fbpx

Komisia dnes v rámci stratégie energetickej únie predložila návrhy, ktorých cieľom je zaviesť v energetike nový prístup s dôrazom na spotrebiteľa, iniciovať novú koncepciu európskeho trhu s elektrickou energiou, aktualizovať systém označovania energetickej účinnosti a preskúmať systém EÚ na obchodovanie s emisiami.

Navrhovaný balík je dôležitým krokom pri vykonávaní stratégie energetickej únie s výhľadovou politikou v oblasti zmeny klímy, ktorá sa ako jedna z politických priorít Junckerovej Komisie začala vykonávať vo februári 2015. V dnešných návrhoch sa uplatňuje zásada, podľa ktorej má energetická efektívnosť prioritný význam, a spotrebitelia v domácnostiach alebo podnikoch sa stavajú do centra záujmu európskeho trhu s energiou.

Podpredseda Komisie EÚ pre energetickú úniu Maroš Šefčovič vyhlásil: „V stratégii energetickej únie sme sa zaviazali posilniť postavenie európskych spotrebiteľov, vytvoriť jednotný dobre fungujúci trh s energiou, uprednostniť zásadu energetickej efektívnosti a stať sa svetovou jednotkou v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov. Dnes, teda päť mesiacov po prijatí stratégie energetickej únie, predkladáme tento letný balík, ktorý svedčí o našom odhodlaní znížiť emisie uhlíka v našom hospodárstve a zveriť spotrebiteľom hlavnú úlohu v rámci transformácie európskej energetiky. Predstavuje to nielen nový prístup s dôrazom na spotrebiteľa, ale aj nový prístup pre celý európsky energetický systém.“

Komisár EÚ pre oblasť klímy a energetiky Miguel Arias Cañete povedal: Činy majú väčšiu hodnotu než slová. Dnes sme podnikli rozhodný krok k zakotveniu cieľa EÚ, ktorý spočíva v znížení emisií o najmenej 40 % do roku 2030, do práva. Pred parížskou konferenciou v oblasti klímy by som chcel našim globálnym partnerom odkázať, že EÚ si ctí svoje medzinárodné záväzky. Investorov, podniky a priemysel chcem zároveň vyzvať, aby investovali do čistej energie, pretože jej patrí budúcnosť a jej podiel sa bude aj naďalej zvyšovať. Prostredníctvom týchto návrhov Európa opäť udáva smer a zohráva vedúcu úlohu pri celosvetovom prechode na nízkouhlíkovú spoločnosť.“

Príprava európskeho systému obchodovania s emisiami na budúcnosť

Systém EÚ na obchodovanie s emisiami (ETS) je hlavným nástrojom EÚ na boj proti zmene klímy, vďaka ktorému je EÚ na ceste k nízkouhlíkovému hospodárstvu. Dnešný návrh, ktorý prichádza v čase príprav na samit o zmene klímy v Paríži, vysiela medzinárodnému spoločenstvu silný signál. Návrh prichádza v rozhodujúcom momente, v ktorom prejavili svoje pevné odhodlanie aj ďalší významní aktéri, ako sú G7 a Čína. Preskúmaním systému obchodovania s emisiami chcela Komisia zabezpečiť, aby aj naďalej zostal najúčinnejším a nákladovo najefektívnejším spôsobom na znižovanie emisií v nasledujúcom desaťročí. Ide o prvý legislatívny krok zameraný na realizáciu záväzku EÚ znížiť emisie skleníkových plynov v rámci EÚ o najmenej 40 % do roku 2030. Ambiciózne opatrenia v oblasti klímy vytvárajú podnikateľské príležitosti a otvárajú nové trhy pre inovácie a využívanie nízkouhlíkových technológií. Účelom navrhovaného cielenejšieho prístupu je ochrana medzinárodnej konkurencieschopnosti priemyselných odvetví, ktoré čelia najväčšiemu riziku presunu ich výroby mimo EÚ do krajín, ktoré nemajú takú prísnu politiku v oblasti skleníkových plynov, ako aj nasmerovanie investícií v oblasti energetiky k inovačným a čistejším alternatívam. Komisia ďalej navrhuje, aby členské štáty použili príjmy z obchodovania s emisiami na financovanie opatrení, ktoré majú tretím krajinám pomôcť prispôsobiť sa vplyvom zmeny klímy.

Preskúmanie štítkov energetického označovania v záujme väčšej jasnosti

Uprednostňovanie energetickej efektívnosti je kľúčovou zásadou stratégie energetickej únie, pretože predstavuje účinný spôsob znižovania emisií, zabezpečovania úspor pre spotrebiteľov a znižovania závislosti EÚ od dovozu fosílnych palív. Úspech označovania energetickými štítkami, ktoré boli zavedené pred dvadsiatimi rokmi, ešte viac podporuje rozvoj energeticky efektívnejších výrobkov. V dôsledku toho sa však súčasné štítky stali príliš zložitými. Komisia navrhuje návrat k pôvodným energetickým štítkom so stupnicou od A po G, ktoré sú jednoduchšie a lepšie zrozumiteľné pre spotrebiteľov.

Návrh Komisie týkajúci sa preskúmania smernice o energetickom označovaní zaručuje jednotnosť a kontinuitu a umožňuje spotrebiteľom robiť informovanejšie rozhodnutia, ktoré im pomôžu ušetriť energiu a peniaze.

Posilnenie postavenia spotrebiteľov energie

Komisia uznáva, že občania musia byť v centre záujmu sledovaného energetickou úniou, a preto predkladá oznámenie o novom prístupe kladúcom dôraz na spotrebiteľov energie, ktorého základom je stratégia spočívajúca na týchto troch pilieroch: 1. spotrebiteľom je potrebné pomôcť šetriť peniaze a energiu tým, že sa im budú poskytovať lepšie informácie, 2. spotrebiteľom je potrebné zabezpečiť väčšie možnosti pri rozhodovaní o ich účasti na trhoch s energiou a 3. spotrebiteľom sa musí zabezpečiť najvyššia úroveň ochrany.

Spotrebitelia musia byť rovnako dobre informovaní a uvedomelí ako kupujúci a predávajúci na veľkoobchodných trhoch vďaka jasnejším pravidlám fakturácie a formulácie reklamných ponúk, vďaka dôveryhodným nástrojom na porovnávanie cien a vďaka uplatneniu ich veľkej vyjednávacej sily prostredníctvom kolektívnych režimov (napríklad hromadná zmena dodávateľa, energetické družstvá).

Spotrebitelia musia mať takisto možnosť sami si slobodne vyrábať energiu a spotrebúvať ju za spravodlivých podmienok v záujme úspory peňazí, šetrenia životného prostredia a zaistenia bezpečnosti dodávok energie.

Nová koncepcia trhu s energiou

Cieľom stratégie energetickej únie je pomôcť dosiahnuť naše ciele v oblasti klímy a energetiky do roku 2030 a zabezpečiť, aby sa Európska únia stala svetovým lídrom v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov. Dosiahnutie týchto cieľov si bude vyžadovať zásadnú transformáciu európskeho energetického systému vrátane novej koncepcie európskeho trhu s elektrickou energiou.

Dnešným oznámením sa začínajú verejné konzultácie o tom, ako by takáto nová koncepcia trhu s elektrickou energiou mala vyzerať, aby naplnila očakávania spotrebiteľov, zabezpečila skutočné prínosy z nových technológií, uľahčila investície, a to najmä v oblasti obnoviteľných zdrojov energie a nízkouhlíkovej výroby energie, a uznala vzájomnú závislosť európskych členských štátov, pokiaľ ide o zaistenie energetickej bezpečnosti.

Tým by sa mali zabezpečiť maximálne prínosy z cezhraničnej hospodárske súťaže a mala by sa umožniť decentralizovaná výroba elektrickej energie, a to aj na účely vlastnej spotreby, a mal by sa podporiť vznik inovačných spoločností poskytujúcich energetické služby.

 

Ďalšie informácie:

Informačný prehľad o reforme systému ETS: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-5352_en.htm

Informačný prehľad o energetickom označovaní: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-5350_en.htm

Informačný prehľad o novej koncepcii trhu: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-5351_en.htm

Webová stránka týkajúca sa energetickej únie: http://ec.europa.eu/priorities/energy-union/index_en.htm

Webová stránka GR pre energetiku: https://ec.europa.eu/energy/en/news/new-electricity-market-consumers

 

© European Union, 2015

 

Spotrebiteľský newsfilter

Spotrebiteľský newsfilter

Vážení čitatelia tohto oznamu,

prednedávnom sme pre Vás začali vydávať online Spotrebiteľský
mewsfilter, kde nájdete všetko
dôležité, čo by ste ako moderní
spotrebitelia mali vedieť, aby ste nesadli na lep
podvodníkom a
šetrili svoje peňaženky vďaka výhodným a ekologickým nákupom.


Ak Vás táto prolematika zaujíma, prihláste na na odber nášho mesačného newsfiltra.

Vopred ďakujeme.

Úspešne ste sa prihlásili na odber noviniek S.O.S. Poprad