Na čo by sa mali zamerať noví Europoslanci?

Na čo by sa mali zamerať noví Europoslanci?

Spotrebitelia právom očakávajú, že EÚ zmení ich životy k lepšiemu. Spotrebiteľské organizácie preto žiadajú, aby sa nasledujúci Európsky parlament zameral na nasledujúcich päť priorít. Noví poslanci musia tiež trvať na tom, aby budúca Európska komisia zahrnula tieto priority do svojho pracovného programu. Umelá inteligencia má spotrebiteľom slúžiť, nie im škodiť

Umelá inteligencia má spotrebiteľom slúžiť, nie im škodiť

Použitie automatizovaného rozhodovania založeného na algoritmoch zmení spotrebiteľské trhy, aj našu spoločnosť. Masívny rozvoj umelej inteligencie (UI) povedie k vzniku nových produktov a služieb, ktoré zvýšia pohodlie spotrebiteľov. Obrovské výzvy si však vyžadujú aj ambiciózne riešenia.

Vďaka schopnosti analyzovať obrovské množstvo dát, budú obchodníci využívať softvér s umelou inteligenciou, aby vedeli vybraným spotrebiteľom ponúknuť konkrétne výrobky. Jedným z možných dôsledkov rozvoja UI je preto nespravodlivá diskriminácia rôznych skupín, napríklad na základe ekonomických kritérií alebo zdravotného stavu osôb. Obchodníci by napríklad mohli najprv svoj inovatívny produkt ponúknuť najbohatším ľudom alebo obmedziť výhodné ponuky poistenia chorým.

Naše odporúčania:

 • Produkty a služby založené na UI musia byť užívateľsky príjemné, v súlade s platnou legislatívou. Musia rešpektovať najmä pravidlá EÚ týkajúce sa ochrany spotrebiteľov, bezpečnosti výrobkov a ochrany osobných údajov. Treba sa vyhnúť diskriminácii,  nedostatku transparentnosti alebo súkromia.
 • Spotrebiteľ musí mať právo namietať proces a postupy automatizovaného rozhodovania (AR) a možnosť napadnúť jeho rozhodnutie. Používatelia by mali mať právo na transparentnosť, poznať kritériá, na základe ktorých sú ponuky vytvorené, a mať možnosť žiadať vysvetlenie, prečo systém prišiel s konkrétnym výsledkom.
 • EÚ by mala prijať pravidlá týkajúce sa zodpovednosti v situáciách, keď sú spotrebitelia poškodení nebezpečnými alebo chybnými produktmi, produktami s digitálnym obsahom (napríklad online hry) a službami (napríklad aplikácie na odosielanie správ).
 • Ako všeobecnú zásadu musia spoločnosti zaviesť účinné mechanizmy, ktoré umožnia audit postupov, ako nástroje umelej inteligencie a automatického rozhodovania používajú informácie o spotrebiteľoch. Audit UI / AR by mala vykonávať nezávislá tretia strana alebo osobitne na to určené verejné orgány.
 • V určitých oblastiach je etické usmernenie pre vývoj a používanie UI dôležité. Etika však nikdy nemôže a ani by nemala nahrádzať zákony, ktoré majú ľudí chrániť, sú záväzné a vymožiteľné. Musíme sa uistiť, že existujúce práva sú aktualizované, a že nové pravidlá vznikajú tam, kde sa v dôsledku vývoja a inovácií objavia medzery.

Spotrebiteľské výrobky musia vydržať dlhšie

Tlačiarne či smartfóny, ktoré sa nedajú opraviť už krátko po uplynutí záruky, elektrické zubné kefky, ktoré sa pokazia príliš rýchlo, nedostupné náhradné diely pre kávovary či aktualizácie softvéru produktov pripojených na internet… Mnohí spotrebitelia čelia problémom s „predčasným starnutím“ alebo skorým zlyhaním výrobkov, dôsledkom čoho je stres, finančné straty a veľmi negatívny dopad na životné prostredie.

EÚ musí podniknúť vážne kroky na predĺženie životnosti výrobkov a zaviesť legislatívne povinnosti v oblasti ich opraviteľnosti a modernizácie. Hoci vnútroštátne predpisy, ako sú nižšie sadzby DPH na opravy a náhradné diely, môžu byť dôležitou bariérou, opatrenia EÚ by mohli zabezpečiť, aby všetky výrobky boli navrhnuté tak, aby vydržali. EÚ by tiež mala zabezpečiť spotrebiteľom poskytovanie jednoduchých a ľahko porovnateľných informácií o životnosti výrobku.

Naše odporúčania:

 • Trvanlivosť by mala byť zakódovanou DNA dizajnu každého výrobku. Podľa pravidiel ekodizajnu treba s výrobou zelenších produktov začať už vo fáze návrhu. Napríklad zabezpečiť, aby chladničky, práčky či solárne panely používali na rovnaký výkon menej energie.
 • Pred kúpou výrobku by spotrebiteľovi mali byť poskytnuté informácie o celom životnom cykle produktu. Spotrebitelia potrebujú poznať predpokladanú životnosť výrobkov a súvisiacich nákladov a poznať aj možnosti opráv a dostupnosť náhradných dielov ešte pred nákupom. To im pomôže vybrať si udržateľnejšie výrobky podľa ich predstáv.
 • Náhradné diely by mali byť systémovo a cenovo dostupnejšie, aby si chybný tovar mohli nechať opraviť a nekupovať hneď nový. Náhradné diely a príručky na opravu výrobkov by mali byť k dispozícii po dobu, ktorá zodpovedá očakávanej životnosti produktu.
 • Aktualizácie softvéru by mali byť dostupné počas celej očakávanej životnosti produktu. Spotrebitelia by mali byť tiež už v čase nákupu o charaktere plánovaných aktualizácií a informovaní (bezpečnosť).

Spotrebitelia by nemali byť vystavení škodlivým chemikáliám

Počet prípadov chronických a závažných ochorení ako je rakovina, kardiovaskulárne ochorenia, problémy s plodnosťou, obezita či alergie v EÚ narastá. Predpokladá sa, že práve chemické látky sú hlavným hnacím motorom tohto negatívneho trendu.

Veľké množstvo chemických látok je stále možné v spotrebiteľských výrobkoch používať a reálna kontrola je nedostatočná. Testy produktov spotrebiteľských organizácií združených v BEUC – Európskej spotrebiteľskej organizácii často odhaľujú chemikálie vo výrobkoch, s ktorými spotrebitelia prichádzajú do veľmi blízkeho, pravidelného a dlhodobého kontaktu. Dlhý zoznam zahŕňa oblečenie, obuv, hračky, výrobky pre starostlivosť o deti, kozmetiku, hygienické výrobky a obaly potravín.

Spotrebitelia často nevedia, ktoré výrobky obsahujú aké chemikálie a ako znížiť

kontakt s nimi na minimum, čo vyvoláva značné obavy. V prieskume Eurobarometra v roku 2017 uviedlo 84% Európanov obavy z chemických látok vo výrobkoch každodennej spotreby, čo je o 41% viac ako v roku 2014.

Spotrebitelia tiež uvádzajú, že im chýbajú informácie o chemických látkach vo výrobkoch, ktoré kupujú. Prieskum Eurobarometra z roku 2014 zistil, že približne štyria z desiatich spotrebiteľov by chceli mať viac informácií o vplyve chemikálií používaných v každodenných výrobkoch na ich zdravie.

Naše odporúčania:

 • Výrobky určené na starostlivosť o deti (vrátane detských kočíkov, kobercov na hranie a cumlíkov) nesmú obsahovať chemikálie spôsobujúce rakovinu.
 • EÚ by mala prijať legislatívu, ktorá stanoví limity pre použitie chemických látok v hygienických výrobkoch ako napr. detské plienky.
 • Právne predpisy EÚ treba zmodernizovať, aby zohľadnili aj súhrnné vystavovanie sa celému „chemickému kokteilu v našom okolí. Maximálne limity sa musia stanoviť nielen na konkrétne látky jednotlivo, ale aj s ohľadom na skutočnosť, že spotrebitelia sú súčasne vystavení mnohým rôznym látkam súčasne.
 • Spotrebitelia musia dostať presné, ľahko zrozumiteľné a spoľahlivé informácie o chemických látkach, ktoré sú súčasťou výrobkov, ktoré kupujú, prostredníctvom jasného a komplexného systému označovania.


Zdravá voľba jednoduchšia na obaloch potravín

Jeden z dvoch Európanov trpí nadváhou alebo obezitou. Čísla sú obzvlášť alarmujúce medzi deťmi, kde nimi trpí až jedno z troch detí.

V dnešnom uponáhľanom svete sa spotrebitelia rozhodujú v priebehu niekoľkých sekúnd. Obaly potravín preto zdravú voľbu musia robiť jednoznačne najmä jednoduchou. Od decembra 2016 musia všetky potraviny a nealkoholické drinky zobrazovať ich nutričné hodnoty na zadnej strane výrobku. Mnohí zákazníci však stále týmto číselným hodnotám nerozumejú, pretože chýba napríklad farebné kódovanie, ktoré pomáha ľuďom ľahšie pochopiť nutričnú hodnotu produktu.

Cieľom nariadenia o nutričných a zdravotných tvrdeniach, platného od roku 2007, je zabezpečiť, aby akékoľvek tvrdenie uvedené na potravinovej etikete alebo v reklamnom letáku, súvisiace so zdravím, bolo presné, založené na vedeckom dôkaze a neuvádzalo spotrebiteľov do omylu, že potravina je zdravšia, ako v skutočnosti. Mnoho produktov s vysokým obsahom tukov, cukru a/alebo soli však aj naďalej deklaruje zdravotné benefity.

Naše odporúčania:

 • Všetci spotrebitelia Európskej únie by mali mať možnosť zdravšieho výberu pri nákupe potravín vďaka zavedeniu povinného systému označovania nutričných hodnôt, viditeľnému na prednej strane balenia s farebných označením.
 • Nutričné profily by mali zabezpečiť, že potraviny a nápoje s vysokým obsahom tukov, cukru a/alebo soli viac nebudú môcť deklarovať zdravotné výhody.

Prístupné a cenovo dostupné lieky

Pre európskych spotrebiteľov sú vysoké ceny a nedostatok liekov stále príliš často prekážkou v liečbe, ktorú potrebujú. Existujú nové, prelomové lieky napríklad na liečbu rôznych druhov rakoviny alebo napríklad hepatitídu typu C, no ich ceny sú stále vysoké, a vlády sú nútené robiť ťažké rozhodnutia o tom, ktorú liečbu uhradiť. Výsledkom je, že existujúce účinné lieky sa nevyhnutne nemusia dostať k pacientom.

Dôležitú časť výskumu a vývoja liekov robia verejné vysoké školy a výskumné projekty  dotované z peňazí daňových poplatníkov. Tieto poplatky sa však neodrážajú v konečnej cene stanovenej farmaceutickým priemyslom, čo znamená, že spotrebitelia platia za lieky dvakrát: raz ako daňoví poplatníci a potom znova ako pacienti…

Naše odporúčania:

 • Smernica o transparentnosti Európskej únie by mala byť pozmenená tak, aby boli výrobcovia liekov povinní informovať transparentne o reálnych cenách farmaceutík.
 • Treba stanoviť pravidlá, ktoré zabezpečia, aby aj pacienti využívajúci „skorý prístup“ k liekom  dostali rovnakú ochranu vo forme dodatočného monitorovania bezpečnosti ako účastníci na klinických štúdiách.
 • Mnoho liekov, vyvinutých vďaka verejnému financovaniu, je čoraz viac cenovo alebo úplne nedostupných. EÚ by mala zabezpečiť, aby boli verejne financované lieky prístupné a cenovo dostupné všetkým pacientom.

Zdieľaj tento článok