fbpx

Občianske združenie Spoločnosť ochrany spotrebiteľov (S.O.S.) Poprad združuje občanov, záujmom ktorých je ochrana spotrebiteľských práv. Členom združenia môžu byť aj právnické osoby. Združenie má pôsobnosť na území Slovenskej republiky a Európskej únie. Ciele našej činnosti:

 • ochrana práv a oprávnených záujmov spotrebiteľov
 • sprostredkovanie riešenia sporov medzi spotrebiteľom a  predávajúcim pri vybavovaní reklamácií
 • pomoc pri presadzovaní ekonomických záujmov a práv spotrebiteľov vykonávaním prieskumov vrátane prieskumov problémov spotrebiteľov a         vyhodnocovaním vymoženia práv spotrebiteľov
 • podávanie návrhov na začatie konania a uplatňovanie práva byť účastníkom konania na správnom orgáne alebo na súde vo veci ochrany práv spotrebiteľov.
 • monitorovanie všeobecných zmluvných podmienok v spotrebiteľských zmluvách
 • iniciovanie mien legislatívneho procesu v záujme ochrany práv spotrebiteľov
 • monitorovanie implementácie spotrebiteľskej politiky a jej     uplatňovanie v praxi
 • vzdelávanie a poskytovanie informácií spotrebiteľom
 • prezentácia spotrebiteľských aktivít podnikateľským subjektom s akcentom na plnenie ich zákonných povinností
 • vydávanie periodík a publikácií zaoberajúcich sa spotrebiteľskou politikou, prezentácia výsledkov združenia
 • prevádzkovanie konzultačnej kancelárie, poskytovanie informácií a poradenstva spotrebiteľom
 • zastupovanie spotrebiteľov v konaní pred štátnymi orgánmi o uplatňovaní ich práv, vrátane náhrady ujmy spôsobenej     porušením práv spotrebiteľov
 • spolupráca s občianskymi združeniami, pôsobnosť ktorých je zameraná na ochranu spotrebiteľských práv
 • spolupráca s orgánmi štátnej správy, mimovládnymi organizáciami, fyzickými i právnickými osobami založenými vo väzbe na spotrebiteľské práva
 • právo obracať sa na štátne orgány s petíciami v súlade s ustanoveniami zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve.

Registrácia združenia S.O.S. vykonaná Ministerstvom vnútra SR dňa 29. 06. 2009, číslo spisu: VVS/10900/90-340 02. Štatutárnym zástupcom je predseda organizácie Ing. Michal Fáber.

Štruktúru členskej základne tvoria  ekonómovia s praktickými skúsenosťami z činnosti verejnej správy na úseku ochrany práv spotrebiteľov, dozoru nad ich uplatňovaním, finančnej kontroly, uplatňovania  práv zdravotne ťažko postihnutých občanov, odborníci s právnickým vzdelaním, kontrolní zamestnanci  pôsobiaci vo vrcholných pozíciách orgánov verejnej správy v rámci republikových pôsobností, technici s praktickými skúsenosťami v oblasti telekomunikácií, žurnalisti,  publicisti, tlmočníci, lekár, psychológ, odborníci zo stavebných profesií. Členmi organizácie sú a bývalí členovia spotrebiteľských organizácií pôsobiacich v rôznych regiónoch Slovenska.

 

Spotrebiteľský newsfilter

Spotrebiteľský newsfilter

Vážení čitatelia tohto oznamu,

prednedávnom sme pre Vás začali vydávať online Spotrebiteľský
mewsfilter, kde nájdete všetko
dôležité, čo by ste ako moderní
spotrebitelia mali vedieť, aby ste nesadli na lep
podvodníkom a
šetrili svoje peňaženky vďaka výhodným a ekologickým nákupom.


Ak Vás táto prolematika zaujíma, prihláste na na odber nášho mesačného newsfiltra.

Vopred ďakujeme.

Úspešne ste sa prihlásili na odber noviniek S.O.S. Poprad