fbpx

Starší nemecký diabetik si na návštevu Talianska prináša niekoľko lekárskych predpisov, prijme však lekárnik takýto predpis? Poľka by chcela podstúpiť operáciu bedrového kĺbu v krajine, v ktorej žijú a pracujú jej vnúčatá, ale ako je to možné vybaviť z Poľska? Portugalec by chcel absolvovať operáciu šedého zákalu u špecialistu v Španielsku, avšak bude mu uhradená? Právny predpis EÚ v súčasnosti ponúka objasnenia, pokiaľ ide o práva a pravidlá v oblasti cezhraničnej zdravotnej starostlivosti.

Vysvetľujú sa v ňom práva pacientov na prístup k bezpečnému a kvalitnému ošetreniu v rámci EÚ a na ich preplatenie. Pacienti cestujúci do iného členského štátu EÚ kvôli lekárskej starostlivosti budú mať nárok na rovnaké ošetrenie ako občania krajiny, v ktorej sa liečia. Ak majú nárok na túto zdravotnú starostlivosť doma, potom im ju uhradí ich domovská krajina. Úhrada ich nákladov bude preplatená do výšky ceny tejto liečby doma. V niektorých prípadoch môže byť potrebné požiadať pred cestou do zahraničia o povolenie na liečbu, najmä ak si táto liečba vyžaduje hospitalizáciu v nemocnici alebo vysokošpecializovanú a nákladnú zdravotnú starostlivosť.

Tento nový právny predpis prinesie prospech pacientom EÚ niekoľkými spôsobmi. Uľahčí pacientom prístup k informáciám o zdravotnej starostlivosti v inom členskom štáte EÚ, a tým zvýši možnosti ich liečby. Takisto vnútroštátnym zdravotníckym orgánom uľahčí bližšiu spoluprácu a výmenu informácií o štandardoch kvality a bezpečnosti zdravotnej starostlivosti. Podporí rozvoj „európskych referenčných sietí“, ktoré na dobrovoľnej báze spájajú špecializované centrá odborných znalostí, ktoré už boli uznané v Európe. Bude tiež podporovať spoluprácu medzi krajinami EÚ na to, aby sa pomohol dosiahnuť značný potenciálny prínos hodnotenia zdravotníckej technológie a elektronického zdravotníctva.

O akom rozsahu cezhraničnej zdravotnej starostlivosti hovoríme?

Pacienti uprednostňujú zdravotnú starostlivosť vo svojej vlastnej krajine. To je dôvod, prečo dopyt po cezhraničnej zdravotnej starostlivosti predstavuje iba približne 1 % verejných výdavkov na zdravotnú starostlivosť, čo v súčasnosti predstavuje okolo 10 miliárd EUR. Tento odhad zahŕňa cezhraničnú zdravotnú starostlivosť, ktorú pacienti neplánovali vopred (napríklad pohotovostnú starostlivosť pre turistov). To znamená, že v súčasnosti pripadá podstatne menej ako 1 % výdavkov a počtu vycestovaných pacientov na plánovanú cezhraničnú zdravotnú starostlivosť, ako sú operácie bedrového kĺbu a kolena alebo operácie šedého zákalu.

Aké sú súčasné právne predpisy v tejto oblasti (nariadenia o sociálnom zabezpečení)?

Občania, ktorí pri dočasnom pobyte v zahraničí potrebujú zdravotnú starostlivosť (vrátane akútnej pomoci), budú naďalej využívať výhody vyplývajúce z existujúcich nariadení a európskeho preukazu zdravotného poistenia, a poskytne sa im starostlivosť, ktorú potrebujú.

V prípade plánovanej starostlivosti môže pacient podľa uvedených nariadení požiadať o predchádzajúce povolenie. Toto povolenie nemôže byť zamietnuté, ak nie je možné pacienta liečiť v domovskej krajine v rámci lehoty, ktorá je odôvodnená z lekárskeho hľadiska.

Je dôležité poznamenať, že uvedené nariadenia sa nevzťahujú na všetkých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Vylúčení sú napríklad niektorí súkromní poskytovatelia. Okrem toho sú podľa týchto predpisov pacienti zvyčajne povinní požiadať o povolenie v prípade všetkých druhov ošetrenia, zatiaľ čo podľa smernice by povolenie malo byť skôr výnimkou ako pravidlom.

Aký je prínos tohto právneho predpisu?

Táto smernica nebude mať vplyv na výhody, ktoré občanom zabezpečujú už existujúce nariadenia o sociálnom zabezpečení, ktorých základom je článok o voľnom pohybe osôb Zmluvy o EÚ. Objasňujú sa v nej však tie práva pacientov, ktorých základom je voľný pohyb služieb a ktoré boli stanovené v rôznych rozsudkoch Európskeho súdneho dvora. V prípade nemocničnej starostlivosti je jedným z hlavných úspechov tejto novej smernice skutočnosť, že pacienti si budú môcť sami vybrať poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.

Ďalšie výhody tohto nového právneho predpisu sú:

  • Väčší výber: smernica sa vzťahuje na všetkých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v EÚ.
  • Menej byrokracie pre pacientov: podľa tejto smernice by nutnosť získať predchádzajúce povolenie mala byť skôr výnimkou ako pravidlom.
  • Informácie pre pacientov: pacienti dostanú všetky informácie, ktoré potrebujú na uskutočnenie informovanej voľby, napríklad informácie o kvalite a bezpečnosti zdravotnej starostlivosti, a to prostredníctvom vnútroštátnych kontaktných miest, ktoré budú zriadené vo všetkých členských štátoch.Okrem toho sa touto smernicou zavádzajú nové opatrenia, ktoré majú pomôcť všetkým pacientom čo najlepšie využívať ich práva vyplývajúce z obidvoch týchto právnych predpisov.
  • Procesné záruky: všetci pacienti majú nárok na riadne odôvodnené rozhodnutia a na odvolanie, ak sa domnievajú, že ich práva neboli rešpektované. Všetci pacienti majú právo podať sťažnosť a požadovať nápravu (a na všetky ošetrenia sa musí vzťahovať poistenie zodpovednosti alebo podobná záruka).Pacienti majú takisto právo na kópiu svojej zdravotnej dokumentácie.

Kedy by som potreboval predchádzajúce povolenie od svojho vnútroštátneho orgánu?

Vnútroštátne orgány môžu zaviesť systém „predchádzajúceho povolenia“ pre cestu do iného členského štátu s cieľom liečby v týchto troch prípadoch:

  • pokiaľ ide o zdravotnú starostlivosť, ktorá zahŕňa aspoň jednodňovú hospitalizáciu
  • pokiaľ ide o vysokošpecializovanú a finančne nákladnú zdravotnú starostlivosť
  • v závažných a špecifických prípadoch súvisiacich s kvalitou alebo bezpečnosťou starostlivosti poskytovanej konkrétnym poskytovateľom

V týchto troch prípadoch sa môže stať, že pacienti budú musieť požiadať o povolenie vopred od ich vnútroštátneho zdravotníckeho orgánu zodpovedného za úhradu nákladov za ošetrenie. Členské štáty sú povinné zverejniť liečebné úkony, na ktoré sa takéto povolenie vzťahuje – zoznam nájdete prostredníctvom vášho národného kontaktného miesta.

Môže byť toto povolenie zamietnuté?

Vnútroštátne zdravotnícke orgány môžu zamietnuť povolenie, ak by dané ošetrenie alebo poskytovateľ zdravotnej starostlivosti mohli predstavovať riziko pre pacienta. Ak môže byť zdravotná starostlivosť poskytnutá doma v lehote, ktorá je z lekárskeho hľadiska odôvodniteľná, potom povolenie tiež môže byť zamietnuté. Členské štáty však budú musieť vysvetliť, prečo je potrebné takéto rozhodnutie, a budú musieť svoje hodnotenie toho, čo je „lekársky odôvodniteľné“, založiť na vašom individuálnom prípade.

Čo sa stane, ak mi je povolenie zamietnuté?

Pacienti majú právo požiadať o preskúmanie všetkých administratívnych rozhodnutí o cezhraničnej zdravotnej starostlivosti v ich individuálnom prípade.

V akej výške mi budú uhradené náklady za liečbu v zahraničí?

Pacientom sa náklady uhradia v rovnakej výške, akú by za rovnaký typ zdravotnej starostlivosti získali vo svojej vlastnej krajine. Členské štáty, v ktorých je starostlivosť bezplatná v mieste jej poskytovania, budú musieť informovať pacientov o svojich stanovených sadzbách úhrad. Ak je liečba v zahraničí lacnejšia ako v domovskej krajine, úhrada bude odrážať skutočnú cenu liečby.

Môžem vyhľadať zdravotnú starostlivosť v zahraničí, ak liečba nie je k dispozícii v mojej krajine?

Áno, ale na úhradu máte nárok iba vtedy, ak patrí do „balíka výkonov“, na ktoré máte nárok podľa právnych predpisov alebo pravidiel Vašej domovskej krajiny.

Vaše národné kontaktné miesto vám pomôže poradiť, ako overiť, či daná liečba patrí do vášho „balíka výkonov“.

Musím zaplatiť za cezhraničnú liečby vopred?

Áno, vo všeobecnosti pacient platí vopred a následne mu jeho vnútroštátny orgán čo najskôr poskytne úhradu. Právne predpisy takisto poskytujú členským štátom možnosť písomne vopred potvrdiť výšku úhrady.

Členské štáty takisto majú možnosť uhradiť zdravotnú starostlivosť priamo, namiesto úhrady pacientom.

Môžem zaslať moje zdravotné údaje členskému štátu, v ktorom podstúpim liečbu?

Pred podstúpením liečby v inom členskom štáte máte právo dostať kópiu vašich zdravotných údajov z vašej domovskej krajine a takisto od poskytovateľa v krajine vašej liečby pred návratom do vašej domovskej krajiny.

Čo mám robiť v prípade komplikácií pri liečbe v zahraničí?

Vnútroštátne kontaktné miesto krajiny, v ktorej prebieha liečba, vám poskytne informácie o vašich právach a o režime platnom v danej krajine.

Vaša domovská krajina je povinná zabezpečiť vám rovnaké pokračovanie liečby ako v prípade podstúpenia liečby na jej území.

Ako si môžem byť istý, že liečba, ktorú som dostal v zahraničí, bude riadne pokračovať v mojej domovskej krajine?

Vaša domovská krajina je povinná zabezpečiť adekvátne pokračovanie liečby rovnakej kvality, bez ohľadu na to, v ktorej krajine EÚ sa liečba začala.

Bude môj predpis uznaný v inom členskom štáte EÚ?

Predpis vyhotovený v inej krajine EÚ by mal byť uznaný v krajine pobytu pacienta a naopak. Týmto sa zabezpečí, aby zdravotná starostlivosť poskytnutá v inom členskom štáte riadne pokračovala po návrate pacienta domov. Pacient má právo získať predpísaný liek za predpokladu, že je tento liek povolený na predaj a dostupný v krajine, kde pacient požaduje jeho vydanie.

Hoci tieto zásady nie sú nové, v praxi môže byť uznávanie predpisov zložité. Hoci problém nevyrieši okamžite, ustanovenia smernice by mali podstatne zvýšiť schopnosť lekárnikov pochopiť a vydať lieky na lekársky predpis vyhotovený v inom členskom štáte.

Aké sú prínosy sietí v oblasti hodnotenia zdravotníckych technológií (HTA) alebo elektronického zdravotníctva?

Hodnotenie zdravotníckych technológií pomáha príslušným orgánom, aby prijali správne rozhodnutia, pokiaľ ide o investície a spotrebu v oblasti zdravotníctva. Je zjavné, že intenzívnejšia spolupráca medzi krajinami EÚ v tejto oblasti má veľký potenciálny prínos, keďže v súčasnosti každá krajina uskutočňuje takéto posúdenie sama.

Podobne aj elektronické zdravotníctvo má potenciál znamenať veľký prínos pre systémy zdravotnej starostlivosti. Formálna a nepretržitá spolupráca medzi členskými štátmi pomôže riadiacim subjektom v jednotlivých krajinách a zvýši interoperabilitu medzi nimi.

Tieto siete prinesú národným systémom zdravotnej starostlivosti priamy a pacientom nepriamy prospech.

Kde môžem nájsť viac informácií o mojich právach na zdravotnú starostlivosť v zahraničí?

Obráťte sa na vaše vnútroštátne kontaktné miesto alebo na webovú lokalitu Vaša Európa:

http://europa.eu/youreurope/citizens/health/index_en.htm

Zdroj: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-918_sk.htm

Spotrebiteľský newsfilter

Spotrebiteľský newsfilter

Vážení čitatelia tohto oznamu,

prednedávnom sme pre Vás začali vydávať online Spotrebiteľský
mewsfilter, kde nájdete všetko
dôležité, čo by ste ako moderní
spotrebitelia mali vedieť, aby ste nesadli na lep
podvodníkom a
šetrili svoje peňaženky vďaka výhodným a ekologickým nákupom.


Ak Vás táto prolematika zaujíma, prihláste na na odber nášho mesačného newsfiltra.

Vopred ďakujeme.

Úspešne ste sa prihlásili na odber noviniek S.O.S. Poprad