fbpx

Komisia začala formálne vyšetrovanie proti možnej tajnej dohody medzi spoločnosťami BMW, Daimler a skupinou VW týkajúcej sa technológií čistých emisií

Komisia začala formálne vyšetrovanie proti možnej tajnej dohody medzi spoločnosťami BMW, Daimler a skupinou VW týkajúcej sa technológií čistých emisií

Európska komisia začala  vyšetrovanie za účelom  posúdenia či sa BMW, Daimler a VW (Volkswagen, Audi, Porsche) spolčili pri porušení antitrustových pravidiel EÚ, aby zabránili súťaži vo vývoji technológií pre čistejšie emisie benzínových a naftových osobných automobilov.

Komisárka Margrethe Vestagerová zodpovedná za politiku hospodárskej súťaže uviedla: “Komisia vyšetruje, či sa BMW, Daimler a VW nedohodli, že nebudú navzájom súťažiť vo vývoji a zavedení dôležitých systémov na zníženie škodlivých emisií z osobných automobilov z benzínu a nafty. Tieto technológie sa zameriavajú na to, aby osobné automobily menej škodili životnému prostrediu. Ak sa takéto konanie preukáže, takáto dohoda by mohla zabrániť spotrebiteľom kupovať menej znečisťujúce automobily napriek moderným technológiám, ktoré už  výrobcovia majú k dispozícii.“

V októbri 2017 Komisia vykonala inšpekcie v  spoločnostiach BMW, Daimler, Volkswagen a Audi v Nemecku v rámci svojich počiatočných vyšetrovaní možných tajných dohôd medzi výrobcami automobilov. Vyšetrovanie sa tiež zaoberá informáciami, ktoré naznačujú, že sa BMW, Daimler, Volkswagen, Audi a Porsche, ktoré sa nazývajú aj  “päť kruh” stretávali a diskutovali aj o vývoji a zavádzaní technológií na obmedzenie škodlivých emisií výfukových plynov. Komisia posudzuje najmä skutočnosť, či sa spoločnosti dohodli, že obmedzia vývoj a zavádzanie systémov na kontrolu emisií pre autá predávané v Európskom hospodárskom priestore.

Článok 101 Zmluvy o fungovaní Európskej únie zakazuje dohody a zosúladené postupy, ktoré môžu ovplyvniť obchod a zabrániť alebo obmedziť hospodársku súťaž. Uplatnenie tohto ustanovenia je definované v nariadení Rady č. 1/2003, ktoré môžu uplatňovať aj vnútroštátne orgány pre hospodársku súťaž.

V článku 11 ods. 6 nariadenia sa uvádza, že začatie konania zo strany Komisie zbavuje orgány hospodárskej súťaže členských štátov ich právomoci uplatňovať pravidlá hospodárskej súťaže EÚ. Článok 16 ods. 1 ďalej stanovuje, že vnútroštátne súdy sa musia vyhýbať rozhodnutiam, ktoré by boli v rozpore s rozhodnutím, ktoré Komisia vyšetruje v konaní, ktoré začalo.

Komisia informovala dotknuté spoločnosti a orgány ohľadom hospodárskej súťaže členských štátov, že v tomto prípade začala konanie. Neexistuje právny termín na ukončenie antitrustového vyšetrovania. Trvanie vyšetrovania závisí od viacerých faktorov, vrátane zložitosti prípadu,  v akom rozsahu  príslušné spoločnosti spolupracujú s Komisiou a uplatňujú právo na obhajobu. Komisia vykonala sériu rozsiahlych vyšetrovaní kartelov v sektore automobilov.

Komisia už udelila pokutu napríklad dodávateľom automobilových ložísk, drôtených zväzkov vo vozidlách, pružnej peny používanej (okrem iného) v autosedačkách, parkovacích ohrievačov vo vozidlách či nákladných autách.

 

https://www.beuc.eu/press-media/news-events/consumer-groups-urge-breakthrough-eu-negotiations-co2-emissions-cars

Zdieľaj tento článok