fbpx

Prvá správa o stave energetickej únie ukazuje, že sa od prijatia rámcovej stratégie energetickej únie pred deviatimi mesiacmi už dosiahol veľký pokrok. Treba však urobiť ešte veľa a rok 2016 bude dôležitý z hľadiska výsledkov.

Rámcová stratégia energetickej únie (IP/15/4497) vytvorila nový impulz na prechod k nízkouhlíkovej, bezpečnej a konkurencieschopnej ekonomike. Komisia sa takisto zaviazala každoročne predkladať správu o stave energetickej únie s cieľom riešiť hlavné problémy a usmerňovať politickú diskusiu. Správa o stave energetickej únie, ktorá bola uverejnená dnes prvýkrát, skúma pokrok za posledných deväť mesiacov, identifikuje kľúčové oblasti činnosti na rok 2016 a poskytuje politické závery na úrovni členských štátov a na regionálnej a európskej úrovni. Je to ústredný prvok monitorovania implementácie tejto kľúčovej priority Junckerovej Komisie.

Podpredseda Komisie zodpovedný za energetickú úniu Maroš Šefčovič uviedol: „Uplynulo len deväť mesiacov a už môžeme smelo konštatovať, že sme na ceste k dosiahnutiu energetickej únie. Pokiaľ ide o rok 2016, chcel by som jasne povedať: po prvé, EÚ by mala naďalej zohrávať vedúcu úlohu pri prechode na nízkouhlíkové hospodárstvo. Po druhé, tento prechod by mal byť sociálne spravodlivý a orientovaný na spotrebiteľa. A po tretie, geopolitické výzvy, ktorým sme čelili v tomto roku, nezmiznú. Rok 2016 bude aj rokom, v ktorom položíme základy silného systému riadenia zabezpečujúceho predvídateľnosť a transparentnosť, teda to, čo investori potrebujú. Stručne povedané: Rok 2016 bude rokom výsledkov!“

Komisár pre oblasť klímy a energetiky Miguel Arias Cañete uviedol: „Energetická únia už nadobúda konkrétnu podobu. Za posledných niekoľko mesiacov sa dosiahol značný pokrok, ale teraz by sme mali začať naplno realizovať všetky potrebné opatrenia. V roku 2016 sa budem sústrediť na: predloženie právnych predpisov pre lepšie fungovanie trhu s elektrickou energiou, ďalšie zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov, zníženie spotreby energie a zaistenie bezpečnosti dodávok zemného plynu. Energetický systém EÚ tak bude silnejší a budú vytvorené všetky podmienky na prechod EÚ na nízkouhlíkový energetický systém. Teraz, keď sa všetci sústreďujú na rokovania v Paríži, znovu vyjadrujeme odhodlanie zabezpečiť Európe vedúce postavenie, ako aj záväzok nepoľaviť v medzinárodnom ťažení proti zmene klímy.“

Pokiaľ ide o zmenu klímy, správa o stave energetickej únie zdôrazňuje príspevok Európy k parížskym rokovaniam. V tejto fáze predložilo svoje príspevky k parížskej dohode vyše 160 krajín, ktoré zodpovedajú za viac ako 90 % celosvetových emisií. EÚ v tomto procese predložila domáci záväzný cieľ znížiť emisie v celom hospodárstve do roku 2030 aspoň o 40 % v porovnaní s úrovňami v roku 1990. Po konferencii v Paríži bude dôležité, aby všetky krajiny začali s konkrétnym plnením svojich záväzkov.

Aby bol prechod úspešný a sociálne spravodlivý, občania budú musieť prevziať zodpovednosť za tento proces aktívnou účasťou na trhu s energiou, keďže sú to práve oni, ktorí by ho mali najviac využívať. Pre takýto prechod existuje aj pádny argument. Popredné európske spoločnosti menia svoje podnikateľské modely. V Európe sa v oblasti obnoviteľných zdrojov a energetickej efektívnosti vytvárajú nové lokálne pracovné miesta, ktoré si vyžadujú nové zručnosti.

V dôsledku geopolitických udalostí je energetika stále na poprednom mieste programu. Rok 2015 sa niesol v znamení pretrvávajúceho napätia medzi Ruskom a Ukrajinou; trvalo nízkych cien ropy ovplyvňujúcich energetické trhy na celom svete; oznámenia nových obchodných iniciatív dodatočnej infraštruktúry dodávok zemného plynu z Ruska; nových perspektív vďaka jadrovej dohode s Iránom, ako aj pokračujúceho poklesu domácej produkcie fosílnych palív.

Okrem dekarbonizácie (vrátane energie z obnoviteľných zdrojov) a energetickej bezpečnosti stratégia energetickej únie naďalej prináša výsledky v oblasti energetickej efektívnosti, vnútorného trhu s energiou, výskumu, inovácií a konkurencieschopnosti, keďže všetky tieto priority sú navzájom prepojené.

Správa o stave energetickej únie sa tiež zaoberá nosnými prvkami riadiaceho mechanizmu, ktorý povedie k predvídateľnejším, transparentnejším a stabilnejším politikám, aby sa dosiahli ciele energetickej únie. Dnes uverejnené usmernenia o integrovaných národných plánoch v oblasti energetiky a klímy poskytujú základ, na ktorom môžu členské štáty začať vypracovávať svoje plány na obdobie rokov 2021 až 2030. Navrhovaná metodika pre kľúčové ukazovatele je prvým krokom smerom k meraniu a monitorovaniu plnenia cieľov energetickej únie. Súčasťou správy o stave energetickej únie je aj 28 informačných prehľadov realizácie energetickej únie v každom členskom štáte.

 

Čo ďalšie sa dnes prijalo?

Súbežne so správou o stave energetickej únie sa prijíma a uverejňuje niekoľko ďalších výsledkov a správ týkajúcich sa energetickej únie:

  • druhý zoznam projektov spoločného záujmu obsahuje projekty infraštruktúry, ktoré sú bezprostredne potrebné na dosiahnutie cieľov v oblasti energetickej politiky. Pre podrobnejšie informácie pozri samostatnú tlačovú správu (IP/15/6107).
  • Správa o pokroku v oblasti energetickej efektívnosti: Zo správy o pokroku v dosahovaní cieľa zvýšenia energetickej efektívnosti o 20 % do roku 2020 vyplýva, že napriek výraznému pokroku kolektívne úsilie členských štátov zodpovedá iba 17,6 % úspor primárnej energie v porovnaní s prognózami na rok 2020. Komisia však verí v dosiahnutie 20 % cieľa za predpokladu, že sa existujúce právne predpisy EÚ budú plne vykonávať, dôjde k zrýchleniu úsilia, zvýši sa úroveň ambícií a zlepšia sa investičné podmienky.
  • Správa o pokroku v oblasti klímy: Správa ukazuje, že EÚ je mimoriadne úspešná pri oddeľovaní hospodárskeho rastu od emisií skleníkových plynov. Zároveň je na dobrej ceste k splneniu cieľa zníženia emisií o 20 % do roku 2020, ako aj cieľov Kjótskeho protokolu. Sú však potrebné ďalšie opatrenia na splnenie cieľa na rok 2030.
  • Trendy týkajúce sa spotreby energie: Z pracovného dokumentu útvarov Komisie vyplýva, že trhy s elektrinou a plynom napriek dosiahnutému pokroku stále nefungujú tak, ako by mali.
  • Správa o vykonávaní stratégie energetickej bezpečnosti EÚ: táto správa poskytuje aktuálne informácie o tom, ako na tom Európska únia je z hľadiska energetickej bezpečnosti a ktoré opatrenia na jej zlepšenie boli prijaté od prijatia stratégie v máji 2014.
  • Správa o vykonávaní smernice o jadrovej bezpečnosti: v správe sa dospelo k záveru, že vo všeobecnosti je súlad so smernicou o jadrovej bezpečnosti z roku 2009 na dobrej úrovni.
  • Zhrnutie o zásobách ropy: smernicou o zásobách ropy sa od Komisie vyžaduje, aby pravidelne podávala správy o dostupných zásobách ropy v členských štátoch. Táto povinnosť je splnená pracovným dokumentom útvarov Komisie, ktorý poskytuje aktuálne informácie o zásobách ropy v EÚ.
  • Návrh nariadenia o štatistike cien elektrickej energie a zemného plynu, ktoré po prijatí zlepší európsku štatistiku o cenách energie.
  • Komisia dnes začína verejnú konzultáciu o budúcej revízii smernice o obnoviteľných zdrojoch energie, ktorá bude prebiehať do 10. februára.

Ďalšie informácie

Oznámenie o stave energetickej únie a informačné prehľady 28 členských štátov sú k dispozícii na webovej stránkach Komisie:http://ec.europa.eu/priorities/energy-union/index_en.htm

 

Spotrebiteľský newsfilter

Spotrebiteľský newsfilter

Vážení čitatelia tohto oznamu,

prednedávnom sme pre Vás začali vydávať online Spotrebiteľský
mewsfilter, kde nájdete všetko
dôležité, čo by ste ako moderní
spotrebitelia mali vedieť, aby ste nesadli na lep
podvodníkom a
šetrili svoje peňaženky vďaka výhodným a ekologickým nákupom.


Ak Vás táto prolematika zaujíma, prihláste na na odber nášho mesačného newsfiltra.

Vopred ďakujeme.

Úspešne ste sa prihlásili na odber noviniek S.O.S. Poprad