Smernica Európskeho parlamentu a Rady o bezpečnosti hračiek

Smernica Európskeho parlamentu a Rady o bezpečnosti hračiek

S účinnosťou od 20. júla 2011 sa vo všetkých členských štátoch EÚ začnú uplatňovať ustanovenia smernice EP a Rady č. 2009/48/ES o bezpečnosti hračiek. V SR bola táto smernica čiastočne transponovaná do Nariadenia vlády SR č. 63/2011 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a postupoch posudzovania zhody na hračky. Uvedené legislatívne predpisy stanovujú najmä:

  • Definíciu hračky – rozsah pôsobnosti smernice
  • Povinnosti hospodárskych subjektov – výrobcov, splnomocnených zástupcov, dovozcov a distribútorov
  • Bezpečnostné požiadavky, ktoré musia hračky spĺňať
  • Požiadavky na posúdenie zhody, vydanie ES vyhlásenia o zhode, označenie CE, obsah technickej dokumentácie
  • Požiadavky na označenie hračky, upozornenia a návody na používanie
  • Postup zaobchádzania s hračkami, ktoré predstavujú riziko – výkon trhového dohľadu.

Povinnosti podľa novej smernice sa vzťahujú na hračky uvedené na trh po 20. júli 2011. Hračky spĺňajúce ustanovenia starej smernice č. 88/378/EHS (NV SR č. 302/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov) môžu zostať na trhu a môžu sa dodávať v ktorejkoľvek fáze dodávateľského reťazca, ak boli uvedené na trh pred 20. júlom 2011.

Brožúrku Bezpečnosť hračiek si môžete stiahnuť na http://www.soi.sk/files/documents/rady-podnikatelom/bro%C5%BE%C3%BAra%20ek%20-%20bezpe%C4%8Dnos%C5%A5%20hra%C4%8Diek.pdf

Zdieľaj tento článok