté motorové vozidlo (napr. známku kúpili obaja manželia), no zo strany správcu výberu úhrady diaľničnej známky táto úhrada nebola s poukazom na znenie VOP vrátená.
Obdobne ako v predošlom bode považujeme za dôležité, aby právo na vrátenie duplicitnej úhrady bolo priamo upravené v zákone, a nebolo nechané napospas úprave VOP.

4. V ZÁKONE UPRAVIŤ OCHRANU DOBROMYSEĽNÉHO VODIČA pri náhodnom vjazde na vymedzené úseky ciest

§ 5 zákona – navrhujeme doplniť ods. 7, ktorý by upravoval ochranu dobromyseľného vodiča pri náhodnom vjazde na vymedzené úseky ciest v znení:
„7) Pri náhodnom vjazde na vymedzené úseky ciest bez úhrady diaľničnej známky je vodič povinný zabezpečiť úhradu diaľničnej známky do 60 minút od vstupu na takýto úsek. Pri zabezpečení úhrady diaľničnej známky do 60 minút od vstupu na vymedzený úsek ciest bez diaľničnej známky nie je užívanie vymedzeného úseku do vykonania úhrady diaľničnej známky považované za užívanie bez úhrady diaľničnej známky.“

Odôvodnenie:
Toto ustanovenie je inšpirované úpravou v Maďarsku, ktorá rovnako poskytuje ochranu dobromyseľného vodiča pri náhodnom vjazde na vymedzené úseky ciest (https://sk.autovignet.hu/najcastejsie-otazky).

Spotrebiteľský newsfilter

Spotrebiteľský newsfilter

Vážení čitatelia tohto oznamu,

prednedávnom sme pre Vás začali vydávať online Spotrebiteľský
mewsfilter, kde nájdete všetko
dôležité, čo by ste ako moderní
spotrebitelia mali vedieť, aby ste nesadli na lep
podvodníkom a
šetrili svoje peňaženky vďaka výhodným a ekologickým nákupom.


Ak Vás táto prolematika zaujíma, prihláste na na odber nášho mesačného newsfiltra.

Vopred ďakujeme.

Úspešne ste sa prihlásili na odber noviniek S.O.S. Poprad