fbpx

Okrem všeobecných práv spotrebiteľov v právnych predpisoch EÚ vymedzila aj súbor energetických oprávnení, aby spotrebitelia mohli energiu nakupovať jednoduchšie a výhodnejšie, a zároveň riadiť aj svoju spotrebu. Trh s energiami patrí medzi najproblematickejšie oblasti ochrany spotrebiteľov na Slovensku, preto sme pripravili stručný prehľad informácií, ktoré vám pomôžu lepšie sa v zmluvách s dodávateľmi energií orientovať.

Ochrana a práva Energetické práva spotrebiteľov musia byť jasne stanovené vo vnútroštátnych právnych predpisoch krajín EÚ a musia zodpovedať právnym predpisom EÚ. Na tomto základe musia vnútroštátne právne predpisy napríklad garantovať spotrebiteľom právo na:

• pripojenie domácnosti do distribučnej sústavy elektriny a distribučnej siete plynu
• dodávku elektriny a dodávku plynu
• výber dodávateľov elektriny a plynu, a právo na ľahkú a rýchlu zmenu dodávateľa bez ďalších poplatkov
• jasné zmluvné informácie a právo na odstúpenie od zmluvy
• presné informácie o spotrebe a fakturáciu na základe spotreby.

Dodávateľ či prevádzkovateľ
Rozlišujte dodávateľa elektriny či plynu a prevádzkovateľa distribučnej sústavy/siete. Dodávateľa elektriny či plynu si môžete vybrať sami, no prevádzkovateľ distribúcie je zväčša jeden v každom regióne. Prevádzkovateľ distribúcie energie priamo nedodáva, hoci niekedy môže byť súčasťou väčšej spoločnosti, ktorá ponúka aj dodávky energií.

Výber dodávateľa energie
Máte právo si sami slobodne vybrať dodávateľa elektriny a plynu spomedzi dodávateľov, ktorí ponúkajú svoje služby v oblasti, kde žijete.

Pripojenie do elektrickej sústavy
Máte právo, aby bola vaša domácnosť pripojená do miestnej elektrickej sústavy a zásobovaná elektrinou. Pripojenie zabezpečuje prevádzkovateľ regionálnej alebo miestnej distribučnej sústavy určený na prevádzku energetickej infraštruktúry v mieste vášho bydliska. Každé odberné miesto môže mať len jedného určeného prevádzkovateľa. Na podmienky a sadzby tohto pripojenia dohliada národný regulačný orgán – Úrad na reguláciu sieťových odvetví, ktorý má zároveň kontrolovať či prevádzkovateľ zabezpečuje riadne fungovanie miestnej infraštruktúry.

Jednoduchá a rýchla zmena dodávateľa
Ak sa rozhodnete zmeniť dodávateľa elektriny alebo plynu, za zmenu nebudete musieť platiť. Ak ste dodržali podmienky pôvodnej zmluvy, napr. výpovednú lehotu či dohodnutú minimálnu dĺžku trvania zmluvy, musí prevádzkovateľ sústavy resp. siete v mieste vášho bydliska vykonať zmenu, ak o ňu požiadate najneskôr 21 dní pred dňom požadovanej zmeny. Dodávateľom elektriny a plynu nie je dovolené ukladať neprimerané povinnosti, ktoré by spotrebiteľom bránili prejsť k inej spoločnosti. Najneskôr do štyroch týždňov po prechode máte dostať záverečné vyúčtovanie od svojho predchádzajúceho dodávateľa.

Jasné informácie pred podpisom zmluvy
V prípade, že dôjde v zmluve k akýmkoľvek zmenám, mali by ste byť o nich informovaní vopred, a od zmluvy môžete odstúpiť, ak s novými podmienkami či cenami nesúhlasíte.

Právo na odstúpenie od zmluvy
Máte právo od novej zmluvy do štrnástich dní od jej podpisu odstúpiť, bez ohľadu na to, či bola uzavretá v prevádzke dodávateľa alebo mimo obchodných priestorov, teda vo vašom byte či napríklad cez internet alebo telefonicky.

Právo na informácie
Vo vašej zmluve s dodávateľom elektrickej energie a plynu musí byť uvedené meno a adresa dodávateľa, typ dodávky alebo služby, jej kvalita a deň začatia dodávky služby, typ ponúkaných služieb údržby, spôsob, ako získať informácie o sadzbách a poplatkoch za údržbu, na aké obdobie sa zmluva uzatvára, podmienky jej obnovenia, odstúpenia od zmluvy alebo jej vypovedania. Musí tam tiež byť uvedené, na aké odškodnenie alebo náhradu máte právo, ak dodávateľ nesplní svoje povinnosti, ako postupovať v prípade sťažnosti a ako riešiť prípadné spory.

Informácie o spotrebe a vyúčtovanie
Informácie o skutočnej spotrebe energie musíte dostávať dostatočne často, aby ste si mohli regulovať množstvo spotrebovanej energie. Na údaje o spotrebe máte nárok bez akýchkoľvek dodatočných nákladov. Správcu údajov môžete poveriť, aby tieto údaje poskytol iným dodávateľom elektriny a plynu, a nikto vám za túto službu nesmie účtovať žiadny poplatok.

Ak máte nainštalovaný inteligentný merač, máte právo na jednoduchý a bezplatný prístup k podrobným informáciám o vašej spotrebe energie za každý deň, týždeň, mesiac a rok najmenej za dva predchádzajúce roky. Rovnako máte právo na prístup k súhrnným údajom o vašej spotrebe najmenej za tri predchádzajúce roky alebo od začiatku vašej súčasnej zmluvy o dodávkach, ak trvá kratšie.

Pri zriadení nového pripojenia v novej budove, alebo pri uskutočnení rozsiahlej renovácie budovy, máte právo na nový presný individuálny merač elektriny, plynu aj diaľkového vykurovania či chladenia teplej vody za trhové ceny.

Spotrebiteľský newsfilter

Spotrebiteľský newsfilter

Vážení čitatelia tohto oznamu,

prednedávnom sme pre Vás začali vydávať online Spotrebiteľský
mewsfilter, kde nájdete všetko
dôležité, čo by ste ako moderní
spotrebitelia mali vedieť, aby ste nesadli na lep
podvodníkom a
šetrili svoje peňaženky vďaka výhodným a ekologickým nákupom.


Ak Vás táto prolematika zaujíma, prihláste na na odber nášho mesačného newsfiltra.

Vopred ďakujeme.

Úspešne ste sa prihlásili na odber noviniek S.O.S. Poprad