fbpx

Temu je online trhovisko s viac ako 45 miliónmi používateľov mesačne len v EÚ, čo presahuje hranicu stanovenú v zákone o digitálnych službách (DSA) na označenie veľmi veľkých online platforiem (VLOP). Do štyroch mesiacov, teda do konca septembra 2024, musí preto TEMU posúdiť a odstrániť zo svojho systému riziká ako je predaj falšovaného tovaru, nebezpečných alebo nepovolených výrobkov.

Tieto povinnosti zahŕňajú aj posilnenie opatrení na ochranu spotrebiteľa. Každoročná správa o hodnotení rizík, vypracovaná Temu, musí osobitne zhodnotiť všetky potenciálne nepriaznivé účinky na zdravie a bezpečnosť spotrebiteľov, s dôrazom na fyzickú a duševnú pohodu neplnoletých používateľov.

Temu je povinná štrukturovať svoju platformu, vrátane používateľských rozhraní, odporúčacích algoritmov a podmienok poskytovania služieb tak, aby zmierňovala a predchádzala rizikám pre bezpečnosť a pohodu spotrebiteľov. Musí tiež zaviesť opatrenia na ochranu spotrebiteľov pred nákupom nebezpečného alebo nezákonného tovaru, s osobitným dôrazom na zamedzenie predaja a distribúcie výrobkov, ktoré by mohli byť škodlivé pre neplnoleté osoby.

Od 17. februára 2024 musia všetky online platformy, vrátane Temu, plniť všeobecné povinnosti vyplývajúce z DSA. To znamená:

 • zabezpečiť vysledovateľnosť obchodníkov na svojich platformách;
 • navrhnúť svoje rozhrania tak, aby obchodníkom uľahčili dodržiavanie ich zákonných povinností;
 • informovať spotrebiteľov o kúpe nezákonného výrobku hneď, ako sa dozvedia o jeho nezákonnosti.

Od 17. februára 2024 sa podľa DSA tiež vyžaduje, aby všetky online platformy vrátane trhovísk:

 • poskytovali používateľsky priateľské mechanizmy na oznamovanie nezákonného obsahu;
 • poskytovali používateľom zdôvodnenia, keď je ich obsah obmedzený alebo odstránený;
 • vytvorili interný systém vybavovania sťažností, aby sa používatelia proti rozhodnutiam o moderovaní obsahu mohli odvolať;
 • zabezpečili vysokú úroveň ochrany súkromia, bezpečnosti a ochrany maloletých;
 • zabezpečili, aby ich rozhrania nezavádzali a nemanipulovali používateľov;
 • jasne označovali reklamu na svojich rozhraniach;
 • prestali zobrazovať cielenú reklamu založenú na profilovaní citlivých údajov ako je etnický pôvod, politické názory alebo sexuálna orientácia, alebo zameranú na neplnoleté osoby;
 • raz ročne zverejňovali správy o transparentnosti svojich procesov moderovania obsahu.

Útvary Európskej komisie budú pozorne sledovať ako si Temu plní povinnosti najmä v oblasti zaručenia ochrany spotrebiteľov a zamedzenia šírenia nelegálnych produktov. V súčasnosti za veľmi veľké online platformy a vyhľadávače podľa DSA označila už 24 subjektov. O dohľad nad DSA a jej presadzovanie sa EK delí s národnými koordinátormi digitálnych služieb, ktorých si členské štáty mali určiť do 17. februára 2024. Novela zákona o mediálnych službách, ktorou sa upravuje pôsobnosť našej Rady pre mediálne služby ako slovenského koordinátora, o kompetencie v digitálnej oblasti, bol predložený do parlamentu 24.5.2024. Zatiaľ sa o ňom nerokovalo.

Spotrebiteľský newsfilter

Spotrebiteľský newsfilter

Vážení čitatelia tohto oznamu,

prednedávnom sme pre Vás začali vydávať online Spotrebiteľský
mewsfilter, kde nájdete všetko
dôležité, čo by ste ako moderní
spotrebitelia mali vedieť, aby ste nesadli na lep
podvodníkom a
šetrili svoje peňaženky vďaka výhodným a ekologickým nákupom.


Ak Vás táto prolematika zaujíma, prihláste na na odber nášho mesačného newsfiltra.

Vopred ďakujeme.

Úspešne ste sa prihlásili na odber noviniek S.O.S. Poprad