Súdny zákaz vymáhania a postupovania pohľadávok pre Online Investment Group, Ltd. a spoločnosť BiB Services, s.r.o. so sídlom v Nitre

Súdny zákaz vymáhania a postupovania pohľadávok pre Online Investment Group, Ltd. a spoločnosť BiB Services, s.r.o. so sídlom v Nitre

Súd obom spoločnostiam predbežným opatrením uložil súdny zákaz akýchkoľvek postupov pri mimosúdnom vymáhaní pohľadávok zo zmlúv uzavretých so spotrebiteľmi na diaľku prostredníctvom internetových stránok a súdny zákaz postúpenia pohľadávok z takto uzavretých zmlúv so spotrebiteľmi.

Tisícom spotrebiteľov sú vymáhačskou spoločnosťou elektronicky zasielané faktúry, výzvy, pokusy o zmier a návrhy na vydanie platobných rozkazov. Spoločnosť Online Investment Group, Ltd. so sídlom na Seyschellských ostrovoch a spoločnosť BiB Services, s.r.o. so sídlom v Nitre vymáhajú od spotrebiteľov (údajné) pohľadávky vzniknuté zo skryto spoplatnených internetových stránok (tzv. 60 eurové faktúry). Spoločnosti začali spotrebiteľom zasielať aj kópie rozhodnutí štátnych orgánov vydané v prípadoch iných spotrebiteľov, ktorými sa snažia spotrebiteľov presviedčať o oprávnenosti ich nárokov. Združenie na ochranu spotrebiteľa na základe podnetu Komisie na posudzovanie podmienok v spotrebiteľských zmluvách a nekalých obchodných praktík predávajúcich podalo proti spoločnostiam žalobu s hromadným účinkom podľa § 3 ods. 5 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa spolu s návrhom na nariadenie predbežného opatrenia. Súd ustálil, že návrh združenia na nariadenie predbežného opatrenia je dôvodný a potvrdil, že združenie je v rámci kolektívnej ochrany práv spotrebiteľov oprávnené domáhať sa voči dodávateľovi dočasného zdržania sa mimosúdneho vymáhania problémových pohľadávok, a to bez ohľadu na znenie mimosúdnych výziev (súd poukázal aj na uznesenie Krajského súdu v Prešove z 12. 10. 2011. Súd obom spoločnostiam predbežným opatrením uložil súdny zákaz akýchkoľvek postupov pri mimosúdnom vymáhaní pohľadávok zo zmlúv uzavretých so spotrebiteľmi na diaľku prostredníctvom internetových stránok a súdny zákaz postúpenia pohľadávok z takto uzavretých zmlúv so spotrebiteľmi, okrem pohľadávok priznaných vykonateľným rozhodnutím súdu.

Súd svoje rozhodnutie odôvodnil aj s odkazom na závery Komisie na posudzovanie podmienok v spotrebiteľských zmluvách a nekalých obchodných praktík predávajúcich (http://www.justice.gov.sk/Stranky/Ministerstvo/Komisia-na-posudzovanie-podmienok-v-spotrebitelskych-zmluvach/Oznamy-o-staznostiach-spotrebitelov-detail.aspx?Ic=29), ktorá ako neprijateľné zmluvné podmienky posúdila až 22 zmluvných dojednaní obsiahnutých vo všeobecných obchodných podmienkach spoločnosti Online Investment Group, Ltd.

BiB-OIG-12C 1-12 predbezne opatrenie – prečítajte si súdne rozhodnutie v úplnom znení

 

Zdieľaj tento článok