fbpx

S cieľom poskytnúť spotrebiteľom jasnejšiu informáciu o energetickej účinnosti výrobkov, ktoré sú v súčasnosti zatriedené v rôznych stupniciach (od A po G, od A + + + po D, atď.), a rovnako tak presadiť lepšie dodržiavanie predpisov zo strany výrobcov a predajcov navrhuje Európska komisia prepracovaný systém označovania energetickými štítkami, ktorý pozostáva z nasledujúcich častí:

 1. Jednotná stupnica označovania energetickými štítkami od A po G: Komisia navrhuje návrat k dobre známej a efektívnej stupnici označovania energetickej účinnosti výrobkov od A po G vrátane prepracovania súčasných stupníc.
 2. Digitálna databáza nových energeticky účinných výrobkov:Komisia navrhuje, aby boli všetky výrobky umiestnené na trhu EÚ zaregistrované v online databáze, čím sa umožní väčšia transparentnosť a vnútroštátnym orgánom sa uľahčí dohľad nad trhom.

Tento návrh je v súlade so zásadou prvoradého zohľadňovania energetickej účinnosti zahrnutou v stratégii energetickej únie, ktorej cieľom je dosiahnuť udržateľnejší energetický systém EÚ prostredníctvom informovaného rozhodovania spotrebiteľa.

Prečo Komisia navrhuje jednotný energetický štítok so stupnicou od A po G?

Od roku 1995 sa energetický štítok EÚ ukázal ako úspešný: 85 % európskych spotrebiteľov ho pri nákupoch využíva. Podnietil aj vývoj inovačných odvetví, kde sa dnes väčšina výrobkov nachádza v najvyšších triedach (A + + +, A + +, A +) a väčšina ostatných tried je prázdna (v niektorých prípadoch dokonca aj trieda A). Tento pozitívny výsledok však momentálne spotrebiteľom sťažuje rozlišovanie medzi výrobkami s najlepšími vlastnosťami: môžu si napríklad myslieť, že ak si kúpia výrobok triedy A +, dostanú jeden z najúčinnejších výrobkov na trhu, hoci v skutočnosti môže niekedy ísť o najmenej účinný výrobok.

S cieľom uľahčiť spotrebiteľom pochopenie a porovnávanie výrobkov Európska komisia navrhuje, aby sa používal jednotný energetický štítok so stupnicou od A po G. To podnieti spotrebiteľov k tomu, aby kupovali energeticky najúčinnejšie výrobky, čím sa zníži spotreba energie a pozitívne sa to prejaví na účtoch za energie.

Prečo Komisia navrhuje digitálnu databázu nových energeticky účinných výrobkov?

Odhaduje sa, že 10 až 25 % výrobkov na trhu nespĺňa požiadavky označovania energetickej efektívnosti a kvôli tomuto nesúladu sa nevyužije približne 10 % predpokladaného objemu úspor energie. Je to prinajmenšom čiastočne spôsobené nedostatočným presadzovaním predpisov zo strany národných orgánov dohľadu nad trhom.

Na posilnenie tohto presadzovania navrhuje Komisia registračnú databázu výrobkov, v ktorej budú výrobcovia a dovozcovia svoje výrobky registrovať, pričom do nej vložia informácie, ktoré sú povinné už v rámci súčasných právnych predpisov EÚ. Vďaka tomu budú kľúčové informácie týkajúce sa súladu výrobkov centrálne dostupné orgánom presadzovania právnych predpisov v členských štátoch, ktoré vďaka tomu nebudú musieť vyvíjať často značné a časovo náročné úsilie na získanie týchto informácií od hospodárskych subjektov.

Vďaka databáze budú štítok a kľúčové informácie o výrobkoch k dispozícii aj spotrebiteľom a predajcom a uľahčí sa digitalizácia energetického štítka.

Čo sa stane konkrétne?

Keď tento návrh Komisie schvália spoluzákonodarcovia, bude sa vykonávať takto:

 1. Výrobky, ktoré sú už na trhu, sa budú predávať bez zmeny.
 2. Nové výrobkysa budú predávať s novou stupnicou. Staré štítky, napríklad tie, ktoré majú stupnicu od A + po A + + +, predajcovia odstránia.
 3. Výrobcovia svoje výrobky zaregistrujú. Informácie budú dostupné orgánom členských štátov v záujme uľahčenia kontrol dodržiavania predpisov a zvýšenia transparentnosti.
 4. Spotrebiteliabudú informovaní prostredníctvom cielených informačných kampaní, ktoré budú realizovať členské štáty v spolupráci s predajcami.

Európska komisia podporí spoločné činnosti v oblasti dohľadu nad trhom, ako napríklad projekt EEpliant, do ktorého je zapojených 12 členských štátov.

Nový systém by mal priniesť dodatočné úspory energie zodpovedajúce ročnej spotrebe energie v pobaltských krajinách spolu (200 TWh ročne v roku 2030).

Prínos pre spotrebiteľov

Revidovaný energetický štítok umožní spotrebiteľom ušetriť ďalších 15 EUR ročne, a to vďaka:

 • jasnejším informáciám o energetickej účinnosti výrobkov
 • možnosti porovnať výrobky
 • väčšej informovanosti o výrobkoch, ako napr. o výkonnosti, využívaní vody alebo hluku

Súčasná úroveň úspor vo výške 465 EUR ročne za vďaka tomu zvýši na 480 EUR ročne na jednu domácnosť.

Prínos pre výrobcov a predajcov

Revidovaný energetický štítok prinesie výrobcom a predajcom celkový nárast príjmov vo výške viac ako 10 miliárd EUR ročne, a to vďaka:

 • posilneniu populárneho marketingového nástroja,ktorý pri nákupoch zohľadňuje vyše 85 % spotrebiteľov
 • zníženiu rizika zámeny, čím sa zvýši právna istota a zlepší dodržiavanie predpisov
 • nižšej administratívnej záťaži, vďaka registrácii výrobkov a možnosti stiahnuť si digitalizovaný štítok

Súčasná úroveň tržieb vo výške 55 miliárd EUR ročne za vďaka tomu zvýši na 65 miliárd EUR ročne.

 Prínos pre členské štáty

Návrh Komisie má konkrétne prínosy aj pre členské štáty:

 • časové úspory, zníženie času potrebného na dohľad nad trhom o 10 – 15 % vďaka registračnej databáze výrobkov,
 • nižšia administratívna záťaž, keďže ide o návrh nariadenia, ktoré je uplatniteľné priamo. Členské štáty tým nebudú musieť transponovať ustanovenia do svojich vnútroštátnych právnych predpisov.

Prínos pre životné prostredie

Súčasné opatrenia v oblasti označovania energetickej účinnosti prinášajú každoročné úspory primárnej energie vo výške približne 175 miliónov ton ekvivalentu ropy. To zodpovedá ročnej primárnej energetickej spotrebe Talianska alebo ročnej spotrebe približne 60 miliónov domácností.

Revízia energetického štítku so stupnicou od A po G by mala priniesť dodatočné úspory zodpovedajúce ročnej spotrebe energie všetkých pobaltských krajín (t. j. približne 17 miliónov ton ekvivalentu ropy primárnej energie ročne).

Ďalšie kroky

Tento návrh Komisie sa predloží Európskemu parlamentu a Rade. Obidve inštitúcie ho prediskutujú a spoločne dospejú k dohode. Očakáva sa, že to bude trvať rok. Keď tento návrh spoluzákonodarcovia schvália, uvedené zmeny pre skupiny výrobkov, ktoré majú energetický štítok, Komisia v prípade väčšiny týchto výrobkov zrealizuje v lehote piatich rokov.

Energeticky účinné výrobky: právne predpisy v tejto oblasti

Na energeticky účinné výrobky sa v súčasnosti vzťahujú dve smernice EÚ:

Opatrenia týkajúce sa jednotlivých výrobkov prijaté podľa týchto smerníc umožnia spotrebiteľom nakupovať energeticky najúčinnejšie výrobky a európskym spoločnostiam zabezpečia rovnaké podmienky.

 Energeticky účinné výrobky dostupné na trhu

V súčasnosti existuje:

 • 11 skupín výrobkov,na ktoré sa vzťahujú pravidlá energetickej účinnosti a označovania štítkami: umývačky riadu, práčky, sušičky, chladničky, vysávače, lampy, svietidlá, televízory, klimatizačné zariadenia, domáce spotrebiče na varenie a vetracie jednotky.
 • 8 skupín výrobkov, na ktoré sa vzťahujú požiadavky na energetickú účinnosť(a nie pravidlá označovania): jednoduché set-top boxy, externé zdroje napájania, elektrické motory, obehové čerpadlá, ventilátory, vodné čerpadlá, počítače, napájacie transformátory.
 • 3 horizontálne opatreniatýkajúce sa spotreby elektrickej energie elektrických a elektronických výrobkov v stave pohotovosti a vo vypnutom stave, spotreby energie sieťovo prepojených zariadení v pohotovostnom stave, a označovania energetickej účinnosti na internete.

Požiadavky na označovanie štítkami a na energetickú účinnosť ohrievačov a kotlov (napríklad plynových kotlov a tepelných čerpadiel) nadobudnú účinnosť od septembra 2015. Budú sa uplatňovať len na nové výrobky na trhu.

 

Spotrebiteľský newsfilter

Spotrebiteľský newsfilter

Vážení čitatelia tohto oznamu,

prednedávnom sme pre Vás začali vydávať online Spotrebiteľský
mewsfilter, kde nájdete všetko
dôležité, čo by ste ako moderní
spotrebitelia mali vedieť, aby ste nesadli na lep
podvodníkom a
šetrili svoje peňaženky vďaka výhodným a ekologickým nákupom.


Ak Vás táto prolematika zaujíma, prihláste na na odber nášho mesačného newsfiltra.

Vopred ďakujeme.

Úspešne ste sa prihlásili na odber noviniek S.O.S. Poprad