fbpx

Podľa zákona o energetike č. 251/2012 Z.z má spotrebiteľ nielen právo vybrať si svojho dodávateľa elektriny alebo plynu, ale ho aj následne zmeniť. Je však potrebné dodržať zákonom stanovený postup. V nasledujúcom texte nájdete návod a prehľad najdôležitejších termínov.


Spotrebiteľ má právo vybrať si alebo zmeniť dodávateľa elektriny a plynu. Ak sa tak rozhodne, musí to stihnúť najneskôr do 31. marca daného roka, pričom do tohto dátumu musí nielen vypovedať platnú Zmluvu o združenej dodávke elektriny alebo plynu u pôvodného dodávateľa, ale zároveň aj uzatvoriť zmluvu s novým dodávateľom. Zmena však nenastane ihneď. Zmluva s pôvodným dodávateľom bude trvať ešte do 31. decembra daného roka, a dodávka podľa novej zmluvy začne platiť až od 1. januára nasledujúceho roka.

Spotrebitelia si tiež môžu vyberať, či chcú mať dodávanú elektrinu alebo plyn za regulované ceny, teda ceny, ktorých výška je kontrolovaná štátom určeným úradom alebo za neregulované ceny, ktoré sa riadia situáciou na energetickom trhu. Ani takýto výber však u spotrebiteľa nezačne platiť hneď v momente, keď sa tak sa rozhodne. Zmenu dodávky z regulovaných cien na neregulované a naopak je potrebné uplatniť tiež najneskôr do 31. marca daného roka, a táto zmena začne platiť až od nasledujúceho roka.

Ak teda napríklad do 31. marca prejavíte vôľu ukončiť zmluvu o združenej dodávke elektriny alebo plynu za regulovanú cenu doručením výpovede, táto zmluva za cenu regulovanú úradom zanikne 31. decembra daného roka a od januára nasledujúceho roka začne dodávateľ fakturovať trhové ceny elektriny alebo plynu.

Produkty s dynamickou cenou elektriny už aj na Slovensku
Aktuálne si už aj na Slovensku môžu tzv. zraniteľní odberatelia, kam patria aj spotrebitelia a domácnosti, vybrať medzi cenou energií regulovanou štátom alebo odberom elektriny či plynu za cenu, ktorú štát nereguluje. Domácnosti na Slovensku si môžu zvoliť tzv. dynamickú cenu elektriny.

Produkty s dynamickou cenou elektriny sú výhodné, keď je trhová cena nižšia ako cena regulovaná štátom, keďže cena elektriny odráža zmeny cien na denných a vnútro denných trhoch s elektrinou, v časových intervaloch zodpovedajúcich frekvencii obchodov, čo sú v podmienkach slovenského trhu s elektrinou hodinové intervaly (spotové ceny).

Ak v súčasnosti zvažujete prechod na dynamickú cenu elektriny, aj tu je potrebné postupovať podľa termínov stanovených v zákone. To znamená, že do 31.3.2024 je potrebné vypovedať zmluvu na regulovanú cenu a súčasne je do 31.3.2024 potrebné uzatvoriť s dodávateľom novú zmluvu s dynamickou cenou, ktorá však začne platiť od 1.1.2025. Upozorňujeme, že vrátiť sa k regulovanej cene elektriny je potom možné až od 1.1.2026.

Výhody zmluvy s dynamickou cenou elektriny  

Za elektrinu môžete platiť menej, keď používanie práčky, umývačky, sušičky, elektrického vykurovacieho zariadenia alebo nabíjanie vášho elektromobilu presuniete do častí dňa s nižšou cenou, a nebudete ich používať v špičke, keď je cena najvyššia. Vyplatí sa to v situácii, keď sú trhové ceny stabilné.

Riziká zmluvy s dynamickou cenou elektriny

Hlavným rizikovým faktorom sú nestabilné trhové ceny. V súčasných trhových podmienkach je napríklad trhová cena niekoľkonásobne vyššia ako cena regulovaná Úradom pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO). Na trhu panuje neistota a negatívne informácie sa hneď prejavia skokovým rastom cien. Pri pozitívnych správach trh reaguje opatrne a pomaly ceny znižuje. Dynamická cena je v súčasnosti neprehľadná, pre spotrebiteľa nie je jednoduché si aktuálnu cenu za spotrebovanú elektrinu vypočítať. Momentálne sú regulované ceny pre domácnosti výhodnejšie ako spotové (plyn 28,- vs. 40,- eur), (elektrina 62,- vs. 90,- eur). K spotovým cenám je navyše potrebné prirátať aj maržu obchodníka.

Zmluvu o dodávke elektriny s dynamickou cenou uzatvára dodávateľ elektriny s koncovým odberateľom, ktorý o ňu požiada, a zároveň má na odbernom mieste nainštalovaný inteligentný merací systém elektriny (IMS).

Dodávateľ elektriny je povinný zmluvu o dodávke elektriny uzatvoriť, ak je na odbernom mieste už inštalovaný IMS. Podanie žiadosti o inštaláciu IMS prevádzkovateľovi distribučnej sústavy sa za inštaláciu nepovažuje.

Ak odberateľ elektriny v zmysle platnej právnej úpravy nemá nárok na bezplatnú inštaláciu IMS, odberateľ elektriny hradí náklady na inštaláciu IMS podľa prevádzkového poriadku distribučnej spoločnosti.

V prípade záujmu o inštaláciu IMS kontaktujte svojho prevádzkovateľa distribučnej sústavy. Podľa typu zákazníka bude inštalácia bezplatná alebo spoplatnená. Ak koncový odberateľ elektriny splní podmienky na inštaláciu IMS, je prevádzkovateľ distribučnej sústavy povinný zabezpečiť inštaláciu IMS do štyroch mesiacov od podania žiadosti koncového odberateľa elektriny.

Pozor: Ak máte uzatvorenú zmluvu na dodávku elektriny s dynamickou cenou, a chcete sa vrátiť k regulovaným cenám, zmenu možno realizovať k 1.1.2025, ak do 31.3. tohto roka požiadate o uzatvorenie zmluvy na dodávku elektriny za regulovanú cenu.

– – –

Image by Jannoon028 on Freepick

 

 

Spotrebiteľský newsfilter

Spotrebiteľský newsfilter

Vážení čitatelia tohto oznamu,

prednedávnom sme pre Vás začali vydávať online Spotrebiteľský
mewsfilter, kde nájdete všetko
dôležité, čo by ste ako moderní
spotrebitelia mali vedieť, aby ste nesadli na lep
podvodníkom a
šetrili svoje peňaženky vďaka výhodným a ekologickým nákupom.


Ak Vás táto prolematika zaujíma, prihláste na na odber nášho mesačného newsfiltra.

Vopred ďakujeme.

Úspešne ste sa prihlásili na odber noviniek S.O.S. Poprad